Praha 6 přijde při pronájmu pozemků Evropská 11 o 400 milionů

Odpovědi starostky Kousalíkové na otevřený dopis týkající se pronájmu obecních pozemků „Evropská 11“ (Blox) potvrdily to, co lze vyčíst z dodatku nájemní smlouvy: Praha 6 přichází o téměř 6,5 milionů ročně. O pronájmu soukromé firmě na 70 let rozhodla radnice v roce 2007, ovšem již v roce 2010 (za starostování Tomáše Chalupy) nájem pro developera výrazně snížila. Přesná částka přitom nebyla veřejně deklarována. Snížení nájmu ale není jediný problém „Evropské 11“.

Tisková zpráva Strany zelených na Praze 6 ze dne 22. 1. 2013

  • Na problémové body kauzy jsme se starostky zeptali v otevřeném dopise na podzim 2012. V této zprávě přinášíme výňatky z jejích odpovědí. Celou odpověď přikládáme.

Soutěž o pronájem pozemků vyhrála firma IVG ČR, kterou vlastnila německá IVG Immobilien. Ta později českou firmu a s tím i pronájem pozemků prodala konsorciu Metrostavu-Navatyp. Ani ten však nebyl konečným vlastníkem, a tak bude kanceláře nakonec stavět firma BPD development, kterou vlastní bývalí spolumajitelé Czech Coal Vasil Bobela, Petr Pudil a Jan Dobrovský.

V nájemní smlouvě přitom stojí, že „Nájemce nesmí bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele realizovat jakýkoliv právní úkon, v jehož důsledku by došlo ke změně osoby nájemce.“ Ptali jsme se proto starostky, proč proměna majitelů Praze 6 nevadí? Přišla nám tato odpověď:

Změna v osobě společníka u nájemce podle všech dostupných vyjádření právníků nepředstavuje žádný právní rozpor (…). Je třeba mít na zřeteli, že nájemcem a smluvním partnerem městské části nadále zůstává společnost IVG ČR a městská část těžko může zakazovat a bránit změnám ve vlastnické struktuře nájemce.

Ovšem poté je otázka, proč radnice připravila smlouvu tak, aby podobné změny reálných majitelů (nikoli s.r.o. schránek) byly možné? Ptali jsme se hlavně proto, že kritériem soutěže byly reference a garance podnikatelského záměru. Ty jsou evidentně jiné u německého developera, jiné u Metrostav-Navatyp a jiné u BPD development. K tomu starostka napsala:

… společnost IVG ČR již od samého počátku hodlala úzce spolupracovat se společností Metrostav-Navatyp. Ze zápisu jednání pracovní skupiny ze dne 9. 8. 2007 vyplývá, že společnosti IVG ČR a Metrostav-Navatyp vznesly dotaz na možnost podání společné nabídky, po negativním právním stanovisku se následně společnost IVG ČR rozhodla předložit nabídku samostatnou. Součinnost se společností Metrostav-Navatyp v ní ovšem výslovně zmiňovala, a to včetně doložených referencí této společnosti. Jak jsem předeslala na začátku, mám to pouze z dostupných podkladů.

Starostka však zapomněla dodat, že nájemcem pozemků a developerem je nakonec firma BPD development, která s původní soutěží neměla společného vůbec nic.

Nejproblematičtější na celé věci je snížení nájmu za pozemky. O něm v roce 2010 rozhodla Rada MČ vedená Tomášem Chalupou poté, co developer (tehdy Metrostav-Navatyp) o snížení nájmu požádal. Zdůvodněním byla hospodářská krize. Rada nájem snížila, a to na celou dobu pronájmu počínaje kolaudací stavby – tedy až do roku 2077. Výhodou pro Prahu 6 mělo být, že developer na vlastní náklady vytvoří vedle budovy park v hodnotě 8 miliónů, který městu předá. A navíc se smlouva změnila tak, že v pronájmu jsou nově jen pozemky zastavitelné stavbou.

Pozoruhodné je, že v dodatku ke smlouvě nebyl nový nájem vymezen jasně. Psalo se v něm, že nová cena bude 1 800 Kč/m2/rok a vypočítávat se bude z plochy označené v územním plánu jako smíšené městské jádro (SMJ). Chtěli jsme proto po starostce, aby řekla přesnou částku. Starostka potvrdila naše podezření:

Rada městské části Praha 6 v listopadu 2010 rozhodla o nové výši nájemného dle následující konstrukce. Nejprve na výši 5 mil. Kč ročně na časově omezenou dobu do kolaudace stavby, nejdéle však do roku 2013. Nebude-li do konce roku 2013 užívání stavby povoleno, bude mít nájemce povinnost hradit nájemné v plné původní výši, tedy 15,1 mil. Kč. (…) …předmět nájmu po kolaudaci bude odpovídat zastavitelné ploše (ploše SMJ dle platného územního plánu). V tuto chvíli tedy mohu potvrdit pouze cenu 1 800 Kč/m2/rok.

Museli jsme tedy spočítat sami, kolik bude developer platit1. Výsledek je, že developer po kolaudaci zaplatí jen cca 8,6 miliónů ročně namísto 15,1. Ušetří tak 6,5 miliónů za rok, o které naopak přijde Praha 6. V průběhu celého pronájmu, pokud bychom počítali s kolaudací stavby v roce 2015, tak město ztratí 403 miliónů.

Ptali jsme se proto, zda výrazné snížení nájmu není pokřivením původních kritérií soutěže, či dokonce poškozením neúspěšných soutěžících, kteří nabízeli mnohem vyšší nabídky než je současný nájem? Starostka odpověděla, že:

Žádost společnosti IVG ČR o změnu smluvních podmínek projednávala komise majetkové politiky (…), následně pak členové původní pracovní skupiny hodnotící nabídky ve výběrovém řízení. (…) Za Stranu zelených byl v obou případech nominován JUDr. Martin Soukup, který proti závěrům jednání nevznášel žádné námitky. Záměr na uzavření dodatku byl před projednáním v Radě městské části Praha 6 řádně zveřejněn a nebyly podány žádné námitky ani ze strany dalších uchazečů ve výběrovém řízení ani z řad další veřejnosti.

K tomu je třeba dodat, že rozhodnutí o snížení nájmu proběhlo v září 2010, tedy narychlo měsíc před volbami. Nakonec jsme se starostky ptali, zda považuje úpravu podmínek pronájmu pozemků za hospodárné a účelné využívání majetku? Odpověď zní takto:

Za pronájem pozemků získala městská část Praha 6 dosud na nájemném více než 40 mil. Kč. Cena za metr čtvereční je druhá nejvyšší, kterou městská část dosahuje u dlouhodobých stabilních pronájmů (po pozemcích na Vítězném náměstí).

Starostka opět jen konstatuje staré známé věci. Jistě, díky dosavadní smlouvě získala radnice 40 miliónů. Ovšem problém je v tom, že mohla získat ještě více a především to, že v budoucnu bude dále tratit.

Nad kauzou „Evropská 11“ zůstává celá řada dalších otazníků. Po výstavbě kancelářské budovy bude chtít developer pozemek patrně odkoupit. Cena obecních pozemků však po zastavění rapidně klesne. Znalecký posudek ceny nezastavěného pozemku si přitom radnice dosud neobjednala.

Odpověď starostky ke stažení

1. Data pro výpočet jsou následující: v ploše smíšeného městského jádra se nachází cca 4 800 m2 (nelze to říct zcela přesně, protože v územním plánu jsou některé katastrální jednotky rozděleny mezi více „značek“ – pomohl by zde jen závazný výklad), zatímco zbytek původně pronajatých pozemků – cca 5 700 m2 – je v ploše parky, historické zahrady a hřbitovy (ZP) či všeobecně obytné (OV).

Další články z rubriky