Interpelace Davida Palána ke Koncepci sociálně bytové politiky MČ Praha 6

Chtěl bych Vám pane místostarosto Ayebouo připomenout několik nepříjemných skutečností. Předně Váš dopis předsedům zastupitelských klubů ze dne 19. dubna 2012, ve kterém jste všechny politické strany vyzval nominovat zástupce do ad hoc pracovní skupiny.

Z něj cituji:
Otázka sociálně bytové politiky není věcí jednoho volebního období, a proto by měla existovat shoda napříč politickým spektrem, aby se takto citlivá záležitost neměnila s každými volbami. Z tohoto důvodu přichází Rada městské části se záměrem vzniku ad hoc pracovní skupiny podobné skupině pro řešení problematiky deregulace nájemného jmenované v roce 2008. Úkolem komise bude připravit koncepci v oblasti sociálního bydlení, která by mohla být předložena ke schválení v Zastupitelstvu městské části v září tohoto roku.

Jak záhy ukážu, ve světle těchto dní Vás výše citovaný dopis, pane místostarosto, usvědčuje z trojnásobného podvodu.

Tato komise byla ustanovena usnesením  RMČ Praha 6 č. 1460/12 dne 30. 5. 2012. A za SZ do ní byla nominována Mgr. Ivana Janišová, dlouholetá členka Vašeho stálého poradního orgánu (Komise pro sociálně bytové otázky RMČ Prahy 6).

Následně byla ještě svolána úvodní schůze komise, kde byl jejím členům a členkám předložen koncept dokumentu zpracovaný vedoucí Odboru sociálních věcí Bc. Jitkou Köcherovou. K tomuto materiálu byla vznesena řada námitek a připomínek. Dále se pak komise dohodla, že další jednání uskuteční v průběhu prázdnin.

I toto dohodnuté druhé jednání pracovní skupiny se uskutečnilo, avšak již bez účasti naší zástupkyně Mgr. Janišové, kterou jste jaksi opomenul na jednání pozvat. Tento fakt obhajujete výmluvou, že jste na Mgr. Janišovou měl špatnou e-mailovou adresu. Ehm, úřadu je přeci již léta známa její skutečná adresa, adresa trvalého bydliště i telefonní číslo. Opravdu hloupá výmluva. Nelze se proto divit, že Mgr. Janišová Váš postup vyhodnotila jako podvodný a od pracovních výstupů komise se distancovala dopisem, který Vám zaslala ve středu 12. září 2012.

Jak tedy vypadá Vámi deklarovaná potřeba shody napříč politickým spektrem v praxi? Zástupkyni SZ jste k jednání raději nepřizval. Zástupkyně KSČM, paní zastupitelka Dagmar Gušlbauerová, závěrečnou podobu tzv. „Koncepce sociálně bytové politiky MČ Praha 6“ odmítla podpořit. O hledání shody jste se tedy ani nepokusil. To byl podvod prvý.

Materiál, který prezentujete jako výsledek práce odborné komise, není koncepcí sociálně bytové politiky. O koncepci se v žádném případě nejedná. Jde o jakýsi soubor zásad, materiál, do kterého jste shrnuli několik dosavadních pravidel-programů pro pronájmy bytů. Pro vznik koncepce sociálně bytové politiky je zapotřebí uskutečnit odbornou socio-demografickou a socio-ekonomickou analýzu. Nic takového jste však od samého počátku neměl v úmyslu. To byl podvod druhý.

V úvodním dopise jste jasně deklaroval, že Koncepce sociálně bytové politiky bude předložena ke schválení ZMČ na tomto zářijovém jednání. Ve skutečnosti jste ji však předložil ke schválení do RMČ a dnes ji ZMČ dáváte pouze na vědomí. To byl podvod třetí.

Musím Vám také vytknout, že výše uvedeným postupem jste zcela obešel stálé poradní orgány, jejichž gesce se předmětný materiál týká. Např. tedy Komise pro sociálně bytové otázky, Komisi bytové politiky a další.). Pane místostarosto, kdybyste se namáhal těmto poradním orgánům koncepci byť jen předložit k vzetí na vědomí, jistě by se Vám nestalo, aby si RMČ jejím následným schválením utrhla takovou ostudu, jak se tomu stalo 3. září 2012. Materiál, který jste radě předložil a ona jej jednohlasně schválila, totiž obsahuje hrubé gramatické chyby (i/ý) i chyby technické (odkazy na chybné či neexistující §, apod.).

Na základě výše uvedených skutečností proto musím konstatovat, že svým postupem ve věci tvorby a schválení tzv. Koncepce sociálně bytové politiky, jakožto i Vašeho hlasování pro záměr prodeje bytů, které jste učinil v konfliktu zájmů, jste v mých očích prokázal naprostou neschopnost k výkonu funkce zastupitele, natož pak radního a zástupce starostky. Vyzývám Vás proto, abyste se za své jednání omluvil a na své veřejné funkce rezignoval.

V Praze dne 14. září 2012

David Palán

Autor je členem ZO SZ na Praze 6

Další články z rubriky