Ing. Petr Hrdina ke správě aktiv zajišťovaných Key Investments a.s.

Příspěvek Ing. Petra Hrdiny na mimořádném jednání zastupitelstva Městské části Praha 6 konaném dne 11.6.2011 v novém zasedacím sále budovy úřadu Praha 6 - Dejvice

hrdina-cvVážená paní starostko, vážené kolegyně a kolegové, na úvod svého vystoupení se vrátím tam, kde celý problém s Key Investments vznikl, tzn. k výběrovému řízení na správu aktiv v roce 2003. Výzva k podání nabídek do tohoto výběrového řízení byla podle mého názoru korektní a dobrá, alespoň jak vyplývá z materiálu, který byl zveřejněn na stránkách Prahy 6.

Důležitými kritérii pro následné hodnocení nabídek byla investiční strategie, která měla být vysoce konzervativní, dlouhodobý investiční rating uchazeče od mezinárodní ratingové agentury, zkušenosti v dané oblasti či doba působení v oblasti správy aktiv.

Zatímco výzva k podání nabídek byla dobrá, jejich hodnocení však už nikoliv. A aniž bych rád používal silná slova, tak si troufám říci, že hodnocení nabídek bylo zmanipulováno. Možná i to je důvod, proč mezi zveřejněnými dokumenty zápis z výběrového řízení není na webových stránkách Prahy 6 nebo na to možná jenom někdo zapomněl, nevím.

V čem spočívala manipulace? Z devíti podaných nabídek byly hodnoceny pouze čtyři nabídky, ostatní byly pro nesplněné formální požadavky vyřazeny. Jedním z formálních požadavků bylo prohlášení o tom, že s uchazečem není vedeno správní řízení před Komisí pro cenné papíry. Zatímco však jeden uchazeč byl vyřazen, protože s ním správní řízení bylo vedeno, jiný uchazeč pro stejný nedostatek vyřazen nebyl. A tímto zvýhodněným uchazečem nebyl nikdo jiný než Key Investmen ts. (Kdosi v sále tleská.) Probíhající správní řízení se přitom netýkalo žádné maličkosti, jako je např. změna v představenstvu společnosti, ale týkalo se toho, že Key Investments – a teď cituji: „nezajistil, aby realizací obchodu nedošlo k poškození zákazníka“ a také toho, že – opět cituji „bez souhlasu klienta změnil významné ujednání smlouvy“. To nejsou maličkosti. Key Investments však nebyl v rozporu s určenými pravidly z výběrového řízení vyřazen.

Ani samotné hodnocení jednotlivých kritérií neproběhlo korektně, uvedu tři příklady.

Hlavním kritériem pro hodnocení s váhou 25 % byla strategie. Kritérium vyhrál Key Investments, ačkoliv jeho investiční strategie neodpovídala výzvě. Jedním z navrhovaných finančních instrumentů totiž byly operace buy-sell, které však nejsou konzervativním investičním prvkem, nemají požadovaný – a teď cituji z výzvy: „vysoce konzervativní charakter investování veřejných finančních prostředků“. Při korektním hodnocení by Key Investments toto kritérium vyhrát nemohlo.

Druhým nejdůležitějším kritériem byl dlouhodobý rating od mezinárodní agentury. Key Investments však vůbec nepředložil dlouhodobý rating (kdosi v sále opět tleská), natož od mezinárodní agentury. Pouze předložil krátkodobý rating, ale také ne od mezinárodníagentury. Přesto dostal Key Investments 4 body z deseti, stejný počet bodů jako jiný uchazeč, který doložil dlouhodobý rating od renomovaných mezinárodních agentur Moody’s, Standard&Poor’s a Fitch. Neuvěřitelné.

Dalším sporně vyhodnoceným kritériem pak byl objem obhospodařovaných prostředků a dosažené výsledky, kdy Key Investments při nejnižším spravovaném objemu a téměř shodných výsledcích s ostatními byl vyhodnocen opět jako nejlepší. Vzhledem k tomu, že hlavní slovo při vyhodnocování nabídek měla pracovní skupina, která nabídky detailně prošla a navrhla jejich bodové hodnocení, nesou hlavní zodpovědnost za tuto manipulaci členové pracovní skupiny, tzn. tehdejší předseda finančního výboru Jiří Fárek, členka FV Kateřina Chalupová, člen FV Jiří Vihan a dva zaměstnanci úřadu – Zdeněk Košacký a Jan Purkrábek. Proč zástupce jiné politické strany než ODS nebyl v pracovní skupině, nevím. Tím vůbec nechci říkat, že ostatní členové výběrové komise nenesou žádnou vinu za výsledek výběrového řízení. Naopak nesou ji také. Větší prostor pro manipulaci však měli členové zmiňované pracovní skupiny.

Selhání radnice v celé kauze však nevidím jen na počátku při zmanipulovaném výběrovém řízení na správu aktiv. Radnice si v průběhu následujících let svou investici nehlídala, nekontrolovala ji. Vše nasvědčuje tomu, že zodpovědné osoby se spokojily s tím, že od Key Investments dostávají tabulku, která říká, že výnos roste. To ale přece není řádná péče
hospodáře o své prostředky.

Radnice přitom věděla, co má dělat, jen to prostě nedělala. Rada městské části schválila v prosinci 2005 Finanční strategii nakládání s volnými finančními prostředky, kde se mj. uvádí: V rámci stávající či budoucí správy aktiv… u dlužných cenných papírů dbát na vysokou bonitu emitentů i samotných cenných papírů, ohodnocené ratingem dostatečného stupně). Dobře napsané, ale kdo a kdy toto skutečně kontroloval? A jak se tedy mohly v portfoliu Key Investments ocitnout neobchodovatelné obligace vydané na Slovensku – to jsou cenné papíry s vysokou bonitou? Proč to zodpovědné osoby z radnice neřešily? A o několik řádků níže v uvedené strategii čteme: prověřovat nezávisle pravdivostní hodnotu reportů – uváděnou tržní cenu cenných papírů a jejich skutečnou likviditu. Naprostý souhlas, tohle měla radnice dělat – ale kolikrát to udělala? Podle diskuse na finančním výboru a při jednáních zastupitelstva se domnívám, že ani jednou. Na jiném místě se pak uvádí: při buy-sell operacích dbát také na přezajištění hodnoty operace hodnotou podkladového aktiva. Jak o toto konkrétně radnice dbala?

Je to podobné jako v případě zmiňovaného výběrového řízení v roce 2003: výchozí strategie je dobrá, ale nikdo ji nerespektoval, nikdo se jí neřídil. Proč ji tedy rada schvalovala? Jako případné alibi při případném průšvihu? Tato papírová strategie je pak důvodem, proč do navrhovaného usnesení zařazujeme poslední ukládací bod pro radu MČ: předložit zastupitelstvu ke schválení komplexní pravidla pro ukládání volných finančních prostředků. Nebudeme protestovat, pokud si rada tato pravidla přejmenuje na strategii, hlavně to dodržujme!

Současně doporučuji, aby mezi těmito pravidly byla povinnost pravidelně informovat o složení portfolia jednotlivých správců aktiv, ne-li celé zastupitelstvo, pak alespoň finanční výbor, protože od konce roku 2007, kdy jsem členem finančního výboru, nebyl až do letošního února o složení portfolia Key Investments finanční výbor jako celek informován. A v únoru jsme rozpis portfolia dostali možná jen proto, že jsem o to požádal já. Vzhledem k tomu, že finanční prostředky uložila u Key Investments nejen městská část, ale též naše dceřiná akciová společnost SNEO, mělo by být zastupitelstvo odpovídajícím způsobem informováno též o dění ve SNEu. Chtěl bych proto požádat předsedu představenstva o to, aby nás informoval co nejpodrobněji o vzájemné komunikaci mezi akciovou společností a Key Investments řekněme nejpozději od poloviny loňského roku, kdy již ty problémy byly zjevné, dále o tom, jaké je aktuální složení portfolia u Key Investments a jaké kroky se chystá představenstvo společnosti nadále činit. V této souvislosti bych chtěl upozornit na výsledek posledního mimořádného jednání dozorčí rady, která neodsouhlasila představenstvem navržený postup řešení případného nesplacení jednoletých obligací Via Chem Group, ale podle informací z médií soudím, že představenstvo se rozhodlo na vlastní riziko tento postup realizovat. Děkuji za pozornost. (Potlesk části poslanců.)

Další články z rubriky