Petr Hrdina: Vystoupení k rozpočtu MČ na rok 2013 a k rozpočtovému výhledu

Celý průběh přípravy rozpočtu na rok 2013 působí dojmem, že se o něm Rada se zastupiteli nechce bavit: k projednávání návrhu rozpočtu nevznikla slibovaná pracovní skupina; návrh rozpočtu neprojednaly všechny příslušné komise a v některých komisích, kde byl rozpočet projednáván, byl projednáván v takové časové tísni, že členové komise neměli čas se s materiálem seznámit (například jej dostali až ráno před jednáním komise); finanční výbor dostal k projednávání rozpočet až poté, kdy byl zveřejněn na úřední desce.

Proslov na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6 dne 14. 12. 2012

Na úvod bych se krátce vrátil ke způsobu projednávání návrhu rozpočtu na rok 2013. Nebudu opakovat svou interpelaci z minulého jednání, na kterou jsem zatím nedostal odpověď, ale ještě je to v termínu pro odpověď.
Jen připomenu: považuji za nešťastné to, že k projednávání návrhu rozpočtu nevznikla slibovaná pracovní skupina; považuji za nešťastné to, že návrh rozpočtu neprojednaly všechny příslušné komise a v některých komisích, kde byl rozpočet projednáván, byl projednáván v takové časové tísni, že členové komise neměli čas se s materiálem seznámit (například jej dostali až ráno před jednáním komise); považuji za nešťastné to, že finanční výbor dostal k projednávání rozpočet až poté, kdy byl zveřejněn na úřední desce. Celý průběh přípravy rozpočtu na rok 2013 tak působí dojmem, že se o něm Rada se zastupiteli nechce bavit.

V prosinci loňského roku jsme schválili výhled rozpočtu na roky 2013 – 2017 a člověk by proto očekával, že návrh rozpočtu na rok 2013 bude z tohoto výhledu vycházet. Není tomu tak a vypadá to, že Rada z rozpočtového výhledu nejen vůbec nevycházela, ale ani jej nečetla. Zopakuji čísla, která jsme schválili před rokem pro rok 2013: vlastní příjmy 122,04 mil. Kč, přijaté dotace 446,021 mil. Kč, příjmy celkem 568,061 mil. Kč. Provozní výdaje 577,801 mil. Kč, kapitálové výdaje 50 mil. Kč, výdaje celkem 627,801 mil. Kč. Plánovaný schodek 59,740 mil. Kč.

A jaký je návrh těchto ukazatelů v rozpočtu pro rok 2013? Vlastní příjmy o 10 mil. Kč vyšší než v rozpočtovém výhledu, přijaté dotace vyšší o 19 mil. Kč, provozní výdaje vyšší o 106 mil. Kč a kapitálové výdaje vyšší dokonce o 190 mil. Kč. Plánovaný schodek nikoliv 59 mil. Kč, jak jsme schválili v loňském prosinci, ale 326 mil. Kč – třetina miliardy. Zatímco podle loňského rozpočtového výhledu se měly provozní výdaje přiblížit celkovým příjmům (příjmy měly být jen o 9 mil. korun nižší), v navrhovaném rozpočtu je rozdíl celkových příjmů a provozních výdajů ve výši 87 mil. korun. To prostě není úsporný vývoj rozpočtu.

To je rozpočet, kdy na pokles příjmů reagujete zvýšením výdajů. To je logika, kterou nechápu. Celá řada položek je ve srovnání s loňským rokem navýšena – s výjimkou kapitoly Bezpečnost jsou navýšeny všechny kapitoly rozpočtu.

Jeden absurdní příklad na závěr – odd. 61 § 71 Činnost místní správy – Odbor kanceláře starostky, kde je navrhováno navýšení oproti letošnímu roku z 1,6 mil. korun na 5,5 miliónu. Najdeme zde nové položky: 200 tisíc na výrobu a správu on-line sociálních sítí, což by měla být činnost, kterou vykonává tiskový mluvčí bez dodatečných výdajů, 2 milióny na průzkum veřejného mínění či 1 milión na PR služby. Skoro to vypadá tak, že čím hůře radnice komunikuje s veřejností, tím více chce utrácet na svou propagaci.

Vystoupení k rozpočtovému výhledu

Úvodem jedna formální poznámka k tomu, co je zveřejněno na webových stránkách Prahy 6 – zkuste si zadat heslo rozpočtový výhled. Jediný výsledek, který dostanete, je usnesení RMČ, kterým schválila tento návrh rozpočtového výhledu na 2014-2018. Nic jiného. Žádná historie. Proč nejsou schválené rozpočtové výhledy z předchozích let např. u přehledu všech schválených rozpočtů městské části? Mimochodem v červnu jsme schválili závěrečný účet za předchozí rok a také to zde není zveřejněno. Stejně jako závěrečný účet za rok 2008. Nevím, kdo za tuto nedbalost může, ale prosím o doplnění našich internetových stránek.

Podíváme-li se na plánovaný vývoj rozpočtu Prahy 6 (za předpokladu, že jej bude Rada v příštích letech respektovat, což se jí zatím zrovna nedaří), pak to vypadá, že se radní rozhodli v tomto volebním období utratit co nejvíce a těm, kdo je v příštím volebním období nahradí už toho mnoho nezanechat. Údajná úspornost se projevuje v tom, že v roce 2014 (což bude volební rok) se ještě šetřit na výdajích nebude, protože by to měly pokrýt příjmy z prodeje bytů. V následujícím roce 2015 má pak dojít k úspoře v provozních výdajích ve výši 50 mil. Kč, v roce 2016 pak 80 mil. Kč. To vše v situaci, kdy dnes Rada tvrdí, že už nemá kde šetřit. Proč není rozpočtový výhled doplněn o podrobnější rozpis předpokládané podoby výdajové stránky?

V textové části rozpočtového výhledu se hovoří o tom, že 62% běžných výdajů tvoří tzv. mandatorní výdaje, výdaje které vyplývají z uzavřených smluv nebo ze zákona a nemůžeme je změnit. Proč zde nejsou tyto mandatorní výdaje podrobněji rozepsány? Já s tím procentem nesouhlasím, protože jsou zde uvedeny např. výdaje na údržbu zeleně, které jsou ovšem vymezeny rámcovou smlouvou. Kolik z těchto mandatorních výdajů jsou skutečné mandatorní výdaje a kolik jakési pseudomandatorní výdaje na zeleň, odpadkové koše apod.?

Před rokem jsem žádal, aby byl rozpočtový výhled doplněn o předpokládané zůstatky finančních prostředků MČ v jednotlivých letech. Tuto prosbu bych rád zopakoval a nerozumím tomu, proč by tento údaj v rozpočtovém výhledu nemohl být uveden.

Na závěr bych se vrátil na začátek textové části rozpočtového výhledu, kde se praví: „Základem pro tento Rozpočtový výhled je Rozpočtový výhled na léta 2013-2017“. Domnívám se, že to není pravda. Podle vývoje výdajů to vypadá, že základem pro tento rozpočtový výhled je informace, že v roce 2014 se budou konat volby.

Další články z rubriky

Nápad pro Šestku – nejasný osud úspěšného participačního projektu

Veřejností oblíbený projekt participativního rozpočtování Nápad pro Šestku, ve kterém vy sami rozhodujete, kam investovat každý rok 5 milionů korun, po čtyřech úspěšných ročnících letos pokračovat nebude. V roce 2022 má být nahrazen hlasováním v rámci škol, kde si budou žáci vylepšovat školní budovy a pozemky. Komunitní rozvoj škol vítáme, Nápad pro Šestku kvůli tomu ale končit nemusí!

Zajímá mě více »