Programové prohlášení Rady městské části 2022-2026

1. Životní prostředí – klimatická politika

1. podpora a naplňování Klimatického plánu hlavního města Prahy do roku 2030 a Doporučení pracovní skupiny pro klimatickou strategii Prahy 6

2. podpora adaptačních opatření vedoucích k ochlazování města, zmírňování tepelných ostrovů a zlepšování mikroklimatu (zelené střechy, vertikální zahrady; pítka, mlžítka, mlhoviště)

3. zohlednění environmentálních kritérií ve veřejných zakázkách zadávaných úřadem městské části

2. Odpadové hospodářství, cirkulární ekonomika

1. podpora a naplňování strategie Cirkulární Praha 2030 – Strategie přechodu HMP na cirkulární ekonomiku

2. podpora efektivního ekologického odpadového hospodářství, podpora principů cirkulární ekonomiky

3. podpora navýšení svozu a rozšíření kapacity kontejnerů na tříděný odpad, zlepšení svozu bioodpadů

4. rozšiřování sítě podzemních kontejnerů na tříděný odpad

5. úprava stanovišť směsných odpadů na sídlištích s cílem zlepšení veřejného prostoru

6. podpora přesunu stanoviště popelářských vozů z Proboštské ulice a využití stávajícího objektu pro veřejnou vybavenost

7. rozšíření komunitního kompostování

8. podpora vzniku re-use pointů, prověření možnosti vzniku re-use centra, podpora komunitních akcí typu swap na území MČ Praha 6

9. příprava a realizace projektů městské části se snahou o uplatnění principů cirkulární ekonomiky, recyklace stavebního odpadu

10. minimalizace jednorázových plastů na akcích městské části a příjemců dotační podpory

 

3. Péče o stromy a veřejnou zeleň, čistota, úklid

1. kvalitní, citlivá a pro Prahu 6 i ekonomicky výhodná údržba všech dosavadních zelených ploch na jejím území

2. pilotní ověření a následné rozšiřování environmentálně a klimaticky citlivých způsobů péče o veřejnou zeleň – mozaikové seče, hospodaření s dešťovou vodou, květinové louky, dešťové záhony

3. péče o vzrostlé stromy za aktivní spolupráce s Technickou správou komunikací, Magistrátem HMP a dalšími veřejnými subjekty

4. vytvoření dlouhodobého plánu péče o veřejnou zeleň na území městské části

5. ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy podpora úpravy skladby zelených tramvajových pásů za zeleň vhodnou z hlediska prostředí a klimatu

6. pokračování vysokého standardu péče o květinové záhony, při zohlednění klimatických podmínek

7. pokračování antigraffiti programu otevřeného i pro nemovitosti ve vlastnictví třetích stran

8. postupná výměna odpadkových košů s cílem zlepšení jejich estetických i funkčních vlastností

9. prověření možnosti zřízení městských holubníků jako humánní cesty redukce holubí populace

 

4. Investiční a rozvojové akce v oblasti životního prostředí a veřejné zeleně

1. revitalizace stávajících a vznik nových uličních stromořadí a zelených ploch

2. zlepšení veřejného prostoru na sídlištích, pokračování projektu revitalizace sídliště Červený vrch

3. podpora zadržování dešťové vody a nakládání s šedou vodou, realizace podzemních nádrží na dešťovou vodu

4. podpora zřizování nových vodních ploch a obnovy vodních toků, prověření možnosti zřízení mokřadů

5. opravy a doplňování veřejného mobiliáře

6. rekonstrukce a rozvoj pěších propojení ve veřejné zeleni: rekonstrukce pěší cesty Ladronka – Motol, obnova pěší cesty za kostelem sv. Matěje, podpora pěší cesty v Šáreckém údolí a kultivace pěšího spojení Nádraží Podbaba – přívoz V Podbabě, pěší propojení Dlouhý lán – metro Bořislavka

7. prověření možnosti dočasné kultivace vyšlapaných cest na Vítězném náměstí

8. prověření možnosti kultivace přístupů do Divoké Šárky

9. dokončení rekonstrukce parku 8. listopadu, Na Čihadle, parku Lázara Cardenase

10. podpora velkých investičních akcí MHMP majících za cíl klimatickou mitigaci – rekonstrukce Ústřední čistírny odpadních vod v Bubenči, využití odpadního tepla z odpadních vod pro vytápění, produkce bioplynu v ÚČOV

 

5. Dětská hřiště a sportoviště

1. zpracování dlouhodobé koncepce rozvoje hřišť s využitím výsledků participace, identifikace poptávky na základě hustoty obyvatel

2. pokračování vysokého standardu pravidelného úklidu a údržby hřišť

3. pokračování projektu smart WC, rozšiřování systému bezplatných toalet v soukromých provozovnách

4. zastřešování vybraných dětských hřišť, podpora rozšiřování možnosti osvětlení na dětských hřištích

5. rozšiřování prvků pro cvičební aktivity různorodých věkových skupin obyvatelstva (venkovní posilovny, workoutová hřiště, cvičební aktivity pro seniory)

6. prověření možnosti zřídit agility hřiště pro majitele psů se svými psy

 

6. Životní prostředí – spolupráce s veřejností

1. rozšíření dotačních programů na ekologické aktivity a péči o zeleň

2. informování, osvěta a poradenství pro občany v oblasti péče o životní prostředí, environmentálně a klimaticky odpovědného chování prostřednictvím webu MČ, geoportálu, sociálních sítí, informačních center MČ atd.

3. průběžné informování o stromech, které je ze zdravotních či bezpečnostních důvodů nutné pokácet a o nových výsadbách

4. rozvoj komunitních zahrad např. na dosud nevyužívaných pozemcích ve vnitroblocích

5. ochrana stávajících zahrádkářských kolonií (se zřetelem k návrhu Metropolitního plánu)

6. prověření možnosti dalšího umísťování stanic měření čistoty ovzduší, veřejný přístup k informacím o kvalitě ovzduší na geoportálu Prahy 6

7. podpora redukce světelného smogu

8. motivace občanů v péči o zeleň a veřejný prostor formou umožnění „street gardeningu“ či adopce stromů

 

7. Otevřená radnice, participace, podpora sousedského a komunitního života, smart city a digitalizace

1. rozšíření transparentního informování o hospodaření městské části a jeho uživatelské zpříjemnění (rozklikávací rozpočet propojený se seznamem objednávek a faktur, registr smluv i nad rámec zákonného limitu)

2. pokračování participačního rozpočtování Nápad pro Šestku a Šance do škol

3. podpora systémové participace, spočívající v zapojování veřejnosti do vhodných projektů městské části již od počátku, zejména SW nástroj pro manažerské řízení záměrů radnice s funkcionalitou podpory participace

4. podpora zveřejňování dalších informací na geoportálu Prahy 6 včetně veřejně dostupných informací o stavebních záměrech,

5. založení zásobníku analýz a vizualizací otevřených dat a dalších datových sad MČ Praha 6 pro „data based policy“, pro informování veřejnosti a datový žurnalismus v komunikaci radnice (např. územní rozložení investic do komunikací, do školských zařízení, do zeleně)

6. pokračování systematicky nezávislého informování včetně stránky spolků v radničním měsíčníku Šestka, v němž budeme udržovat a kultivovat názorovou pluralitu

7. pravidelné setkávání zástupců radnice s občany i spolky

8. podpora digitalizace úřední agendy, možnosti vyřizovat úřední agendu pomocí identity občana po internetu a spojení s úředníky prostřednictvím videohovoru, zavedení anonymního veřejného logu podaných žádostí o informace, případně dalších agend

9. příprava lokalizovaného a personifikovaného agregátoru informací z celé Prahy 6

10. lepší a přehlednější přístup veřejnosti k veřejným podkladům pro jednání orgánů

11. otevření jednání komisí a výborů pro veřejnost

12. tvorba nové protikorupční strategie Prahy 6 včetně aktualizace na ni navazujících etických kodexů

13. podpora zavádění inovací v rámci vykonávané veřejné správy

14. vytvoření dotačního programu na podporu komunitních center, pomoc neziskovému sektoru překlenout energetickou krizi

15. realizace pilotních smart city projektů v oblastech dopravy, školství, životního prostředí, územního rozvoje, energetiky a dalších

 

8. Sociální a zdravotní politika

1. v návaznosti na architektonickou studii získání stavebního povolení pro LDN Drnovská

2. v návaznosti na architektonickou soutěž dokončení projektu a požádání o ÚR pro rekonstrukci a přístavbu polikliniky Pod Marjánkou

3. podpora HMP při vzniku moderního seniorského domu a mezigeneračního centra v trojdomí Šolínova

4. podpora odlehčovacích a aktivizačních služeb pro seniory, prohloubení a rozšíření nabídky p. o. Pečovatelské služby Prahy 6

5. ve spolupráci s HMP podpora integrace uprchlíků z Ukrajiny

6. podpora setkávání zástupců neziskových organizací v sociální oblasti

7. vyhotovení nové demografické analýzy v Praze 6 a analýzy potřebnosti sociálních služeb, aktualizace Strategické koncepce rozvoje sociální a zdravotní politiky a prevence rizikového chování

8. revize pravidel bytů pronajatých ze sociálních důvodů

9. zřízení kontaktního místa pro bydlení, pro prevenci a poradenství v jednotlivých náročných životních situacích, orientace v systému dávek a podpor pro sociálně znevýhodněné

10. ve spolupráci s HMP podpora preventivních programů v segmentu dětské psychiatricko-psychologické péče a center v oblasti duševního zdraví

11. zavedení služby senior taxi

12. podpora systému tísňového volání pro potřebné občany

13. v návaznosti na schválené změny ÚP rozhodnout o dalším postupu ve věci Seniorského centra Šatovka

14. podpora neziskových organizací poskytujících vhodné sociální a navazující služby (pohybové, rehabilitační a rekondiční cvičení pro seniory na hřištích i v tělocvičnách, společensko-kulturní akce pro seniory starší 65 let)

15. podpora integrace obtížně zaměstnatelných osob prostřednictvím organizační složky Pro 6, spolupráce s neziskovými organizacemi, podpora osob bez domova při úklidu veřejné zeleně

16. přispívat na obědy občanům starším 65 let ve vybraných školních jídelnách při splnění podmínky výše příjmu

17. sociální pomoc ohroženým skupinám obyvatelstva – podpora terénních programů pro osoby bez přístřeší, podpora neziskových organizací, které se starají o tuto cílovou skupinu s cílem rozvoje pracovních dovedností jejich klientů při vykonávání úklidových prací ve vybraných lokalitách Prahy 6

18. pokračování v podpoře hospicových zařízení

9. Územní rozvoj

1. ochrana přírodního a rekreačního charakteru Džbánu, snaha o výkup pozemků v areálu Džbán hlavním městem s cílem zřízení rekreačního sportovně volnočasového centra a zpřístupnění území

2. trvání na připomínkách Prahy 6 k metropolitnímu plánu (2018, 2022), odmítnutí změn současného územního plánu, které by byly s nimi v rozporu

3. prosazování potřeb a záměrů Prahy 6 do stávajícího plánu formou změn a připomínek k dopracování Metropolitního plánu HMP

4. koncepční řešení potřebné infrastruktury a občanské vybavenosti při nové obytné výstavbě formou transparentního a průhledného systému pro příspěvky investorů (kontribuce)

5. prosazování principu města krátkých vzdáleností, propojování a vzájemné dostupnosti každodenních potřeb, kterými jsou bydlení, práce, služby, vzdělávání a volnočasové aktivity

6. příprava revitalizace ulice Dejvická s participací veřejnosti, dotčených vlastníků a podnikatelů

7. podpora přeměny Technické ulice na pěší zónu coby integrální součást Kampusu Dejvice

8. příprava realizace projektu revitalizace ulice K Brusce a předpolí Písecké brány a předat ho k realizaci prostřednictvím MHMP na TSK, a.s.

9. podpora Centrálního náměstí Petřiny po obou stranách ulice Na Petřinách, kultivace prostoru v Ose Červený vrch a dalších lokálních center

10. ochrana předpolí obory Hvězda, rehabilitace památečního prostoru Bitvy na Bílé hoře a dalších významných míst naší historie

11. podpora systémové participace veřejnosti v případě významných projektů v oblasti územního rozvoje

12. architektonické soutěže jako běžný přístup v případě realizací samosprávy a tlak na jejich realizaci i u významných investic developerů

13. podpora výškově přiměřené zástavbě v rozvojové lokalitě u nádraží Praha – Dejvice, s preferencí významné veřejné instituce

14. důsledné uplatňování všech zákonných norem v oblasti památkové péče v praxi

15. vystupování proti necitlivé zástavbě oblasti Petynky, Petřin a dalších lokalit

16. podpora zřízení Plečnikovy aleje

10. Školství

1. dosažení dlouhodobě vysoké úrovně předškolního a základního vzdělávání, bez ohledu na současnou ekonomickou a energetickou nestabilitu v Evropě

2. podpora investic do rozšiřování a rekonstrukcí budov základních a mateřských škol, jídelen, sportovišť a školních družin, nových odborných učeben, laboratoří a knihoven, zlepšování zázemí pro pedagogy, asistenty i nepedagogické pracovníky, budování přípravných tříd

3. zajištění míst v mateřských školách pro všechny děti od 3 let

4. podpora dětských skupin a vzdělávání pro děti od 2 let

5. podpora prázdninového provozu mateřských škol

6. aktivní vystupování proti tzv. spádové turistice

7. využití budovy ZŠ Vlastina po skončení stávajícího pronájmu Prague British International School pro školství

8. podpora ředitelů a učitelů ZŠ ve využívání moderních vzdělávacích metod

9. rozšíření tzv. sociálních fondů na školách, aby školy v přírodě, divadla, plavání a další aktivity byly finančně dostupné pro všechny děti

10. podpora doprovodu dětí ze školy na kroužek

11. rozvoj spolupráce s univerzitami a vědeckými pracovišti

12. podpora škol v získávání prostředků z evropských fondů a dalších dotačních titulů

13. podpora revitalizace školních zahrad, budování učeben v přírodě a ekologické výchovy

14. podpora ředitelů škol v další elektronizaci procesů v oblasti zápisů i hospodaření škol

15. aplikace nových trendů v oblasti výživy a vybavení jídelen, rozšíření nabídky dietního stravován

16. podpora větší otevřenosti škol směrem k rodičům a lepšího online informování rodičů ze strany škol

17. podpora ředitelů škol ve vytváření zdravého klimatu školy, v němž se budou příjemně cítit děti a žáci, ale i učitelé a monitorovat jej

18. pokračování v projektu Trenéři do škol pro podporu pohybové inteligence

19. systematická podpora a rozvoj výuky cizích jazyků, rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti žáků a dalších segmentů vzdělávání

20. oceňování úspěšných žáků a jejich učitelů

21. v souvislosti s výstavbou v Ruzyni dohlédnout na přípravu stavby 2 škol

22. příprava studie pro realizaci ZŠ v oblasti Papíren na co nejvhodnějším pozemku

23. ve vazbě na aktualizaci demografické studie pokračování v přípravě stavby MŠ Na Marně

24. podpora přístavby ZŠ Marjánka 25. revitalizace školních zahrad

 

11. Doprava

1. podpora revitalizace Vítězného náměstí s hledáním efektivního řešení dopravy

2. podpora dokončení obchvatu Prahy na severozápadě v podobě nejschůdnější, tzn. nejrychleji proveditelné varianty s minimalizací negativních dopadů na Prahu 6 a pod podmínkou návazných dopravních opatření zabraňujících nárůstu dopravy v Praze 6

3. pokračování přípravy KEP (komunikace Evropská – Podbabská) v návaznosti na připravovaný projekt KES (komunikace Evropská – Svatovítská)

4. podpora přípravy zahloubení Patočkovy ulice od křižovatky Malovanka ke Karlovarské ulici, včetně řešení křižovatky Vypich a napojení na Pražský okruh

5. podpora propojení stanice metra Nemocnice Motol a Malého Břevnova

6. podpora vyváženého mixu městské dopravy včetně rozvoje městské cyklistiky

7. podpora vzniku nových přechodů pro chodce (mj. přes Bělohorskou a Patočkovu) a kultivace stávajících (mj. u přístupových tras do Stromovky)

8. podpora pokládek tichého asfaltu na frekventovaných komunikacích na území Prahy 6

9. podpora realizace nových tramvajových tratí (Strahov, Suchdol, Motol, propojení s Prahou 8), elektrifikace autobusových linek

10. podpora linek MHD vedených tunely Městského okruhu

11. podpora modernizace železniční trati Praha – Kladno s odbočkou na Letiště Václava Havla v tunelu pod Střešovicemi, podpora vzniku tzv. Zelené radiály v trase současné Buštěhradské dráhy a návazného napojení na cyklotrasy ve Středočeském kraji

12. dohled a koordinace prací na strategicky významném přepravním terminálu Dlouhá míle

13. podpora zákazu vjezdu nákladních automobilů nad 12 tun na území Prahy 6

14. podpora sdílené dopravy, kultivace parkovacích míst pro jednostopé dopravní prostředky

15. navýšení dopravní bezpečnosti u škol a školek, rozšíření školních ulic

16. zklidňování dopravy v rezidenčních oblastech

17. podpora revitalizace Bělohorské ulice

18. vyšší bezpečnost na přechodech pro chodce, např. pomocí přisvětlení

19. podpora urychlené přípravy parkovišť P+R

20. podpora propojení Podbaba – Bohnice přes Troju pomocí lanové dráhy do doby realizace tramvajové trati, za podmínky realizace P+R v Podbabě a pokračování přípravy TT

21. podpora vybudování lávky přes Horoměřickou mezi Hanspaulkou a sídlištěm Červený Vrch

22. podpora umisťování nabíjecích stanic pro elektromobily na sloupech veřejného osvětlení a úsporných lamp

23. podpora projektu Zelená Malovanka a ozelenění výduchu z Blanky

 

12. Kultura

1. udržení vysokého standardu kulturní nabídky na území Prahy 6 v návaznosti na Koncepci rozvoje kultury MČ Praha 6

2. udržení současného transparentního dotačního systému v oblasti kultury včetně objemu finančních prostředků

3. podpora tradičních kulturních akcí Prahy 6

4. učinění nezbytných kroků k zahájení příprav rekonstrukce KC Kaštan

5. dokončení projektu Stanice 6 v bývalém nádraží Praha-Bubeneč

6. realizace rozšíření Dejvického divadla

7. realizace rozšíření divadla S+H

8. umísťování uměleckých děl do veřejného prostoru

9. revitalizace náměstí Interbrigády včetně vybudování Památníku Pražského povstání

10. pokračování Šesťáku jako centra sousedského a kulturního života na Vítězném náměstí

11. podpora činnosti spolků, které pomáhají tvořit kulturní život městské části

12. podpora vytváření společného prostoru pro spolužití a setkávání studentů VŠ, vědců z Akademie věd a občanů v Kampusu Dejvice, na Strahově a na Petřinách

13. podpora vzniku kulturního centra na Vítězném náměstí v rámci výstavby ve 4. kvadrantu

14. podpora relokace Trhů na Kulaťáku do ulice Technická v případě zahájení výstavby ve 4. kvadrantu Vítězného náměstí

13. Sport a volný čas

1. podpora strategického rozvoje sportu a volného času na území Prahy 6 dle Koncepce rozvoje sportu a volného času

2. prohloubení dotační podpory pro sportovní kluby s cílem překlenout energetickou krizi, navýšení celoročního rozpočtu v kapitole Sport a volný čas na dvojnásobek oproti závěrečnému účtu za rok 2021, zavedení dotačních titulů “Mimořádné výdaje” zaměřující se na zvýšené náklady spojené s energetickou krizí, “Investice” zaměřující se na rozvoj sportovní a volnočasové infrastruktury a „Sportovní identita Prahy 6” zaměřující se na vrcholové sportovní kluby Prahy 6

3. rekonstrukce fotbalového hřiště Union Břevnov včetně vybudování zázemí

4. cílená podpora sportovních aktivit a aktivního využití volného času dětí ze sociálně slabých rodin

5. pokračování v projektu elektronických voucherů na podporu sportovních a volnočasových aktivit dětí a mládeže (Šestka táborová, Aktivní město)

6. získání stavební povolení na krytý bazén a následné převedení plaveckého areálu na Petynce do majetku MČ Praha 6

7. zastřešení školního bazénu Červený vrch

8. ve spolupráci s MHMP a NSA realizování Areálu kolečkových sportů a dalších nezbytných kroků k naplňování Akčního plánu Areálu volného času Ladronka

9. podpora vzniku nového sportoviště na pozemku ÚZSVM (SO1, SO3) při TJ Ruzyně

10. realizování nového zázemí pro sportoviště na Macharově náměstí včetně jeho zprovoznění

11. využití školní infrastruktury pro sportování veřejnosti a sportovních klubů Prahy 6 za zvýhodněných podmínek

12. úpravy sportovního zázemí, tak aby umožňovalo sport hendikepovaných

 

14. Majetek, investice a hospodářská politika

1. odpovědné a transparentní nakládání s majetkem ve prospěch městské části

2. rozvoj a údržba strategického nemovitého majetku městské části (navyšování bytového fondu pro sociální i běžné účely, rozvoj objektů zvláštního určení a výstavba na městských stavebních pozemcích včetně pozemků zastavěných garážemi)

3. dokončení a zveřejnění přehledné a ucelené elektronické majetkové mapy

4. prodej nemovitého majetku pouze v případech odlišného vlastnictví stavby a pozemku a v případech zbytného majetku

5. revize a sjednocení interních předpisů upravujících nakládání s nemovitým majetkem do jednotných Zásad majetkové politiky MČ Praha 6

6. vhodné dočasné využití objektů a prostor, které jsou dlouhodobě nevyužité nebo u kterých se dlouhodobě připravuje rekonstrukce

7. získání stavebního povolení a zahájení stavby bytových domů a MŠ mezi ulicemi Rakovnická a Stochovská

8. pokračovat v záměru výstavby městských bytů v ulici Jednořadá v Bubenči

9. rekonstrukce budovy Milady Horákové 41/99

10. ve spolupráci s hl. m. Prahou oživení a otevření areálu Veleslavínského zámku pro veřejnost a příprava konceptu budoucího využití pro veřejnou vybavenost

11. pokračování v procesu prověřování pohledávek za nájemci bytových a nebytových jednotek a pozemků

12. pokračování v projektu zajištění veřejného přístupu k toaletám při pronájmu, resp. prodlužování pronájmů restauračních zařízení

13. podpora spolupráce MČ Praha 6 s VŠ a ústavy AV ČR na území MČ Praha 6 a soukromého sektoru

14. aktivní vystupování proti neregulovanému pronajímání přes platformy krátkodobého ubytování za tím účelem nezkolaudovaných bytů

15. sjednocování majetkoprávních vztahů, správy a údržby pozemků plnících funkci veřejné zeleně

16. získání stavebního povolení pro objekt spisovny – Juliska

 

15. Bezpečnost

1. podpora přípravy obyvatel na mimořádné události (formou prezentací, workshopů, preventivních akcí, zveřejňování informací na webu MČ Praha 6 apod.)

2. provádění pravidelné kontroly rizikových objektů a přijímání opatření s cílem minimalizovat bezpečnostní rizika

3. zaměření pozornosti na oblasti s nejvyšším evidovaným výskytem drobné kriminality

4. zaměření pozornosti na nárůst kyberkriminality na seniorech a mládeže

5. zvyšování bezpečnosti chodců a monitorování nebezpečných míst (např. u základních škol, výstupy na nepřehledných tramvajových zastávkách nebo zastávkách autobusů MHD apod.)

6. podpora činnosti policistů, strážníků a hasičů finančními dotacemi, motivačními odměnami za mimořádné výkony a nákupem technického vybavení k výkonu služby

7. podpora bydlení u preferovaných profesí formou pronájmů z bytového fondu MČ Praha 6

8. příprava nové koncepce prevence kriminality

9. požadovat po MHMP zpracování kompletní analýzy pocitu bezpečí na území hl. m. Prahy

10. navázání na úspěšné projekty prevence kriminality se zaměřením na mládež a seniory formou přednášek, exkurzí a osvěty mimo jiné i v oblasti IT bezpečnosti, informace z oblasti domácího násilí včetně právního povědomí (např. senior akademie, preventivní programy ve školách apod.)

11. realizace nových projektů s cílem informovat občany MČ Praha 6 zejména pro oblast různých podvodných kampaní (např. v souvislosti se složenkami SIPO, podvodné SMS zprávy a e-maily, obtěžující volání ze strany zástupce různých neidentifikovatelných firem představujících se za pracovníky bank či státních institucí apod.)

12. aktivní podpora terénních programů a práce s drogově závislými

13. podpora stávajících projektů v oblasti prevence na základních a středních školách

14. pokračování v podpoře adiktologické služby pro dospívající mládež

 

16. Finance

1. zdrojově vyrovnaný rozpočet při pokrytí potřeb občanů městské části

2. podpora kvalitního podnikatelského prostředí

3. věrohodné a transparentní nakládání se svěřenými prostředky, spravované s vědomím řádného hospodáře

4. podpora zvýšení daně z nemovitostí v mezích možných koeficientů (na míru odpovídající zvýšení inflace od poslední úpravy této daně)

 

17. Strategický plán

1. vznik strategického plánu MČ Praha 6, který bude metodicky navazovat na strategické dokumenty HMP, IPR a dosavadní dílčí koncepce MČ Praha 6

 

18. Energetika

1. realizace energetických úspor pomocí zavádění nových technologií. Podpora zateplování budov a realizace komplexního energetického managementu na spravovaných budovách

2. podpora čerpání souvisejících dotací zejména z evropských fondů

3. energetické úspory a instalace obnovitelných zdrojů energie ve školních budovách a dalších obecních nemovitostech, zřízení pozice energetického manažera

4. podpora energetických úspor, instalací obnovitelných zdrojů energie v budovách na území městské části ve vlastnictví třetích osob, podpora komunitní energetiky (poradenství a osvěta v oblasti dotačních příležitostí, úspor energie a realizace obnovitelných zdrojů)

5. podpora komunitní energetiky a vytvoření doporučení pro instalace fotovoltaických panelů

Další články z rubriky

Koaliční smlouva podepsána. Starostou bude Jakub Stárek, Petr Palacký bude radním pro životní prostředí a klima

Koaliční smlouvu pro následující volební období v Praze 6 uzavřely tři politické kluby. Jedná se o koalici ODS a KDU-ČSL, dále STAN s podporou Zelených a klub PRAHA 6 SOBĚ. Podpisem smlouvy tak byla završena řada jednání, v nichž našly tyto tři kluby shodu jak na tématech pro příští čtyři roky, tak i na personálním rozložení sil v koalici.

Zajímá mě více »

Zelení v Praze 6 jdou do voleb s hnutím STAN

Lídrem ze Zelené bude předseda Kontrolního výboru ZMČ Prahy 6, historik Petr Palacký, který obsadí třetí místo společné kandidátky. Lídrem kandidátky bude pražský poslanec hnutí STAN a současný místostarosta pro správu majetku, hospodářskou politiku, kulturu, sport a volný čas Jan Lacina. Společným kandidátem na starostu pak bude současný předseda Kulturní komise Prahy 6, manažer v kultuře a vysokoškolský pedagog Petr Prokop, který na společné kandidátce zaujme druhou pozici.

Zajímá mě více »