Text projevu Petra Hrdiny k návrhu na výprodej obecních bytů

Na dubnové jednání zastupitelstva MČ Praha 6 předložila velká koalice ODS a ČSSD návrh na prodej 900 obecních bytů. Strana zelených na Praze 6 s tímto záměrem nesouhlasí a zastupitelé za tuto stranu přednesli na jednání zastupitelstva argumenty pro tento nesouhlas.

Vážená paní starostko, vážené kolegyně a kolegové,

jsem v zastupitelstvu 6 let, což mi dává jistou možnost srovnání. Téma privatizace bytů považuji za velmi důležité, ovšem takto mizerně připravený materiál jsem za dobu mého působení v tomto zastupitelstvu zřejmě ještě neviděl. Naprostá nedostatečnost podkladů obzvláště vystupuje při srovnání s podklady, které dostalo zastupitelstvo v roce 2003 při schvalování poslední vlny prodejů bytů. Já nevím, co je důvodem toho, že po nás Rada chce souhlas s prodejem bytů, ale přitom nám nedá podstatné informace. Jestli je důvodem to, že Rada zastupitelstvem a veřejností pohrdá a spoléhá na vzorné hlasování vlastních zastupitelů ODS a ČSSD. Nebo jestli je důvodem to, že Rada ty podklady nemá. Ani jedna možnost není dobrá.

Postup vedení radnice při návrhu tohoto prodeje bytů tak zřejmě nejlépe vystihuje popis z důvodové zprávy: Rada si jako jeden z cílů stanovila revizi objemu bytového fondu potřebného pro realizaci úkolů a cílů městské části s ohledem na mj. analýzu počtu bytových jednotek v domech „A“. Rada nám ovšem neříká, jaké úkoly a cíle bude sledovat, nedává nám ani zmiňovanou analýzu (natož v programovém prohlášení uváděný komplexní materiál mapující rozvojový potenciál v oblasti nové obecní bytové výstavby), ale na základě dosud proběhlých jednání se rozhodla pro předložený prodej. Vzhledem k tomu, že ještě před časem zástupci koalice další prodej bytů odmítali, pak nevím, proč se najednou rozhodli přístup změnit. Bez analýz a podkladů, jen na základě jakýchsi jednání. V lepším, a slovo lepším dávám do uvozovek, případě to proběhlo tak, že si radní sedli ke stolu a dali si brainstorming, co dělat s byty. V horším případě přišel někdo, kdo na prodeji může zbohatnout a s některým z předkladatelů se „dohodl“.

Předložený materiál postrádá důležité informace

Chybí zdůvodnění, proč chce vedení radnice prodat byty městské části. Zvláště s ohledem na to, že za těch 6 let, co jsem v zastupitelstvu, vždy zástupci ODS a ČSSD zásadně odmítali další vlnu prodeje bytů. Totéž zaznělo na předvolební panelové diskusi v září 2010 a ještě před několika měsíci byl další prodej bytů odmítán.. A najednou jako blesk z čistého nebe přichází ODS a ČSSD s návrhem privatizovat zbylý bytový fond. A v materiálu nenajdete důvody, proč. Ptal jsem se na to při jednání majetkové komise a dozvěděl jsem se, že si to prý občané přejí a že radnice nechce investovat do potřebných oprav bytového fondu. K prvnímu argumentu – doložte to, prosím. Kolik občanů se obrátilo na radnici s žádostí o koupi bytu? Já tomuto důvodu nevěřím. Druhému naopak věřím, ale nepovažuji jej za správný. Pokud radnice zanedbala opravy svého bytového fondu do té míry, že dnes na tyto opravy nemá finance, pak je chyba na straně radnice. Je to tak, že radnice má pomáhat občanům. Nikoliv obráceně, že občané budou radnici pomáhat se špatným hospodařením.

Při jednání majetkové komise pak z úst paní starostky zazněl ještě jeden argument: Umožněme lidem koupit si byty, ve kterých jim jinak zvedneme nájemné. Doslova bylo řečeno cosi o tom, že chceme umožnit babičce, která nebude mít na zvýšené nájemné, aby si byt koupila. To je zřejmě ta sociálně bytová politika ODS a ČSSD.

Chybí kritéria, proč byly některé byty zahrnuty do prodeje a jiné nikoliv. V programovém prohlášení se dočteme, že Rada chce prodat „nepotřebný majetek“. Na základě čeho bylo vyhodnoceno, že k prodeji navrhovaných 900 bytů je pro Prahu 6 nepotřebných? V roce 2002 bývalý starosta Pavel Bém uváděl, že s ohledem na koncepci bytové politiky (tenkrát ji Praha 6 ještě měla) zůstane v majetku Prahy 6 7.500 bytů, tj. 15% bytového fondu Prahy 6. Byla mj. stanovena kritéria pro určení bytů, které budou a které nebudou prodány. Rok poté starosta Tomáš Chalupa a místostarostka Marie Kousalíková hodili koncepci bytové politiky do koše (což je obecný přístup vedení radnice ke koncepcím na Praze 6) a přinesli do zastupitelstva návrh na prodej dalších pěti tisíc bytů. A dnes máme rozhodnout o tom, že se bytový fond radnice sníží na pouhých 600 bytů. Praha 6 se tím do budoucnosti zcela zbaví možnosti realizovat rozumnou bytovou politiku a bude odkázána na pomoc státu.

Ještě poznámka k absenci kritérií. U některých domů, které jsou navrhovány k ponechání, je důvodem cituji: „v minulosti vyřazeno z prodeje“. Znamená to, že se tedy jedná ve smyslu programového prohlášení Rady o potřebný nebo strategický majetek? Co s ním Praha 6 zamýšlí? Vždyť ale i byty, které jsou dnes navrhovány k prodeji, byly dřív též vyřazeny z prodeje.

Chybí jakákoliv analýza současného stavu, chybí ekonomické zhodnocené prodeje bytů. Je to pro radnici Prahy 6 skutečně ekonomicky výhodné? Tvrdíte, že ano, že jinak byste museli domy draze opravit. Kromě toho, že tím lidem říkáte, že jste se o jejich byty špatně starali, pak nám nepředkládáte žádná čísla. Já vám věřit mohu, ale nechtějte po mně, abych byl naivním důvěřivým slepcem. Bez alespoň základních čísel prostě nevěřím, že to máte propočítané. Jak veliká je zanedbanost oprav prodávaných domů? Kolik dnešních nájemníků podle vašeho odhadu si byty odkoupí? Co budete dělat s domy, v nichž většina nájemníků si byty odkoupí a radnice bude držet menšinový podíl – pak přece budete muset hradit opravy, pokud je ostatní v domě odsouhlasí. A nezbavíte se tedy investic do těchto domů. Dnes jako většinový vlastník těchto domů se můžete rozhodnout, že opravy rozložíte do delšího časového období, ale jako menšinový podílník se můžete dostat do ekonomicky nevýhodné situace, kdy budete muset ve stejný okamžik investovat do všech domů.

Chybí určení toho, co s výnosy chcete udělat. Přitom na majetkové komisi bylo slíbeno, že součástí návrhu bude usnesení, které toto určí. Připusťme, že privatizace bude ekonomicky výhodná, že radnice utrží více než bude nucena vložit do oprav domů, v nichž bude mít menšinový podíl. Utratí to koalice ODS a ČSSD na svou předvolební kampaň v roce 2014 obdobně jako ODS ve volebním roce 2010, kdy byl plánovaný rozpočtový schodek vyšší než celý jeden rozpočet Prahy 6? To by pak mohl být rekordní počet přestřižených pásek při slavnostním odhalování soch, otevírání dětských hřišť, parků a dalších podobných aktivitách. Pokud vám opozice z TOP09 uvěřila, že se výnosy nerozpustí v rozpočtu a vše bude dohledatelné a transparentní, pak jim tuto víru sice závidím, ale považuji ji za naivní.

Na závěr k předloženým zásadám prodeje

Prodej bude realizovat SNEO, měl by být dán rozumný strop na odměnu za prodej. Bylo to zmiňováno na majetkové komisi, materiál to nereflektuje.

Definice oprávněných nájemců umožňuje i prodej případným spekulantům, kteří si dnes vymění s některým z oprávněných nájemců byt. Nevidím jediný důvod, proč by jim byt měl být prodán. Na majetkové komisi byla zvažována podmínka, že byt nebude kupujícím po určitou dobu např. 5 let prodán. Ani tuto podmínku v materiálu nevidím. Za vhodnější omezení považuji to, že oprávněným nájemcem bude pouze ten, kdo v bytě již určitou dobu – např. oněch 5 let, bydlí.

Část V. odstavec 2 znamená, že nepřijme-li nájemník nabídku ke koupi bytu, počká městská část jeden rok a pak byt může prodat třetí osobě. To považuji za neférové jednání vůči současným nájemníkům a za velký rozpor mezi těmito zásadami a zásadami poslední vlny prodejů bytů.

V Praze dne 20. 4. 2012

Další články z rubriky