Několik dokumentů ke kauze Key Investments

Radnice Prahy 6 zveřejnila 23. května 2011 na svých internetových stránkách sadu dokumentů týkajících se vztahu mezi městskou částí Praha 6 a společností Key Investments a.s. Vzhledem k tomu, že zveřejněná DATA a FAKTA považujeme za neúplná, rozhodli jsme se je doplnit o další relevantní doklady. Pokud zde nenajdete odpověď na některý svůj dotaz, napište nám na adresu praha6@zeleni.cz.

1) VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ V ROCE 2003

 

Veřejnou zakázku na „Zhodnocování volných finančních prostředků“ vyhlásila Praha 6 dne 26. května 2003 (znění výzvy na stránkách MČ Praha 6).

 

 

 

Vybrané parametry výzvy:

 

 • investiční strategie, která musí respektovat vysoce konzervativní charakter investování
 • investičními instrumenty bonitní instrumenty kapitálového a peněžního trhu
 • investiční horizont 3 roky

 

 

Vybrané náležitosti nabídky:

 

 • prohlášení, že s uchazečem není vedeno správní řízení před Komisí pro cenné papíry (KCP)
 • fotokopie dlouhodobého investičního ratingu uchazeče
 • návrh smlouvy po obsahové stránce odpovídající podmínkám veřejné zakázky

Vybraná hodnotící kritéria:

 

 • investiční strategie, která zahrnuje zejména popis vlastního procesu správy finančních prostředků při zachování konzervativního charakteru portfolia, definovat… podíly typů investičních instrumentů, zahrnovat investiční horizont
 • dlouhodobý (příp. též krátkodobý) rating od mezinárodní ratingové agentury
 • doba působení v oblasti správy aktiv, relevantní reference (zakázky obdobného charakteru, tzn. z oblasti municipalit příp. jiné subjekty neziskové sféry s řádově srovnatelnou výší objemu)

 

 

Nedostatky v procesu vyřazování nabídek:

 

Vyzváno k předložení nabídky bylo 12 uchazečů, deset z nich nabídku předložilo. Šest nabídek však bylo vyřazeno z hodnocení pro formální pochybení – dvě nebyly podepsány statutárním zástupcem, tři nedodaly čestné prohlášení, že s nimi KCP nevede správní řízení a jeden uchazeč byl vyřazen, protože s ním KCP vedlo správní řízení. Nabídka SI Asset Management (později přejmenován na Key Investments, a.s.) však vyřazen nebyla, ačkoliv:

 • s uchazečem bylo též vedeno správní řízení u KCP (toto správní řízení se přitom netýkalo žádné maličkosti – Key Investments byl potrestán pokutou 50.000 Kč za to, že „nezajistil, aby realizací obchodu nedošlo k poškození zákazníka“ a za to, že „bez souhlasu klienta změnil významné ujednání smlouvy“
 • uchazeč nepředložil fotokopii dlouhodobého ratingu

 

 

Nabídka SI Asset Management (Key Investments) tedy měla být vyřazena z hodnocení a tím, že vyřazena nebyla (ačkoliv jiní uchazeči byli pro stejné pochybení vyřazeni), došlo k manipulaci s touto veřejnou zakázkou.

Nedostatky v procesu hodnocení nabídek:

Výběrová komise hodnotila předložené nabídky podle sedmi kritérií. Bohužel i hodnocení těchto kritérií proběhlo manipulativním způsobem, jak níže dokládáme. Výsledkem manipulace tak bylo to, že Key Investments soutěž vyhrál.

 • Hodnocení investiční strategie (váha 25%)

Nabídka Key Investments nesplňovala požadavek na zachování konzervativního portfolia, neboť připouštěla investovat až 100% svěřeného majetku do operací Buy/Sell, aniž by omezovala kreditní riziko protistrany. Podíly typů ostatních investičních nástrojů fakticky nebyly specifikovány. Přesto byla nabídka Key Investments ohodnocena nejvyšším počtem bodů, ačkoliv ostatní nabídky byly zpracovány podstatně přesněji a neobsahovaly návrhy operací, které nenaplňují charakteristiky (vysoce) konzervativní investiční strategie.

 • Hodnocení ratingu (váha 19%)

Přestože Key Investments nepředložil dlouhodobý investiční rating od mezinárodní agentury (podle zápisu předložil pouze krátkodobý rating od CZ Rating Agency – zde zřejmě došlo k chybě při přepisu, protože CZ Rating Agency neexistovala a jednalo se nejspíše o CRA Rating Agency, ratingovou agenturu sídlící na stejné adrese jako Key Investments), nejen, že nebyl vyřazen z hodnocení, ale dostal v tomto kritériu stejný počet bodů, jako jiný uchazeč, který předložil dlouhodobý i krátkodobý rating od mezinárodních agentur Moody’s, Standard&Poor’s a Fitch (přičemž krátkodobý rating tohoto uchazeče měl o stupeň lepší hodnocení než krátkodobý rating Key Investments).

 

 

 

 • Hodnocení referencí (váha 17%)

I v tomto kritériu byl Key Investments nadhodnocen, protože získal 6 bodů z deseti, ačkoliv uchazeč, který byl ohodnocen pouze dvěma body, měl podle doložené dokumentace velmi dobré zkušenosti se správou prostředků nadací, a to ve více než dvojnásobném objemu v porovnání s objemem hodnocené veřejné zakázky.

 

 

 

 • Hodnocení objemu a dosažených výsledků (váha 14%)

Key Investments v tomto kritériu obdržel 10 bodů z 10ti možných, stejně jako jiný uchazeč, který vykázal spravovaný objem prostředků desetkrát vyšší při téměř shodném dosaženém výsledku.

 

 • Hodnocení ceny (váha 13%)

V tomto kritériu nabídl Key Investments nejnižší cenu, a proto oprávněně získal 10 bodů z deseti. Na druhou stranu je však nutné s odstupem času přiznat, že není jisté, zda Praha 6 za služby Key Investments skutečně zaplatila nejméně, protože pohyblivá část odměny je určována podle tržní hodnoty spravovaného portfolia. Zatímco u ostatních správců aktiv je tržní hodnota portfolia daná trhem, v případě neobchodovatelného portfolia u Key Investments si tento správce počítal tržního hodnotu sám, čímž si vlastně sám určoval i část odměny. Při pohledu zpět je tak velmi pravděpodobné, že Key Investments tržní hodnotu portfolia nadhodnocoval.

 

 

 

 • Hodnocení působení v oblasti a zkušeností (váha 7%)

I v tomto kritériu byl Key Investments zvýhodněn, protože byl vyhodnocen jako druhý, ačkoliv třetí uchazeč v pořadí byl založen v roce 1995 a Key Investments až v roce 1999.

 

 

 

 • Hodnocení hospodářských výsledků (váha 5%)

Poslední kritérium zohledňovalo předložené výroční zprávy a vlastnickou strukturu uchazeče. S ohledem na malou váhu toto kritérium nehrálo prakticky žádnou roli, nicméně i zde byl Key Investments zvýhodněn, protože ve srovnání s ostatními uchazeči byla jeho vlastnická struktura nejméně „čitelná“ a byl hodnocen plným počtem bodů.

 

 

 

Dokumenty:

 

 

 

 

 

2) SMLOUVA MEZI MČ PRAHA 6 A KEY INVESTMENTS, A.S.

 

Smlouva uzavřená s Key Investments a.s. (resp. SI Asset Management) neobsahuje žádné ustanovení, které by naplňovalo zajištění některých i důležitých podmínek veřejné soutěže (vysoce konzervativní investiční strategie, bonitní investiční instrumenty, tříletý investiční horizont). Bonita investičních instrumentů je stanovena (viz příloha č. 1 smlouvy) pouze pro operace Buy/Sell, kde je však nezbytné (pro zachování požadované vysoce konzervativní strategie) omezit též riziko druhé smluvní strany těchto operací.

 

 

 

Přestože u dlužných cenných papírů bylo u investiční strategie Key Investments ve výběrovém řízení deklarováno to, že budou nakupovány pouze za předpokladu investičního stupně ratingu, uzavřená smlouva již tuto podmínku neobsahovala. I takto případně ve smlouvě zakotvená podmínka by však bez dalšího nenaplňovala požadavek na vysoce konzervativní správu, neboť případný nákup 100% dluhopisů s ratingem ve stupni B… nepředstavuje vysokou bonitu (kvalitu) portfolia. Smlouva tedy Key Investments nijak neomezovala v tom, že by měl investovat jen do vybraných instrumentů s daným ratingem.

 

 

 

Tříletý investiční horizont rovněž nebyl do uzavřené smlouvy jakkoliv promítnut.

 

 

 

Smlouva MČ Praha 6 s Key Investments a.s. dále neobsahuje žádné sankce (resp. obsahuje jen jednu jedinou sankci – a to pokutu ve výši 10.000 Kč za porušení mlčenlivosti). Key Investments proto mohl smlouvu opakovaně porušovat a MČ Praha 6 na toto porušování prakticky nereagovala. V listopadu 2010 si sice městská část nechala zpracovat 2 právní posudky toho, zda Key Investments porušuje smlouvu (viz dokumenty č. 28 a 29 na stránce MČ Praha 6, ale i když posudky potvrdily, že Key Investments smlouvu porušuje, Praha 6 s tím nic neudělala. V odpovědi na interpelaci z jednání zastupitelstva v březnu 2011 dokonce starostka Marie Kousalíková tvrdila, že do podobných smluv se sankce nedávají!

 

 

 

V neposlední řadě obsahuje smlouva mezi MČ Praha 6 a Key Investments nemravný způsob určování odměny pro správce aktiv. Odměna se skládá ze dvou částí – základního poplatku (0,1% z průměrného majetku Prahy 6 obhospodařovaného Key Investments) a progresivního poplatku (7% z růstu tržní hodnoty obhospodařovaného majetku). Obdobný způsob určování odměny je sice i ve smlouvách s ostatními správci aktiv, zádrhel je však v tom, že tržní hodnotu portfolia Prahy 6 si vypočítával Key Investments sám – neurčoval ji trh. Key Investments tak mohl celé roky tržní hodnotu uměle navyšovat, což pravděpodobně také dělal.

 

 

 

3) ABSENCE KONTROLY PORTFOLIA MČ PRAHA 6

 

Městská část Praha 6 od roku 2003 do roku 2010 nedostatečně kontrolovala činnost správce Key Investments a.s. i dodržování smlouvy, kterou s ním měla uzavřenou. V prosinci 2005 Rada městské části Praha 6 schválila Finanční strategii nakládání s volnými finančními prostředky, ale kontrolní mechanismy, které v ní byly uvedeny, neprováděla. Finanční strategie uváděla mj. následující:

 

„V rámci stávající či budoucí správy aktiv a jejích užívaných investičních nástrojů:

 

 • u dlužných cenných papírů dbát na vysokou bonitu emitentů, samotných cenných papírů (ohodnocené ratingem dostatečného stupně), skutečnou likviditu, nízkou citlivost na změny sazeb ČNB, event. další faktory
 • částečně eliminovat max. podíly zahraničních měn jakožto příliš rizikového faktoru
 • částečně eliminovat max. podíl akcií v portfoliu jakožto příliš vysoký podíl rizikového faktoru
 • u buy/sell operací dbát na zajištění těchto obchodů jednak bonitou a likviditou podkladového (zajišťujícího) aktiva a také na přezajištění hodnotou tohoto aktiva hodnotu operace (uvádí se o 15-20%) a event. dozajištění při poklesu hodnoty aktiva v průběhu trvání obchodu
 • prověřovat nezávisle pravdivostní hodnotu reportů – uváděnou tržní cenu cenných papírů a jejich skutečnou likviditu, jaké by byly náklady na neplánované zpeněžení portfolia apod.“

 

Radnice Prahy 6 tedy věděla, jak by měla své správce aktiv kontrolovat. Bohužel to ale nikdo neudělal.

Městská část také nijak nereagovala na pokuty, které Česká národní banka v průběhu let Key Investments udělovala. V roce 2007 dokonce ČNB rozesílala starostům obcí a měst dopis, v němž je varovala (byť možná příliš odborným jazykem) mj. i před investičními operacemi typu Buy/Sell, ale radnice v květnu 2007 provedla jen drobnou úpravu investiční strategie a operace Buy/Sell v ní ponechala.

 

 

 

Přílohy:

 

 

Další informace o této kauze:

Další články z rubriky