Proč má skončit koalice vítězů?

Zelení jsou třetí nejsilnější klub, ve volbách jsme posílili o polovinu mandátů. Před rokem jsme se stali součástí koalice vítězů. Spojovala nás vůle spravovat Prahu 6 lépe, než jak to dělala dlouholetá koalice ODS–ČSSD. Koaliční partneři se ale rozhodli spolupráci ukončit. Odvolání Zelených z vedení radnice je na programu zastupitelstva 27. listopadu 2015

Reagujeme na starostovo vysvětlení, proč musí zelení odejít z vedení radnice. Svůj názor na dění na radnici můžete přijít vyjádřit na zastupitelstvo v pátek 27. 11. 2015 od 10 hodin.

Dopis starosty Ondřeje Koláře k dění v koalici na radnici Prahy 6:

Vážení reprezentanti zapsaných spolků, občanských iniciativ, vážení sousedé,

Červeně vpisujeme reakci Klubu zastupitelů Strany zelených.

dovolte mi, abych vám jménem čtyř koaličních stran a hnutí v Praze 6, a to TOP 09, ANO 2011, Starostové a nezávislí a KDU-ČSL s jejich souhlasem odpověděl na vaše otázky vznesené v dopisech, které jsme od vás v posledních dnech obdrželi. Jejich společným tématem je údiv nad výpovědí Straně zelených ze současné koalice v Praze 6 a protest proti takovému postupu doprovázený podezřením z nekalých úmyslů ostatních koaličních partnerů. Dovolím si vše shrnout v tomto vysvětlujícím textu.

Někomu se zdá, že výpověď zeleným je neférová, snad podlá, nepochopitelná, učiněná na objednávku, pod tlakem zvenčí, možná ze strany developerů. Výpověď byla zeleným doručena plně v souladu s koaliční smlouvou, konkrétně jejím článkem IV., odst. 3., kde se doslovně píše, že „Vypovědět tuto smlouvu bez předchozího dohodovacího řízení je možné pouze tehdy, podpoří-li výpověď alespoň tři z pěti smluvních stran předáním společného prohlášení podepsaného všemi členy jejich zastupitelských klubů starostovi s výpovědní lhůtou 30 dnů. Výpovědní lhůta se počítá od okamžiku předání.“ Zástupci zelených tuto smlouvu před rokem svobodně podepsali, dokonce se podíleli na její tvorbě. Jejich tvrzení, že výpověď není „v souladu s předpisy“, je tedy čistě tendenční a manipulativní. Podotýkám, že výpověď podepsali zastupitelé čtyř koaličních stran, tedy o jednu více, než je třeba. Jde tedy o jednomyslný projev vůle zbylých členů koalice.

Naprostý souhlas – výpověď probíhá v souladu s koaliční smlouvou a nedohledali jsme, že by někdo ze zastupitelů SZ uvedl, že výpověď „není v souladu s předpisy“. Považujeme však za zvláštní, že koaliční partneři nevyužili možnost dohadovacího řízení jako nástroje pro řešení rozporů.

K práci zelených máme mnoho výtek, vyberu ty nejzávažnější:

Zásadní problém je, že se o nespokojenosti starosty/ostatních členů koalice dozvídáme až tímto způsobem.

 – Destruktivní přístup a přílišný aktivismus – zelení od začátku přistupují k jim svěřeným gescím jako amatérští aktivisté, nikoliv jako zodpovědní koaliční politici.

Máme jiný styl politiky, ale respektujeme dohodnutá pravidla hry. Petra Kolínská je zastupitelkou devět let a počet hlasů od voličů jí stoupá. Pan starosta je v politice něco málo přes rok. To neznamená, že on dělá politiku špatně a ona dobře, ale příměry o „amatérských aktivistech“ nemají oporu ve faktech.

Práce aktivních občanů, kteří se zajímají o dění ve své obci bez nároku na odměnu, si vážíme, a pejorativní konotace u spojení „amatérských aktivistů“ nesdílíme.

– Nezvládnutí svěřených gescí, zejména úklidu a péče o životní prostředí, které se po roce „péče“ zelených nacházejí v rozkladu.

Péči o zeleň řídí na úřadě stále stejní úředníci a v terénu stále stejné firmy za smluvních podmínek stanovených dávno před naším příchodem do rady. Rozklad péče by tedy znamenal účinný bojkot ze strany úředníků či firem, které uklízí a pečují o zeleň. Nic takového se ovšem nestalo. Kvalita práce úředníků i firem je uspokojivá.

Zelení ovšem stojí za dvěma změnami, které jsou zdrojem současné kritiky. Zrušení plošného postřiku Roundupem – městská část vydávala ročně 3-4 miliony na plošný postřik chodníků jedovatými herbicidy, které Světová zdravotnická organizace zařadila na seznam látek podezřelých z rakovinotvorných účinků. Zelení tento postřik zrušili a hledali alternativy pro odstraňování drobných plevelů zejména na chodnících s pražskou kostkou.

Trváme na tom, že zdraví obyvatel má přednost před estetikou. Stížnosti občanů v této věci byly v řádu několika podnětů. Na veřejném fóru, kde občané s radními diskutují veřejně, k věci nepadl jediný dotaz – http://www.praha6.cz/otazky/list.php?ID=41

Druhá změna se týkala množství prostředků věnovaných na úklid a zeleň. Tato částka (přes 100 milionů ročně) byla cca o 10 % snížena. Snížit enormně vysoké náklady na péči o zeleň byl ostatně společný předvolební cíl SZ i TOP 09.

Je jasné, že úspora 11 milionů musí být vidět – travnaté plochy začaly být sekány podle toho, jak tráva rostla (a přestala připomínat golfový green) a z ulic zmizela květinová výzdoba na sloupech veřejného osvětlení. Výzdoba, která životnímu prostředí nepomáhá, ale přitěžuje (umělá zálivka, manipulace vyžadující těžkou techniku). Redukce květinové výzdoby byla navíc opakovaně konzultována na poradách radních.

– Opoziční přístup v rámci koalice – zelení zasahují do kompetencí ostatních radních, otevřeně mediálně vystupují proti jejich návrhům, nezřídka „interpelují“ sami sebe navzájem.

SZ dodržovala koaliční smlouvu a nikdy veřejně nekomentovala rozhodnutí rady, která při hlasování nepodporovala. Proti návrhům koaličních partnerů jsme vystoupili pouze jednou – a to po vypovězení koaliční smlouvy, kdy TOP 09 navrhla prolomit nulovou toleranci hazardu, která je explicitně uvedena v koaliční smlouvě. Do kompetencí radních jsme zasahovali v rámci projednávání materiálů na neveřejných výborech a komisích. Vycházíme z toho, že tyto orgány jsou zřízeny právě s cílem projednat materiály věcně, tedy včetně prezentace odlišných názorů. Zásahy probíhaly formou dotazů, komentářů a předkládání pozměňovacích návrhů. To je zkrátka demokracie. U interpelací „sebe navzájem“ netušíme, co měl pisatel na mysli.

– „Vykrádání“ práce ostatních koaličních partnerů – odsouhlasené návrhy jiných stran prezentují zelení jako vlastní úspěchy, především v médiích.

Bez konkrétních dokladů nelze reagovat. Faktem je, že své názory a výsledky práce prezentujeme veřejnosti s větším nasazením než někteří jiní koaliční partneři.

– Prezentace vlastních programových idejí a osobních názorů jako oficiálních stanovisek vedení radnice, a to bez vědomí ostatních koaličních partnerů.

Ve dvou případech (modernizace trati Praha Kladno; Břevnovská radiála) se stalo, že vyjádření Petry Kolínské bylo nesprávně uvedeno jako stanovisko městské části. V prvním případě kvůli neobratnosti Petry Kolínské, v druhém případě šlo o hrubou (a přiznanou) chybu novináře. Zda je to důvod k vypovězení koalice, nechť posoudí občané.

– Přijímání a často i přejímání pouze dílčích opatření, která momentálně dobře zní, jsou ale bez jakékoliv dlouhodobé koncepce.

Bez konkrétních dokladů nelze reagovat.

– Předkládání návrhů, které jsou v neprospěch Prahy 6 a jejích obyvatel a musí být zbytkem Rady předělávány, a to zejména v oblasti dopravy.

Bez konkrétních dokladů nelze reagovat. Dílčí úpravy předkládaných materiálů jsou běžnou součástí koaličního vládnutí.

– Blokování jednání a rozhodování dozorčí rady SNEO a.s.

Bez konkrétních dokladů nelze reagovat. Nicméně uvnitř koalice jsme opakovaně upozorňovali, že není dobré, když v dozorčí radě SNEO nejsou zástupci opozice. Po vypovězení koaliční smlouvy očekáváme, že bude z dozorčí rady odvolán také náš zástupce. Je v této souvislosti vhodné uvést, že náš zástupce v dozorčí radě SNEO má dlouholetou zkušenost z vrcholového vedení velkých obchodních společností.

Důvod, proč jsme výpověď zdůvodnili stručně, podle některých vágně a nejasně je prostý. Stále platná koaliční smlouva totiž v článku V., odstavci 1. smluvním stranám ukládá „vystupovat ve vzájemných vztazích korektně, ve vzájemné úctě, respektu a toleranci a v mezích profesionální spolupráce a slušnosti.“ Naším cílem nebylo zelené pomlouvat. Bohužel, z jejich posledních projevů se o jejich přístupu rozhodně to samé říct nedá. Stále ještě jako jedna z koaličních stran vznášejí velmi závažná obvinění na adresu ostatních koaličních partnerů, která nemají podložena jakýmikoliv důkazy, anebo je formulují jednoznačně účelově jako např. nedávné prohlášení o rušení nulové tolerance hazardu.

Co víc, prohlášení paní místostarostky Kolínské, ve kterém se uvádí, že zbylí koaliční partneři „se chystají učinit rozhodnutí v oblasti hospodaření s majetkem, u kterých by zelení byli na obtíž“, jen ilustruje styl jednání zelených, se kterým se zbytek koalice musel za uplynulý rok potýkat, a dokazuje, že zelení se, nejen dle mého názoru, neumí chovat koaličně. Paní místostarostka je osobou velmi dobře znalou poměrů ve veřejné správě, je stále ještě součástí koalice a musí si tak být vědoma rizika a možnosti negativního dopadu podobných projevů na vážnost, čest a stav městské části. Domnívám se, že v jejím projevu lze spatřovat aspekty protiprávního jednání, tedy úmysl někoho, v tomto případě zbylé členy koalice, vážně poškodit na jménu a pověsti. Zelení si totiž musí být vědomi stavu, v jakém se obecní majetek nachází. Mají šest zastupitelů, dva radní, jejich člen vykonává funkci místopředsedy dozorčí rady SNEO, a. s. Pokud tedy budou tvrdit, že nejsou znalí poměrů a stavu, v jakém se obecní majetek a možnosti s ním nakládat nacházejí, ukazuje to buď na jejich nekompetentnost, nebo na snahu věci víc rozvracet, než tvořit. Nevím, co je horší.

Právě proto, že jsme velmi dobře znalí současných poměrů v oblasti hospodaření s majetkem, tvrdíme s plnou vážností, že se chystají zásadní rozhodnutí, která budeme mít možnost z opozice ovlivňovat o dost méně, než kdybychom byli v koalici.

Troufám si říct, že ostatní radní věnují Praze 6 stejně, či dokonce více času a energie než kolegové ze Strany zelených. Pravda, svou prací se tolik nechlubí. To však neznamená, že by ji zanedbávali. Konkrétní výsledky práce ostatních radních vidím denně: nový, transparentní způsob rozdělování dotací v kultuře, nový způsob odměňování ředitelů základních škol, vypovězené nevýhodné nájemní smlouvy, navracení strategického majetku (např. polikliniky Pod Marjánkou) do správy obce, výrazné úspory v oblasti právních a IT služeb při zachování jejich kvality, vstřícné řešení dlouholetých a zdánlivě neřešitelných kauz nespokojených nájemníků, zastavení několika problematických developerských projektů a donucení jejich autorů k přepracování (Lordship, skladové areály v Ruzyni, Rozmarýn), zvýšení transparentnosti a otevřenosti radnice, eliminace návrhů negativních změn v hromadné dopravě v Praze 6, z nichž některé paní radní Kolínská zčásti podporovala (jako např. omezení autobusových linek v Břevnově).

Práce koaličních partnerů si vážíme a dobré výsledky jejich práce jsme nikdy nezpochybňovali. U všech materiálů jsme vždy hledali shodu a kompromis. Je to podle nás přirozená součást koaličního vládnutí.

Politika není záležitostí populistických gest, ale především každodenní drobné práce. Pokud toho kdokoliv z koaličních partnerů není principiálně schopen a dokonce práci svých kolegů systematicky podkopává, je myslím zcela na místě se s ním důstojně rozloučit a v započaté spolupráci za každou cenu nepokračovat. Zkrátka a dobře – ač máme se zelenými na spoustu věcí společný nebo podobný pohled, volíme jiný přístup a způsob, jak těchto věcí dosáhnout. Se zelenými se nám nepracuje dobře a rozhodli jsme se jít dál bez nich. Zda bylo toto rozhodnutí správné či nikoliv, se ukáže nejpozději za tři roky.

Zelení považují dosavadní koaliční projekt na Praze 6 za úspěšný. Odlišné názory na dílčí záležitosti patří ke koaličnímu vládnutí. V opačném případě by totiž všichni členové rady byli členy jedné strany. Všechna zásadní rozhodnutí v oblasti dopravy, úklid a péče o zeleň prošla hlasováním v radě a koaliční partneři až doposud s návrhy zelených souhlasili.

Nejdůležitější úspěchy v oblasti zeleně:

  • vznik dotačního programu na regeneraci vnitrobloků s rozpočtem 4 miliony korun
  • zapojení veřejnosti do rozhodování o budoucnosti území Prahy 6
  • ochrana obyvatel a domácích zvířat před účinkem toxických látek zrušením plošného postřiku chodníků jedovatými herbicidy

Nejdůležitější úspěchy v oblasti dopravy:

  • maximální zachování rozsahu povrchové MHD po otevření nových stanic metra
  • prosazení úprav v projektu prodloužení tramvaje na Dědinu podle připomínek místních občanů
  • instalace nových přechodů pro chodce a dalších zklidňujících opatření pro větší bezpečnost chodců
  • zahájení prací na koncepčními materiálu pro rozvoj pěší a cyklistické dopravy – generelu bezmotorové dopravy

Všechny naše materiály doposud předložené radě byly schváleny. Výpovědi nepředcházelo žádné dohadovací řízení ani jednání o výhradách vůči zeleným.

Na samý závěr bych rád napravil jednu velkou chybu starou téměř jeden rok, a sice Vás rád pozval na společné setkání. Budeme rádi, když vám i ostatním občanům i s vaší pomocí budeme moct dokázat, že otevřená politika se dá dělat i jinak, než aktivisticky. 

Ondřej Kolář, starosta Prahy 6

 

Odkazy:

Další články z rubriky

Koaliční smlouva podepsána. Starostou bude Jakub Stárek, Petr Palacký bude radním pro životní prostředí a klima

Koaliční smlouvu pro následující volební období v Praze 6 uzavřely tři politické kluby. Jedná se o koalici ODS a KDU-ČSL, dále STAN s podporou Zelených a klub PRAHA 6 SOBĚ. Podpisem smlouvy tak byla završena řada jednání, v nichž našly tyto tři kluby shodu jak na tématech pro příští čtyři roky, tak i na personálním rozložení sil v koalici.

Zajímá mě více »
Katastrální mapa
Dejvice

Zelení: Na Hradčanskou patří nová budova Národní knihovny

Zastupitelé Prahy 6 za Stranu zelených prosazují, aby byl pozemek v blízkosti dejvického nádraží a stanice metra Hradčanská rezervován pro novou budovu Národní knihovny. Prázdná parcela doslova na dohled od Pražského hradu je určena k zástavbě v návaznosti na budoucí zahloubení stávající železnice. Na hlavním městě se v současné době připravuje změna územního plánu, která má rozhodnout o budoucím využití této lokality.

Zajímá mě více »