Koaliční smlouva pro volební období 2022-2026

Koaliční smlouva

uzavřená mezi klubem ODS a KDU-ČSL, klubem STAN s podporou Zelených a klubem PRAHA 6 SOBĚ v Zastupitelstvu městské části Praha 6 (dále jen „ZMČ“) ve volebním období 2022 – 2026, v Praze, dne 17. 10. 2022

klub ODS a KDU-ČSL zastoupený Mgr. Jakubem Stárkem a Ing. Janem Deckerem, CSc.

(dále jen “ODS a KDU-ČSL“)

a

klub STAN s podporou Zelených zastoupený Mgr. Janem Lacinou a PhDr. Petrem Palackým, Ph.D.

(dále jen „STAN s podporou Zelených“)

a

klub PRAHA 6 SOBĚ zastoupený Ing. Marianou Čapkovou, MBA a JUDr. Jiřím Janouškem

(dále jen “PRAHA 6 SOBĚ“)

uzavřely koaliční smlouvu v MČ Praha 6 ve volebním období 2022-2026 takto:

 

čl. I. Předmět smlouvy

ODS a KDU-ČSL, STAN s podporou Zelených a PRAHA 6 SOBĚ (dále jen „smluvní strany“), se vzhledem k programové a zájmové shodě dohodly na společném postupu, rozdělení kompetencí v Radě městské části Praha 6 (dále jen „RMČ“) a vytvoření programového prohlášení RMČ.

 

čl. II. Programové priority a programové prohlášení RMČ

 1. Smluvní strany se shodly na prioritách, které považují za základ programového prohlášení RMČ. Ty jsou nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu č. 2.
 2. Smluvní strany se zavazují, že RMČ předloží ke schválení návrh programového prohlášení, který členové RMČ následně předloží na vědomí členům ZMČ. Programové prohlášení bude vycházet z obecných priorit souhrnně uvedených v příloze č. 2. této smlouvy a bude RMČ k projednání předloženo nejpozději v lednu 2023, ZMČ následně bude předloženo v únoru 2023. Schválené programové prohlášení se stane součástí této smlouvy v její příloze č. 3.
 3. Smluvní strany prohlašují, že budou na půdě všech orgánů městské části Praha 6 a dalších institucí podporovat naplnění takto schváleného programového prohlášení.

 

čl. III. Principy spolupráce

 1. Smluvní strany se dohodly, že RMČ:
  a) bude sestávat z 9 členů, a to v poměru 5 členů za ODS a KDU-ČSL uvolnění pro výkon funkce, 3 členové za STAN s podporou Zelených, z toho 2 uvolnění pro výkon funkce a 1 člen za PRAHA 6 SOBĚ uvolněný pro výkon funkce;
  b)bude v souladu s platnou právní úpravou rozhodovat většinovým hlasováním;
  c)smluvní strany mohou svým zástupcem, přítomným na jednání RMČ (jimiž jsou i předseda Výboru ZMČ (dále jen „výbor“) dle odst. 4 a pověřenci dle odst. 5 tohoto čl. III.), označit bod jednání RMČ, kde bude RMČ povinna v případech, které určuje tato smlouva, včetně případných dodatků, rozhodovat většinou, na které se podílejí hlasy všech smluvních stran. Bude se jednat o návrhy v oblastech
  – rozpočtu,
  – zcizení majetku nad pět milionů korun,
  – investic nad pět milionů korun a investičního plánu,
  – schvalování změn územního plánu a strategického rozvoje městské části,
  – vedení výborů, komisí RMČ (dále jen „Komise“) nebo uvolněných členů ZMČ,
  – týkající se společnosti SNEO, a.s., (či jiné společnosti s majetkovou účastí MČ P6), a to rozhodování, při němž RMČ vykonává působnost valné hromady.
 2. Konkrétní personální složení RMČ včetně základních kompetencí jednotlivých členů RMČ a starosty je uvedeno v Příloze č. 1 této smlouvy. V případě kladných nebo záporných kompetenčních sporů o pravomoc nebo věcnou příslušnost je starosta povinen věc projednat a vyžádat si stanoviska všech smluvních stran před rozhodnutím ve věci.
 3. Právo nominovat starostu připadá ODS a KDU-ČSL. Budou obsazeny pozice čtyř místostarostů, přičemž ODS a KDU-ČSL připadnou dvě pozice místostarostů, STAN s podporou Zelených připadne pozice statutárního místostarosty a PRAHA 6 SOBĚ připadne pozice místostarosty.
 4. Smluvní strany se dále dohodly na počtu 3 výborů zřízených při ZMČ. Jedná se o Kontrolní výbor, Finanční výbor a Výbor pro otevřenost, média a participaci. Rozpis výborů a komisí tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy. Počet výborů a komisí se může měnit. Předsedové Finančního a Kontrolního výboru jsou uvolnění členové ZMČ a mají právo účasti na RMČ s hlasem poradním.
 5. ODS obsadí pozici uvolněného člena ZMČ, a to konkrétně ODS pozici pověřence ZMČ pro významné investice MČ. STAN s podporou Zelených obsadí pozici uvolněného člena ZMČ, a to konkrétně pověřence ZMČ pro otevřenost, participaci a média. PRAHA 6 SOBĚ obsadí pozici uvolněného člena ZMČ, a to konkrétně pověřence ZMČ pro veřejný prostor a areál Džbán. Pověřenci mají právo účasti na RMČ s hlasem poradním.
 6. Smluvní strany se dohodly, že si vzájemně nebudou vetovat kandidáty na úrovni všech pozic v ZMČ i RMČ a jejich orgánech, pokud k nominaci nebudou mít zcela zásadní výhradu (z hlediska bezúhonnosti či střetu zájmů). V případě, že dojde k ukončení výkonu funkce u osoby z nominovaných funkcí za kluby smluvních stran, tyto funkce budou i nadále náležet k obsazení uvolněné pozice nominantem příslušné smluvní strany, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Totéž platí pro oblast působnosti, resp. kompetence jednotlivých členů RMČ a pověřenců. Smluvní strany mají právo si přerozdělit oblasti působnosti, resp. kompetence nebo jejich část v rámci působnosti svých nominantů v RMČ. O tomto záměru musí informovat starostu, který tuto změnu předloží RMČ k projednání, a to nejpozději do 14 dnů od předložení návrhu této změny smluvní stranou. Smluvní strany se shodly na tom, že tento návrh v RMČ podpoří. Toto ustanovení se netýká Komisí – pracovních skupin, které jsou upraveny v čl. III. odst. 7.
 7. Smluvní strany se dále dohodly na vzniku Komisí-pracovních skupin RMČ (dále jen “komise-pracovní skupina”) a berou na vědomí, že takto označené komise plní jinou roli, než komise uvedené např. v čl. III bod 6. Tyto komise plní roli menších pracovních orgánů a vznikají na základě návrhu člena RMČ. Členem RMČ jsou po projednání v Grémiu starosty předkládány starostovi, který návrh na zřízení komise-pracovní skupiny předloží nejpozději do 14 dnů od předložení tohoto návrhu členem RMČ.
 8. Smluvní strany se zavazují, že po dobu trvání této smlouvy nevyvolají na půdě ZMČ hlasování o vyslovení nedůvěry RMČ, resp. odvolání RMČ, jejích členů, změně koaličních uvolněných členů ZMČ či pověřenců a ani se k takovému hlasování nepřipojí (tedy nebudou hlasovat PRO takovýto návrh nebo návrh obdobného znění nebo významu, vč. zařazení takového bodu na program ZMČ). Smluvní strany respektují dohodu starosty s předsedou klubu zastupitelů příslušné koaliční smluvní strany o případných změnách ve složení RMČ, týkajících se této smluvní strany.
 9. Smluvní strany uznávají demokratické právo opozičních stran na kontrolní pravomoci činnosti samosprávy. Opoziční strany budou mít v Kontrolním výboru většinu.
 10. Pozměňovací či doplňovací návrhy či protinávrhy, případně návrhy k revokaci jednotlivých usnesení RMČ a ZMČ podpoří smluvní strany jen po vzájemné dohodě. Smluvní strany se současně zavazují, že případné iniciativní návrhy či protinávrhy předkládané na úrovni jednotlivých členů zastupitelských klubů smluvních stran, anebo připojení se k iniciativě zastupitelů z jiných klubů, budou předem konzultovány na úrovni předsedů klubů smluvních stran za účasti starosty. Podmínkou pro jejich podporu bude dohoda všech smluvních stran. Není-li dosaženo dohody podle první věty, budou zastupitelské kluby smluvních stran při hlasování respektovat stanovisko RMČ, pokud bylo vyjádřené v souladu s ustanovením čl. III., odst. 1 c této Smlouvy.
 11. Smluvní strany se zavazují na úrovni projednávání návrhů v RMČ respektovat právo kteréhokoliv člena RMČ uplatnit výhradu v případě, že se jedná o záležitost, která podle názoru dané smluvní strany odporuje principům a cílům uvedeným v příloze 2 této smlouvy a na ně navazujícímu Programovému prohlášení. V případě takto vznesené výhrady představitelem jednotlivé smluvní strany bude další projednávání tohoto návrhu přerušeno a odloženo na jiné určené zasedání RMČ a záležitost bude projednána v rámci koalice, případně bude vyvoláno dohodovací jednání pověřených vyjednavačů zastupitelských klubů smluvních stran a starosty dle čl. IV. této smlouvy.
 12. Smluvní strany berou na vědomí, že pokud dojde k hlasování, které nebude respektovat čl. III odst. 1 c, nastávají podmínky pro vyvolání dohodovacího řízení dle čl. IV této smlouvy. A to zejm. tou stranou, která usnesení RMČ uvedené v čl. III odst.1 c nepodpořila.
 13. Smluvní strany se dohodly na tom, že zpřístupní veřejnosti zápisy ze zasedání RMČ a záznamy o hlasování RMČ, včetně jmenného přehledu hlasování jednotlivých členů RMČ.
 14. Smluvní strany se zavazují, že pokud při projednávání návrhu usnesení ZMČ schváleného RMČ v zastupitelském klubu některé ze smluvních stran bude ze strany člena či členů tohoto klubu vznesena taková připomínka, která by ve svém důsledku ohrozila jednotu představitelů a všech zástupců smluvních stran při procesu přijetí tohoto návrhu usnesení ZMČ, bude předseda tohoto klubu o této skutečnosti neprodleně informovat předsedy klubů ostatních smluvních stran a starostu tak, aby bylo možné připomínku a celou záležitost projednat v rámci koalice, případně vyvolat dohodovací řízení pověřených vyjednavačů zastupitelských klubů smluvních stran a starosty dle čl. IV této smlouvy.
 15. Smluvní strany se zavazují hlasovat všemi svými členy pro návrhy RMČ do ZMČ, které při hlasování v RMČ získaly podporu nejméně dvou smluvních partnerů. To neplatí pro věci vymezené v čl. III odst. 1 c.
 16. Smluvní strany se zavazují projednat jednotlivé body předložené RMČ do ZMČ v klubech s předstihem a nejpozději 3 dny před konáním ZMČ informovat starostu, že všichni zastupitelé klubu podpoří všechny takto předložené body jednání ZMČ.

 

čl. IV. Dohodovací řízení a rozvazovací podmínky

 1. Případné rozpory vyplývající z této smlouvy budou nejdříve řešeny dohodovacím řízením – jednáním smluvních stran. Dohodovací řízení bude zahájeno první pracovní den následující po dni doručení podnětu k jeho zahájení ostatním smluvním partnerům. Podněty budou zasílány elektronicky, přičemž doručením se rozumí písemné vyrozumění (v elektronické či papírové podobě) ostatních smluvních stran o odeslání podnětu. Projednávání sporné věci bude přerušeno do doby ukončení dohodovacího řízení. Dohodovacího řízení se zúčastní za každou stranu 2 pověření vyjednavači a starosta. V případě, že nemůže starosta řízení zahájit a/nebo řídit, pověří jeho zahájením a/nebo řízením jednoho z místostarostů. Doba trvání dohodovacího řízení se stanovuje na 5 dní od prvého jednání pověřených vyjednavačů s možností jednorázového prodloužení o 2 dny. Smluvní strany se zavazují, že uzavřou dodatek k této smlouvě, pokud naleznou společné řešení sporné otázky a pokud si toto vyžádá změnu smlouvy.
 2. Smluvní strany se zavazují, že vyvinou maximální úsilí k překlenutí eventuálních rozporů s tím, že budou respektovat dohodu učiněnou v dohodovacím řízení. Pokud jednání nevyústí v dohodu a nebude dosaženo prosté většiny vyjednavačů a pokud nezíská podporu alespoň jednoho vyjednavače každé smluvní strany potřebné ke schválení návrhu starosty k řešení sporné otázky, má kterákoliv ze smluvních stran právo tuto smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 10 dnů. Výpovědní lhůta se počítá od prvního dne následujícího po dni, v němž byla výpověď doručena poslední ze smluvních stran. Doručování se děje způsobem popsaným v čl. IV., odstavci 1. této smlouvy.

 

čl. V. Jednání ve shodě

 1. Smluvní strany se zavazují, že budou vystupovat ve vzájemných vztazích korektně, ve vzájemné úctě, respektu a toleranci a v mezích profesionální spolupráce a slušnosti.
 2. Smluvní strany se zavazují veřejně nezpochybňovat společně učiněná rozhodnutí, a to i v případě, že je původně nepodporovaly.

 

čl. VI. Závěrečná a ostatní ustanovení

 1. Smluvní strany se zavazují poskytnout ostatním politickým klubům, které nejsou smluvní stranou této koaliční smlouvy a jsou zastoupeny v ZMČ, personální a materiální prostředky k výkonu jejich nezastupitelné kontrolní, iniciativní a poradní činnosti v orgánech městské části Praha 6 i orgánech obecních společností Prahy 6 tak, aby měly možnost vykonávat své funkce v ZMČ.
 2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě projevu svobodné a vážné vůle, a že znění této smlouvy bylo předem projednáno a schváleno příslušnými orgány jednotlivých smluvních stran.
 3. Tato smlouva pozbývá platnosti a účinnosti nejpozději skončením tohoto volebního období ZMČ.
 4. Všechny změny, dodatky nebo zrušení této smlouvy musí mít písemnou formu. Smluvní strany prohlašují, že neexistuje žádná neveřejná část této smlouvy.
 5. Tato smlouva ruší a nahrazuje veškerá předchozí ujednání. Zastupitelé smluvních stran vyjadřují souhlas s touto smlouvou, což stvrzují svým podpisem níže v Příloze č. 4 této smlouvy.
 6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou čtyři výše uvedené přílohy.  Tato smlouva byla podepsána v 6 vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

 

 

Z pověření ODS a KDU-ČSL:

 Mgr. Jakub Stárek                                                          Ing. Jan Decker, CSc.

Z pověření STAN s podporou Zelených:

Mgr. Jan Lacina                                                         PhDr. Petr Palacký, PhD.

Z pověření PRAHA 6 SOBĚ:

Ing. Mariana Čapková, MBA                                                   JUDr. Jiří Janoušek

 

 

Příloha č. 1 – PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ RMČ, VYMEZENÍ KOMPETENCÍ JEDNOTLIVÝCH ČLENŮ RMČ A UVOLNĚNÍ ČLENOVÉ ZMČ PRO VÝKON FUNKCE

UVOLNĚNÍ ČLENOVÉ RMČ

 • starosta Jakub Stárek za ODS a KDU-ČSL, který bude odpovědný za celkovou komunikaci s veřejností, právní služby, zahraniční vztahy, informatiku, digitalizaci a památkovou péči;
 • statutární místostarosta Petr Prokop za STAN s podporou Zelených, který bude odpovědný za správu majetku, hospodářskou činnost, koncepce a strategický plán;
 • místostarostka Mariana Čapková za PRAHA 6 SOBĚ, která bude odpovědná za školství a investice ve školství;
 • místostarosta Václav Kožený za ODS a KDU-ČSL, který bude odpovědný za územní rozvoj, evropské fondy a smart city;
 • místostarosta Marián Hošek za ODS a KDU-ČSL, který bude odpovědný za sociální věci, zdravotnictví a prevenci;
 • radní Ondřej Matěj Hrubeš za ODS a KDU-ČSL odpovědný za dopravu;
 • radní Zdeněk Hlinský za ODS a KDU-ČSL, který bude odpovědný za ekonomiku a finance;
 • radní Petr Palacký za STAN s podporou Zelených, odpovědný za životní prostředí a klima;

 

NEUVOLNĚNÝ ČLEN RMČ

 • radní Jan Lacina za STAN s podporou Zelených, který bude odpovědný za kulturu, sport, volný čas a bezpečnost;

 

UVOLNĚNÍ ČLENOVÉ ZMČ za koalici

 • uvolněný člen ZMČ Jiří Lála za ODS a KDU-ČSL, který bude pověřencem ZMČ pro významné investice MČ,
 • uvolněný člen ZMČ Oldřich Kužílek za STAN s podporou Zelených, který bude pověřencem ZMČ pro otevřenost, média a participaci,
 • uvolněný člen ZMČ Štěpán Barták za PRAHA 6 SOBĚ, který bude pověřencem ZMČ pro veřejný prostor a areál Džbán.
 • uvolněný člen ZMČ Tomáš Pižl za PRAHA 6 SOBĚ, který bude předsedou Finančního výboru

 

 

Příloha č. 2 – PROGRAMOVÉ PRIORITY KOALICE

 

Životní prostředí a klima

 • revitalizace stávajících a vznik nových uličních stromořadí
 • podpora zadržování dešťové vody a nakládání s šedou vodou, zřizování nových vodních ploch, podpora obnovy vodních toků
 • rozšíření dotačních programů na zeleň, např. do vnitrobloků a školních zahrad
 • motivace občanů v péči o zeleň a veřejný prostor formou umožnění “street gardeningu” – adopce části veřejného prostranství
 • kvalitní, citlivá a pro Prahu 6 i ekonomicky výhodná údržba všech dosavadních zelených ploch na jejím území
 • podpora Klimatického plánu hlavního města Prahy, výstupů Pracovní skupiny Prahy 6 pro klima a strategie Cirkulární Praha 2030
 • energetické úspory nejen v obecních nemovitostech, podpora obnovitelných zdrojů energií
 • podpora efektivního ekologického odpadového hospodářství, podpora principů cirkulární ekonomiky, podpora komunitního kompostování
 • navýšení svozu a rozšíření kapacity kontejnerů na tříděný odpad
 • zlepšení veřejného prostoru na sídlištích
 • ochrana stávajících zahrádkářských kolonií (se zřetelem k návrhu Metropolitního plánu), rozvoj komunitních zahrad
 • podpora umisťování stanic měření čistoty ovzduší, veřejný přístup k výstupům na geoportálu Prahy 6
 • podpora přesunu stanoviště popelářských vozů z Proboštské ulice a využití stávajícího objektu pro veřejnou vybavenost

 

Otevřená radnice, participace a digitalizace

 • rozšíření transparentního informování o hospodaření městské části a jeho uživatelské zpříjemnění (rozklikávací rozpočet propojený se seznamem objednávek a faktur, registr smluv i nad rámec zákonného limitu)
 • pokračování participačního rozpočtování Nápad pro Šestku a Šance do škol
 • podpora systémové participaci, spočívající v zapojování veřejnosti do vhodných projektů městské části již od počátku
 • podpora zveřejňování dalších informací na geoportálu Prahy 6 včetně veřejně dostupných informací o stavebních záměrech
 • pokračování systematicky nezávislého informování včetně stránky spolků v radničním měsíčníku Šestka, v němž budeme udržovat a kultivovat názorovou pluralitu
 • pravidelné setkávání zástupců radnice s občany i spolky
 • podpora digitalizace úřední agendy, možnosti vyřizovat úřední agendu pomocí identity občana po internetu a spojení s úředníky prostřednictvím videohovoru
 • příprava lokalizovaného a personifikovaného agregátoru informací z celé Prahy 6
 • otevření jednání komisí a výborů pro veřejnost
 • tvorba nové protikorupční strategie Prahy 6 včetně aktualizace na ni navazujících etických kodexů

 

Sociální a zdravotní politika

 • rozšíření rezidenční péče v sociální oblasti – výstavba moderní léčebny pro dlouhodobě nemocné v lokalitě Drnovská
 • přístavba a rekonstrukce Polikliniky Pod Marjánkou (s respektem k architektonické hodnotě hlavní budovy)
 • podpora vzniku moderního seniorského domu a mezigeneračního centra v trojdomí Šolínova
 • podpora a rozšíření odlehčovacích a aktivizačních služeb pro seniory, prohloubení a rozšíření nabídky Pečovatelské služby
 • prohloubení dotační podpory pro komunitní centra, pomoc neziskovému sektoru překlenout energetickou krizi
 • cílená podpora sportovních aktivit a aktivního využití volného času dětí ze sociálně slabých rodin
 • maximální podpora integrace uprchlíků z Ukrajiny, pomoc ukrajinským běžencům v oblasti sociálně zdravotní
 • pravidelné setkávání zástupců neziskových organizací v sociální oblasti
 • vyhotovení nové demografické analýzy v Praze 6 a analýzy potřebnosti sociálních služeb
 • reforma systému sociálních bytů a bytů zvláštního určení včetně ústupového bydlení a slev v obecních bytech pro nízkopříjmové nebo znevýhodněné občany
 • zřízení kontaktního místa pro bydlení, pro prevenci a poradenství v jednotlivých náročných životních situacích, orientace v systému dávek a podpor pro sociálně znevýhodněné
 • podpora preventivních programů v segmentu dětské psychiatricko-psychologické péče a center v oblasti duševního zdraví
 • školní obědy zdarma pro rodiny postižené ekonomickými dopady krizí
 • senior taxi
 • v rámci procesu spolufinancování sociálních služeb zajištění jasných podmínek pro všechny právní formy poskytovatelů služeb

 

Územní rozvoj

 • ochrana přírodního a rekreačního charakteru Džbánu, snaha o výkup pozemků v areálu Džbán hlavním městem s cílem zřízení rekreačního sportovně volnočasového centra a zpřístupnění území
 • trvání na připomínkách Prahy 6 k metropolitnímu plánu (2018, 2022), odmítnutí změn současného územního plánu, které by byly s nimi v rozporu
 • koncepční řešení potřebné infrastruktury a občanské vybavenosti při nové obytné výstavbě formou transparentního a průhledného systému pro příspěvky investorů (kontribuce)
 • prosazování principu města krátkých vzdáleností
 • revitalizace Macharova náměstí včetně tenisových kurtů
 • podpora Centrálního náměstí Petřiny po obou stranách ulice Na Petřinách, kultivace prostoru v Ose Červený vrch a dalších lokálních center
 • ochrana předpolí obory Hvězda, rehabilitace památečního prostoru Bitvy na Bílé hoře
 • podpora systémové participace veřejnosti v případě významných projektů v oblasti územního rozvoje
 • architektonické soutěže jako běžný přístup v případě realizací samosprávy a tlak na jejich realizaci i u významných investic developerů
 • podpora výškově přiměřené zástavbě v rozvojové lokalitě u nádraží Praha – Dejvice, s preferencí významné veřejné instituce
 • důsledné uplatňování všech zákonných norem v oblasti památkové péče v praxi
 • proti necitlivé zástavbě oblasti Petynky, Petřin a dalších lokalit

 

Školství

 • podpora investic do rozšiřování a rekonstrukcí budov základních a mateřských škol
 • zajištění míst v mateřských školách pro všechny děti od 3 let
 • podpora dětských skupin a vzdělávání pro děti od 2 let
 • podpora prázdninového provozu mateřských škol
 • aktivní vystupování proti tzv. spádové turistice
 • využití budovy ZŠ Vlastina po skončení stávajícího pronájmu Prague British International School pro školství
 • podpora ředitelů a učitelů ZŠ ve využívání moderních vzdělávacích metod
 • rozšíření tzv. sociálních fondů na školách, aby školy v přírodě, divadla, plavání a další aktivity byly finančně dostupné pro všechny děti
 • podpora doprovodu dětí ze školy na kroužek
 • rozvoj spolupráce s univerzitami a vědeckými pracovišti
 • podpora revitalizace školních zahrad, budování učeben v přírodě a ekologické výchovy
 • podpora ředitelů škol v další elektronizací procesů v oblasti zápisů i hospodaření škol
 • aplikace nových trendů v oblasti výživy a vybavení jídelen, rozšíření nabídky dietního stravování
 • podpora větší otevřenosti škol směrem k rodičům a lepšího online informování rodičů ze strany škol
 • podpora ředitelů škol ve vytváření zdravého klimatu školy, v němž se budou příjemně cítit děti a žáci, ale i učitelé
 • pokračování projektu Trenéři do škol pro podporu pohybové inteligence

 

Doprava

 • podpora revitalizace Vítězného náměstí s hledáním efektivního řešení dopravy
 • podpora dokončení obchvatu Prahy na severozápadě v podobě nejschůdnější, tzn. nejrychleji proveditelné varianty s minimalizací negativních dopadů na Prahu 6 a pod podmínkou návazných dopravních opatření zabraňujících nárůstu dopravy v Praze 6
 • pokračování přípravy KEP (komunikace Evropská – Podbabská) v návaznosti na připravovaný projekt KES (komunikace Evropská – Svatovítská)
 • příprava zahloubení Patočkovy ulice od křižovatky Malovanka ke Karlovarské ulici
 • propojení stanice metra Motol a Malého Břevnova
 • podpora vyváženého mixu městské dopravy včetně rozvoje městské cyklistiky
 • podpora vzniku nových přechodů pro chodce (mj. přes Bělohorskou a Patočkovu) a kultivace stávajících (mj. u přístupových tras do Stromovky)
 • podpora pokládek tichého asfaltu na frekventovaných komunikacích na území Prahy 6
 • podpora realizace nových tramvajových tratí (Strahov, Suchdol, Motol, propojení s Prahou 8), elektrifikace autobusových linek
 • podpora linek MHD vedených tunely Městského okruhu
 • podpora modernizace železniční trati Praha – Kladno s odbočkou na Letiště Václava Havla v tunelu pod Střešovicemi, podpora vzniku tzv. Zelené radiály v trase současné Buštěhradské dráhy a návazného napojení na cyklotrasy ve Středočeském kraji
 • zákaz vjezdu nákladních automobilů nad 12 tun na území Prahy 6
 • podpora sdílené dopravy, kultivace parkovacích míst pro jednostopé dopravní prostředky
 • navýšení dopravní bezpečnosti u škol a školek, rozšíření školních ulic
 • zklidňování dopravy v rezidenčních oblastech
 • podpora revitalizace Bělohorské ulice
 • revitalizace Dejvické ulice s participací veřejnosti, dotčených vlastníků a podnikatelů
 • vyšší bezpečnost na přechodech pro chodce, např. pomocí přisvětlení
 • podpora urychlené přípravy parkovišť P+R
 • podpora propojení Podbaba – Bohnice přes Troju pomocí lanové dráhy do doby realizace tramvajové trati, za podmínky realizace P+R v Podbabě a pokračování přípravy TT
 • podpora vybudování lávky přes Horoměřickou mezi Hanspaulkou a sídlištěm Červený Vrch
 • podpora umisťování nabíjecích stanic pro elektromobily na sloupech veřejného osvětlení a úsporných lamp
 • uskutečnění projektu Zelená Malovanka a ozelenění výduchu z Blanky

 

Kultura

 • udržení vysokého standardu kulturní nabídky na území Prahy 6 v návaznosti na Koncepci rozvoje kultury MČ Praha 6
 • udržení současného transparentního dotačního systému v oblasti kultury včetně objemu finančních prostředků
 • podpora tradičních kulturních akcí Prahy 6
 • rekonstrukce a citlivá dostavba KC Kaštan
 • dokončení projektu Stanice 6 v bývalém nádraží Praha-Bubeneč
 • rozšíření zázemí divadla Spejbla a Hurvínka (ve spolupráci s HMP) a rozšíření hlediště Dejvického divadla
 • umísťování uměleckých děl do veřejného prostoru
 • revitalizace náměstí Interbrigády včetně vybudování Památníku Pražského povstání
 • pokračování Šesťáku jako centra sousedského a kulturního života na Vítězném náměstí
 • podpora činnosti spolků, které pomáhají tvořit kulturní život městské části
 • podpora vytváření společného prostoru pro spolužití a setkávání studentů VŠ, vědců z Akademie věd a občanů v Kampusu Dejvice, na Strahově a na Petřinách

 

Sport a volný čas

 • podpora strategického rozvoje sportu a volného času na území Prahy 6 dle Koncepce rozvoje sportu a volného času
 • prohloubení dotační podpory pro sportovní kluby s cílem překlenout energetickou krizi, navýšení celoročního rozpočtu v kapitole Sport a volný čas na dvojnásobek oproti závěrečnému účtu za rok 2021, zavedení dotačních titulů “Podpora klubům na opravy a energie” a “Sportovní identita Prahy 6”
 • rekonstrukce fotbalového hřiště Union Břevnov včetně vybudování zázemí
 • pokračovat v projektu elektronických voucherů na podporu sportovních a volnočasových aktivit dětí a mládeže (Šestka táborová, Aktivní město)
 • dostavba krytého bazénu Na Petynce, zastřešení školního bazénu Červený vrch
 • revitalizace stávajícího areálu volného času Ladronka v souladu se schválenou koncepcí Plán pro Ladronku
 • využití školní infrastruktury pro sportování veřejnosti a sportovních klubů Prahy 6 za zvýhodněných podmínek
 • úpravy sportovního zázemí, tak aby umožňovalo sport hendikepovaných
 • podpora zázemí pro neorganizované sportovní vyžití (např. rozšíření workoutových prvků na hřištích)
 • zřízení agility hřišť pro psy

  

Majetek, investice a hospodářská politika

 • odpovědné a transparentní nakládání s majetkem
 • zachování objemu majetku obce (prodávat jen z důvodu scelování vlastnictví nebo doprodeje zbytného majetku) při zvážení možností navyšování bytového fondu
 • výstavba malometrážních startovacích a profesních bytů v Rakovnické a obecních bytů v Jednořadé
 • zmapování dalších možností výstavby na městských stavebních pozemcích vč. pozemků zastavěných garážemi
 • vhodné dočasné využití objektů, u kterých se dlouhodobě připravuje rekonstrukce
 • aktivní vystupování proti neregulovanému pronajímání přes platformy krátkodobého ubytování za tím účelem nezkolaudovaných bytů
 • podpora využití zámku Veleslavín pro veřejnou vybavenost a otevření areálu pro veřejnost
 • pokračování projektu přístupných toalet v restauracích a kavárnách v Praze 6 (slevy na nájemné za předzahrádky)
 • získání stavebního povolení na krytý bazén a následné převedení plaveckého areálu na Petynce do majetku městské části
 • všestranná podpora spolupráce samosprávy s VŠ a ústavy AV ČR na území Prahy 6 a soukromého sektoru, mj. při vytváření high-tech malých inovativních firem

 

Bezpečnost

 • udržení Prahy 6 na předním místě v bezpečnosti v Praze
 • aktivní spolupráce se složkami IZS
 • příprava nové koncepce pro prevenci kriminality
 • podpora vzdělávání dětí i seniorů (ve spolupráci s složkami integrovaného záchranného systému)
 • podpora prevenci v oblasti kyberbezpečnosti
 • posílení prevence drogových závislostí a pohlavně přenosných nemocí, rozvoj terénních programů

 

Finance

 • zdrojově vyrovnaný rozpočet při pokrytí potřeb občanů městské části
 • podpora kvalitního podnikatelského prostředí
 • věrohodné a transparentní nakládání se svěřenými prostředky, spravované s vědomím řádného hospodáře

 

Strategický plán

 • vznik strategické koncepce MČ Praha 6, která bude metodicky navazovat na strategické dokumenty HMP, IPR a dosavadní dílčí koncepce MČ Praha 6

 

 

Příloha č. 3 – PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ

 

 

Příloha č. 4 – ROZPIS VÝBORŮ A KOMISÍ

 

Výbory ZMČ:

 • Finanční výbor – předsedu nominuje PRAHA 6 SOBĚ (Tomáš Pižl) s tím, že předseda bude pro výkon funkce uvolněn
 • Kontrolní výbor
 • Výbor pro otevřenost, média a participaci

 

Komise:

 • Komise pro výchovu a vzdělávání
 • Komise majetkové politiky
 • Komise pro životní prostředí a klima
 • Komise pro sociální a zdravotní problematiku
 • Komise pro kulturu
 • Komise pro sport a volný čas
 • Komise územního rozvoje
 • Komise pro dopravu a bezpečnost

 

 

 

Další články z rubriky

Koaliční smlouva podepsána. Starostou bude Jakub Stárek, Petr Palacký bude radním pro životní prostředí a klima

Koaliční smlouvu pro následující volební období v Praze 6 uzavřely tři politické kluby. Jedná se o koalici ODS a KDU-ČSL, dále STAN s podporou Zelených a klub PRAHA 6 SOBĚ. Podpisem smlouvy tak byla završena řada jednání, v nichž našly tyto tři kluby shodu jak na tématech pro příští čtyři roky, tak i na personálním rozložení sil v koalici.

Zajímá mě více »

Zelení v Praze 6 jdou do voleb s hnutím STAN

Lídrem ze Zelené bude předseda Kontrolního výboru ZMČ Prahy 6, historik Petr Palacký, který obsadí třetí místo společné kandidátky. Lídrem kandidátky bude pražský poslanec hnutí STAN a současný místostarosta pro správu majetku, hospodářskou politiku, kulturu, sport a volný čas Jan Lacina. Společným kandidátem na starostu pak bude současný předseda Kulturní komise Prahy 6, manažer v kultuře a vysokoškolský pedagog Petr Prokop, který na společné kandidátce zaujme druhou pozici.

Zajímá mě více »