Volební program Strany zelených v Praze 6 pro komunální volby 2014

Jdeme vstříc vašim přáním a problémům. Víme, že jde měnit věci k lepšímu. Víme, jak na to – máme zkušenosti z opozice a sdílíme dobrou praxi úspěšných kolegů, kteří již radnice vedou jinde. Záleží nám na Praze 6. Máme plán, jak ji proměnit k lepšímu. Buďte u toho. Přijďte k volbám.

Hledáte volební články pro komunální volby z podzima 2014?

Stručný obsah: Veřejný prostor – náš společný obývák, Cestujeme pohodlně a bezpečně, Kvalitní životní prostředí – půl zdraví, Poctivá radnice, která naslouchá a slouží občanům, Dostatek kvalitních školek a škol, široká nabídka volnočasových aktivit, Podpora podnikatelům a živnostníkům, Senioři – vyplatí se vám naslouchat, Kultura v ulicích Prahy 6, Důstojný život pro jednotlivce i rodiny v nesnázích, Pocit domova – pocit bezpečí, Pro zdraví občanů Prahy 6.

Veřejný prostor – náš společný obývák

 • Revitalizace ulic a veřejných prostranství – Hradčanská, Dejvická, Bělohorská, předpolí zastávky Sídliště Červený Vrch, prostranství v Podbabě a další podle námětu občanů
 • Revitalizace Vítězného náměstí – přeměna z křižovatky na vyhledávaný veřejný prostor. Ponechání strategických pozemků Vítězného náměstí ve vlastnictví hlavního města
 • Inventura využití obecních pozemků. Prodej a nákup pozemků v souladu s veřejným zájmem
 • Zpracování vize udržitelného rozvoje městské části za účasti veřejnosti
 • Koncepce rozvoje a následně regulační plány pro rozvojová a zanedbaná území – např. skladové areály v Ruzyni, areál Strahov a další lokality
 • Radnice bude při jednání s developery razantně hájit veřejný zájem. Radnice bude organizovat veřejná slyšení k velkým stavebním záměrům soukromých investorů
 • Konzultace s veřejností formou veřejného připomínkování a projednávání před zadáním stavebních projektů financovaných radnicí. Řádné architektonické a výtvarné soutěže pro úpravy veřejných prostranství a výstavbu veřejných budov
 • Veřejné služby a občanská vybavenost v pěší vzdálenosti
 • Obchodní třídy místo obchodních center
 • Farmářské trhy na více místech
 • Dostatečná síť veřejně přístupných toalet, prioritně v blízkosti dětských hřišť
 • Atraktivní místa pro trávení volného času osvobodit od omezujících a hlučných akcí – klid pro Hvězdu a Ladronku. Velké akce přesunout na vhodnější místa a jejich pomocí přispět k rozvoji těchto lokalit
 • Redukce vojenského areálu v lokalitě mezi ulicemi Generála Píky a Svatovítskou
 • Rekonstrukce a zpřístupnění hradeb podél Pražského hradu
 • Snaha o získání břevnovského Vincentina pro jeho skutečné využití veřejností
 • Rekonstrukce usedlosti Šatovka jako společenského centra Šáreckého údolí

Cestujeme pohodlně a bezpečně

 • Úrovňové přechody všude, kde chybí – např. na Evropské, Patočkově a Bělohorské. Bezpečné přechody v okolí škol a školek (úpravy např. Evropská – Gymnazijní; Vokovická – Evropská)
 • Doplnění chodníků tam, kde chybí – např. v ulici V Šáreckém údolí. Rychlejší tempo opravy chodníků a důraz na plnění povinností ze strany hlavního města jako jejich vlastníka
 • Praktické pěší lávky nad křižovatkou Malovanka – pokračování projektu Zelená Malovanka. Výsadba zeleně v okolí křižovatky
 • Bezpečné trasy pro cestu na kole a místa pro bezpečnou úschovu kol, snazší přeprava kol v MHD, řešení pro nelogicky ukončené cyklostezky
 • Modernizace trati Praha – Kladno s odbočkou na letiště
 • Nové propojení Prahy 6 (Podbaba) s Prahou 8 (Trója) pro pěší, cyklisty, tramvaje a místní automobilovou dopravu. Tramvaj do Suchdola
 • Obnovení přímého autobusového spojení Dejvice – Strahov – Anděl. Zavedení expresní autobusové linky tunelovým komplexem Blanka v trase Smíchovské nádraží – Anděl – Hradčanská – Nádraží Holešovice.
 • Převzetí vyzkoušeného a dobře fungujícího systému regulace parkování města Vídně. Každý může parkovat téměř kdekoli, pouze za odlišnou taxu a různě dlouhou dobu. Bez složitého systému barevného značení, nákladných parkovacích automatů a IT systémů. Jednorázové platby se dějí prostřednictvím mobilních telefonů nebo nákupem parkovacího lístku v trafice
 • Vybudování záchytných parkovišť chránicích Prahu 6 před zbytnou dopravou
 • Zklidňování dopravy formou zavádění zón s maximální rychlostí 30 km/h
 • Stop výstavbě nové vzletové a přistávací dráhy na letišti v Ruzyni
 • Lepší příčné propojení MHD mezi severními a jižními částmi Prahy 6 – např. z Červeného vrchu na Břevnov
 • Veřejné nabíjecí stanice pro elektromobily, elektroskútry a elektrokola

Kvalitní životní prostředí – půl zdraví

 • Zachování zeleného charakteru Prahy 6, stop úbytkům zeleně, výsadba nových stromů v ulicích
 • Citlivá obnova parků a alejí. Nový park před střešovickou vozovnou jako brána do Nového světa. Dokončení centrálního parku Hanspaulka
 • Zachování rekreačního areálu Džbán pro veřejnost
 • Podpora komunitním zahradám – kvalitní zelenina a ovoce levně na váš stůl
 • Ochrana zahrádkářských osad jako místo pro volný čas rodin s malými dětmi i pro seniory
 • Grantová podpora pro obnovu zeleně a sousedské pospolitosti ve vnitroblocích
 • Konec nevýhodných smluv na péči o zeleň a úklid
 • Stop zástavbě v okolí nádrže Džbán, přírodního parku Šárka-Lysolaje, osady Baba a celé pláně Ladronky
 • Zvýšení počtu měřících stanic kvality ovzduší a hlukové zátěže a zpřístupnění jejich dat
 • Rozšíření sítě míst na tříděný odpad o kontejnery na biodpad
 • Ve spolupráci s hlavním městem důsledná realizace programu snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší

Poctivá radnice, která naslouchá a slouží občanům

 • Všechny rozvojové a koncepční materiály budou včas projednávány s veřejností a připomínky budou vypořádány
 • Protikorupční audit radnice, mapa korupčních rizik a opatření k jejich minimalizaci
 • Transformace akciové společnosti SNEO – konec nevýhodného a neprůhledného podnikání na účet městské části
 • Uživatelsky přívětivá elektronická veřejná databáze investičních záměrů, smluv a objednávek
 • Uživatelsky přívětivá veřejná databáze nemovitého majetku a způsobu jeho využití
 • Pluralitní radniční média – dostatek prostoru pro různé názorové skupiny, přehledné webové stránky
 • Webové stránky v cizích jazycích s klíčovými informacemi o dění v městské části a jak řešit životní situace
 • Vyrovnaný rozpočet – peníze z prodeje majetku nepůjdou na provozní výdaje
 • Participativní rozpočet – o části veřejných peněz rozhodují občané přímo
 • Pravidelné skládání účtů a vyhodnocování plnění programového prohlášení rady městské části
 • Zasedání komisí a výborů veřejně přístupné (s výjimkou těch, kde jsou projednávány citlivé osobní údaje)
 • Informační tabule městské části na zastávkách MHD
 • Jednotná pravidla pro udělování grantů, navýšení prostředků pro grantové programy
 • Rychlé granty pro místní občanské iniciativy – zpětná vazba je k nezaplacení
 • Prostory radnice a škol k využití pro spolkové aktivity všech generací

Dostatek kvalitních školek a škol, široká nabídka volnočasových aktivit

 • Místo ve školce pro každé dítě z Prahy 6. Do doby, než to bude možné, finanční výpomoc rodičům, jejichž dítě se do obecní školky nedostane
 • Školky s delším provozem a otevřené i přes letní prázdniny
 • Zdravé jídlo ve školních jídelnách
 • Speciální fond pro lepší odměňování ředitelů základních škol
 • Spolupráce škol a školek s kulturními institucemi a umělci
 • Nižší počet žáků ve třídách základních škol
 • Spolupráce s vysokými školami na konkrétních projektech. Využití potenciálu studentů i vyučujících ve prospěch obce
 • Školní hřiště přístupná veřejnosti (pokud nejsou využita žáky)
 • Posílení grantové podpory pro výuku cizích jazyků a volnočasové aktivity dětí
 • Platforma pro sdílení dobré praxe mezi školami
 • Podpora spolupráce sportovních klubů se základními a středními školami
 • Finanční podpora mládežnického sportu
 • Studie proveditelnosti k levnému krytému plaveckému bazénu
 • Nové plácky pro sportovní vyžití dospívající mládeže

Podpora podnikatelům a živnostníkům

 • Při pronájmu obecních nebytových prostor zohlednit veřejnou prospěšnost
 • Restaurační zahrádky jednoduše a levně
 • Aktuální databáze místních firem s referencemi zákazníků na portálu městské části
 • Informační portál pro podnikatele – všechny zakázky a poptávky na jednom místě
 • Veřejné zakázky zadávané tak, aby se jich mohli zúčastnit i malí a střední podnikatelé
 • Soutěž o nejlepší obchod na Praze 6 v několika kategoriích
 • Inkubátor dobrých nápadů – prostor pro vzájemnou inspiraci podnikatelů a radnice
 • Podpora vzniku místních podnikatelských sdružení a spolupráce s nimi

Senioři –  vyplatí se vám naslouchat

 • Poradní sbor seniorů, který bude připomínkovat rozvojové záměry radnice i podávat vlastní návrhy
 • Burza služeb pro mezigenerační bezúplatnou výpomoc i jako možnost přivýdělku
 • Rozvoj již existujících úspěšných volnočasových programů pro seniory
 • Senior taxi – možnost použít taxislužbu za zvýhodněnou cenu
 • Zohlednit potřeby seniorů u nové bytové výstavby
 • Dostatečná nabídka kvalitní domácí péče

Kultura v ulicích Prahy 6

 • Kino na Praze 6 – místo nejen pro promítání filmů
 • Více peněz do kulturních grantů – transparentní pravidla pro jejich rozdělování
 • Jednoleté i víceleté granty pro kvalitní umělecké projekty
 • Podpora experimentální kultury včetně pouličního umění
 • Přeměna zrušeného bubenečského nádraží v kulturní centrum a oživení Pelléovy vily
 • Podpora malým výstavním galeriím
 • Piana, knihovničky a šachové stolky v ulicích
 • Instalace soch, vitráží, mozaiky a kašen. Časově omezené prezentace trojrozměrných děl v ulicích
 • Vznik nových legálních ploch pro graffiti a street art
 • Podpora veřejných sousedských a komunitních akcí, aktivní spolupráce se spolky
 • Podpora malým galeriím na hlavních třídách
 • Zvýšená péče o památkové zóny
 • Podpora zařazení osady Baba na seznam UNESCO a zřízení informačního centra v lokalitě

Důstojný život pro jednotlivce i rodiny v nesnázích

 • Grantová a jiná podpora pro neziskové poskytovatele sociálních služeb
 • Byty pro životní restart a speciální bytový program pro méně majetné mladé rodiny a seniory
 • Nabídka práce pro občany znevýhodněné na pracovním trhu
 • Včasná komunikace s dlužníky obce – předcházení předlužení a problémům s tím souvisejícím
 • Právní a sociální pomoc předluženým rodinám i jednotlivcům
 • Dlouhodobá sociálně pracovní, psychologická a zdravotní podpora lidem bez domova, která jim pomůže s návratem do společnosti
 • Bezplatná a nízkoprahová pomoc lidem s akutními psychickými potížemi
 • Program na eliminaci dopravních nehod s vážnými zraněními či smrtí
 • Nulová tolerance hazardu
 • Dobře osvětlená místa pro venkovní sportování v ranních a večerních hodinách

Pocit domova – pocit bezpečí

 • Více strážníků v ulicích ve dne i v noci. Posílení pěších a cyklistických hlídek
 • Program na eliminaci dopravních nehod s vážnými zraněními či smrtí
 • Nulová tolerance hazardu
 • Dobře osvětlená místa pro venkovní sportování v ranních a večerních hodinách

Pro zdraví občanů Prahy 6

 • Kvalitní zařízení pro nevyléčitelně a dlouhodobě nemocné
 • Podpora prevence drogových závislostí
 • Posílení vlivu městské části na provoz polikliniky Pod Marjánkou
 • Posílení grantového programu pro příspěvky dětem na ozdravné pobyty mimo Prahu

Prohlédněte si též krátké představení našich kandidátů a také celou kandidátní listinu, která je složená jak ze zkušených komunálních politiků tak i z aktivních občanů, kterým není Praha 6 lhostejná.