ZELENÁ PRO PRAHU 6 (volební program Strany zelených z roku 2010)

Volební program Strany zelených pro Prahu 6 z roku 2010 (ke stažení ZDE)

Strana zelených získala v minulých volbách od voličů čtyři mandáty v zastupitelstvu městské
části a je na čase skládat účty. Kromě zastupitelů hájilo programové priority zelených mnoho
členů a příznivců strany z Prahy 6 a na výsledku je to vidět. Kromě přímé komunikace s voliči
jsme se aktivně účastnili práce v komisích a výborech a nyní předkládáme stručné shrnutí
našeho působení v opozici.

Úspěchy a důležité aktivity Strany zelených na Praze 6

 • Díky petici, kterou jsme organizovali, se podařilo zachránit lipovou alej v Thákurově ulici.
 • Přispěli jsme k záchraně parku ve Struhách, který měl zmizet pod tunami betonu a za vysokým plotem.
 • Velká kácení jsou nyní díky nám více na očích. Na návrh SZ schválila komise pro životní prostředí pravidlo, podle něhož mají úředníci komisi informovat o všech žádostech o kácení velkého rozsahu nebo na významných místech.
 • Iniciovali jsme úpravu vzhledu Hradčanské po dostavbě tunelu Blanka. Místo
  tramvajového nádraží a mimoúrovňových přechodů pro chodce jsme požadovali
  veřejné prostranství co nejvíce přátelské k chodcům.
 • Při projednávání konceptu územního plánu Prahy jsme do vyjádření Prahy 6 prosadili požadavek na zakreslení i menších parků do územního plánu, přesné vymezení veřejně prospěšných staveb, vypracování regulačního plánu pro oblast Strahova a označení plochy ve stopě modernizované železnice v úseku Veleslavín – Stromovka jako zeleně pro účely cyklostezky a pěší komunikace.
 • Podíleli jsme se na záchraně zahrádkářské osady Jenerálka. Iniciovali jsme výjezdní zasedání komise pro životní prostředí v zahrádkářské kolonii Jenerálka a podařilo se nám přesvědčit vedení Prahy 6, aby v územním plánu zůstala na Jenerálce zachovánazahrá dkářská osada.
 • Lepší parkování pro rezidenty. Průběžně jsme v orgánech hlavního města požadovali zavedení zón placeného stání podle modelu, který schválilo zastupitelstvo městské části.

Zachováme Prahu 6 zelenou

Praha 6 je převážně rezidenční čtvrtí s jedinečnou polohou v sousedství lesoparků a dalších zelených ploch. Chceme razantně a odborně chránit všechny existující zelené plochy před zástavbou a devastací. Každý strom v ulicích Prahy 6 si zaslouží péči, obnova parků i neparkové vegetace musí probíhat citlivě. Zajistíme důslednou kontrolu dodržování nařízené náhradní výsadby. Požadujeme vypracování generelu péče o zeleň a vypracování její rozvojové koncepce pro celou Prahu 6.

Budeme prosazovat rozšiřování zelených ploch, například dotacemi na ozeleňování
vnitrobloků. Chceme umožnit koordinovanou výsadbu zeleně veřejností a její podporu,
patronaci a supervizi. Občané chtějí mít dostatek informací o zeleni v Praze 6 a mají být
zapojeni do rozhodování o ní.

Chraňme hodnoty Prahy 6

Praha 6 má jedinečné přírodní, historické i kulturní dědictví. Je zde řada kouzelných a
atraktivních míst, památek i celých čtvrtí. O toto dědictví je třeba odpovědně pečovat, chránit je, kvalifikovaně je obnovovat a při rozvoji území patřičně zohledňovat. Odstrašujícím příkladem, jak nelze postupovat, je realizace zastavění sídla někdejšího starosty Břevnova – Kajetánky – s přilehlým parkem několika vícepodlažními bytovými domy. Po vybudování rychlého a úsporného spojení z ruzyňského letiště bude Praha 6 vstupní bránou do Prahy. Občané a podnikatelé z Prahy 6 mohou těžit z výhod turistického ruchu.

Navrhujeme:

 • informace o těchto hodnotách a zajímavostech našeho domova zprostředkovat místním obyvatelům i využít je pro propagaci Prahy 6 pro turisty (publikace, materiály, webová interaktivní prezentace, informační tabule a propagace na letišti, na zastávkách MHD a ve stanicích metra),
 • vybudování kulturních a sportovních stezek po Praze 6 a jejich propagaci,
 • systematickou ochranu v současnosti likvidovaného kulturního dědictví (Staré
  Střešovice atd.)

Koncepční a ekologicky přiměřený rozvoj Prahy 6

Během projednávání územního plánu Zelení uplatňovali řadu připomínek, které nebyly
zohledněny. Přijaté celoměstsky významné změny územního plánu nerespektují vlivy na
životní prostředí, zaslouží si revizi a řádné projednání s veřejností. Budeme bedlivě sledovat pražský územní plán a nepodpoříme žádné změny, které by mohly znehodnotit jedinečné lokality Prahy 6.

Prosadíme zpracování a veřejné projednání koncepce a strategie rozvoje území městské části i jejích jednotlivých lokalit s maximálním ohledem na jejich hodnoty a ekologicky přiměřený rozvoj. Jakékoli přijaté koncepce a strategie dalšího rozvoje musí zohledňovat vnější vlivy,,které působí na zdraví a životní pohodu obyvatel.

Podpoříme vypracování závazných regulačních plánů pro vybraná území Prahy 6(např. pro Strahov či Vítězné náměstí). Pozornost budeme věnovat kvalitním a dlouhodobým řešením veřejného prostoru. Máme zájem o spolupráci s vysokými školami a vypisování soutěží pro studenty. Významná je role odboru výstavby naší městské části, který by měl rozhodovat odborně, a ne účelově pod vlivem developerů.

Podporujeme chodce a cyklisty

Budeme prosazovat koncepční a koordinované investice do údržby a budování maximálně bezpečných a pohodlných tras pro chodce a cyklisty. Velkou pozornost je třeba věnovat prevenci jejich ohrožení a dopravních nehod i motivaci obyvatel k přirozenému pohybu. Finančně podpoříme již existující projekt Bezpečné cesty do škol, který ve spolupráci se školami, rodiči i dětmi upravuje okolí škol tak, aby se děti mohly v okolí školy pohybovat bezpečně. Budeme usilovat o další zřizování zpomalovacích prahů, jednosměrných ulic, maximálně bezpečných přechodů, upozornění a výstrah v bezprostřední blízkosti všech škol na Praze 6. U důležitých institucí a úřadů zajistíme možnost bezpečného odložení kola. Chcemepodporovat rozvoj půjčoven kol.

Zásadní prioritou je humanizace veřejného prostoru v okolí tunelového komplexu Blanka. Je zcela nepřijatelné, aby výsledkem akce nazývané „auta pod zem“ byly autostrády, které musí chodci překonávat podchody a nadchody. Tyto už postavené části Městského okruhu zcela degradují obytné hodnoty i kvalitu života obyvatel v blízkém i ve vzdálenějším okolí a představují významné emisní i hlukové zdroje. Budeme prosazovat informační tabule s aktuálním stavem ovzduší na frekventovaných veřejných místech. Budeme trvat na přímém organickém propojení Pražského hradu s Vítězným náměstím a úpravách parteru u křižovatky Malovanka.

Pomůžeme řidičům s parkováním

Víme, jak zlepšit možnosti parkování v centrální části Prahy 6. Neomezené parkování
automobilů na území Prahy 6 je nadále neudržitelné. Zavedeme jednoduchý parkovací
systém, který bude zvýhodňovat místní obyvatele a podnikatele z Prahy 6
, zatímco
automobilisty dojíždějící do Prahy bude motivovat k využívání záchytných parkovišť na
okraji Prahy. Nesouhlasíme s výstavbou velkokapacitních podzemních garáží v místech
určených pro rekreaci, dětská hřiště a klidné bydlení.

Máme plány pro rodiny s dětmi

Děti jsou nejzranitelnější skupinou obyvatel a potřebují pro svůj zdravý vývoj kvalitní
ovzduší, nehlučné prostředí, hodnotný a bezpečný veřejný prostor na hraní a sportování a ochranu před agresivními řidiči. Informace o zdraví dětí a dospívajících a o možných
negativních vlivech na ně musí být snadno dostupné. Zasadíme se o koncepční rozvoj
mateřských školek ve zdravých lokalitách
. Budeme prosazovat modernizaci dětských hřišť podle evropských norem a zabezpečení dětských herních ploch před znečištěním. Podpoříme mateřská centra a jiná zařízení, která nabídnou rodinám hlídání dětí na 2-4 hodiny denně. Dále podpoříme dotace vzdělávacím a dalším zájmovým kroužkům pro školní děti z rozpočtu městské části.

Podpoříme sport a volnočasové aktivity

Naši zastupitelé budou důsledně prosazovat podporu sportu i dalších rekreačních či
zájmových aktivit
. Důraz klademe především na podporu nejnižších úrovní organizovaných aktivit, neboť ty bezprostředně ovlivňují kvalitu života v naší městské části. Zasadíme se o otevření školních hřišť pro veřejnost. Budeme zřizovat plácky pro míčové hry určené dospívající mládeži. Nová hřiště, herní plácky či třeba jen na zdi zavěšené basketbalové koše budou vznikat v sousedství obytných budov, protože nejlepší prevencí sociálně nebezpečných jevů je trvalý dohled veřejnosti.

Dotacemi a grantovými programy budeme přímo podporovat činnost všech sportovních klubů tak, aby sportovní kroužky byly finančně dostupné každému dítěti a rodiče byli motivováni své děti vést ke sportu. Neomezíme se však pouze na podporu mládeže, zlepšíme podmínky i pro výkonnostní a rekreační aktivity ekonomicky produktivních obyvatel a zájmové kroužky seniorů. Budeme podporovat spolkový život a sousedské slavnosti.¨

Jsme pro oživení rezidenčních čtvrtí

Na vhodných místech v obytných zónách a v okolí škol navrhujeme zavedení systému Tempo 30, které je běžné v zahraničí. V zónách s rychlostí omezenou na 30 km/h výrazně klesá počet nehod, úrazů a škod. Nižší rychlost podstatně zvyšuje bezpečnost pro děti, seniory a lidi s postižením. Doprava je plynulejší, pomalu jedoucí auto méně znečišťuje ovzduší a méně hlučí. Zklidnění automobilové dopravy /redukce šíře ulic, jejich racionální jednosměrnost, uzavírky ulic pro automobily v odůvodněných případech/ s podporou pěší, cyklistické i jiné alternativní dopravy zvyšují bezpečnost a zlepšují možnosti využití veřejného prostoru. Do každé rezidenční ulice patří stromy a lavičky.

Chceme, aby na Praze 6 bydleli i lidé bez nadprůměrných příjmů. Jen tak zůstane živou
rezidenční čtvrtí. Vážíme si lidí, kteří své životy spojili s Prahou 6 a pamatují si její historii. Mohou pomoci zachovat její tvář. Podpoříme i mladé rodiny, které si k bydlení vybraly naši čtvrť.

Zkrotíme velké dopravní stavby

Za prioritu považujeme koncepční rozvoj veřejné dopravy v Praze 6 a zklidnění automobilové dopravy. Jsme proti výstavbě dalších kapacitních komunikací na území městské části – konkrétně je to Břevnovská radiála, obchvat Svatovítská – Evropská a tunel pod Hanspaulkou. Jsme pro rychlé dokončení silničního okruhu kolem Prahy ve variantě šetrné k životnímu prostředí i obyvatelům. Současně nedopustíme zprovoznění tunelu Blanka po částech před jeho dokončením, protože by to znamenalo nadměrnou dopravní zátěž Prahy 6.

Navrhujeme tato konkrétní opatření:

 • modernizovaná železnice Kladno – Praha s odbočkou na letiště
 • prodloužení tramvajové trati do železniční zastávky Podbaba a výhledově tramvajové
  propojení Podbaby s Bohnicemi
 • využít tunely městského okruhu pro linky veřejné dopravy
 • jsme proti výstavbě nové letištní dráhy. Rozvoj letecké dopravy nelze tak intenzivně koncentrovat do jednoho místa. Chce-li se Praha považovat za evropské velkoměsto, nemůže spoléhat na jediné letiště stojící v blízkosti obytné zástavby. Vyzveme ministerstvo dopravy, aby zpracovalo koncepci rozvoje letecké dopravy v České republice. Praha 6 musí hájit zájmy svých občanů vůči ruzyňskému letišti, občané musí být informování o všech aspektech provozu a vlivech na okolní prostředí.
 • Zasadíme se o důslednou ochranu prostředí rezidentů dotčených stavbou tunelu
  Blanka a prodloužením metra A. Praha 6 musí usilovat o koncepční zmenšení rozsahu staveb, jejich humanizaci, zmenšení zátěží při jejich realizaci a zkrácení termínů. Nezbytné je použití nejvhodnější techniky, realizace mokrého úklidu na všech dotčených komunikacích, péče o stávající vegetaci, výsadba ochranné zeleně, podpora výměny oken, náhradní doprava a služby pro pohybově limitované občany. Při stavbách s miliardovými rozpočty nelze šetřit na kompenzacích pro obyvatele, kteří jsou stavbami dlouhodobě omezováni.

Budeme rozhodovat veřejně

Rozhodování občanů o budoucnosti Prahy 6 nekončí po volbách. Dáme prostor občanským sdružením a všem aktivním a iniciativním lidem. Občané mají právo být kompletně informováni a spolurozhodovat o otázkách, které se jich přímo dotýkají (např. rozvoj městské části, výstavba kapacitních dopravních staveb, velkých nákupních center, garáží, zásadní úpravy veřejného prostoru apod.). O závažných změnách a velkých projektech by měli mít občané Prahy 6 právo rozhodnout v místním referendu. K menším projektům by se mohli vyjadřovat v anketách a diskusních setkáních pořádaných úřadem městské části.

Aby měla naše radnice stálou podporu a byla pro občany užitečná, je třeba minimalizovat
prostor pro korupci
, prosazovat maximální informovanost, transparentní rozhodování a zapojit občany přímo do místního dění.

Navrhujeme proto například:

 • veřejná jednání rady městské části, všech komisí a výborů,
 • projekt „Obecní vrba“ pro stálý kontakt s občany (zvláštní linka a pracoviště pro řešení
  podnětů a stížností občanů),
 • informační tabule o službách úřadu městské části v metru a na zastávkách MHD,
 • prostory radnice pro občanské iniciativy,
 • zrušení cenzury časopisu Šestka.

Zasadíme se o to, aby o tématech, která jsou pro městskou část strategická a podstatná,
proběhlo vždy předem veřejné slyšení. Tím dosáhneme toho, že se zastupitelé postaví
občanům tváří v tvář, budou s nimi diskutovat a společně hledat řešení. Zápisy z těchto
diskusí zveřejníme na webu tak, aby mohli občané s odstupem času sledovat sliby zastupitelů
a popřípadě je s nimi konfrontovat.

Budeme hospodařit bez dluhů

Naše samospráva má ze zákona povinnost nakládat s majetkem městské části účelně a
hospodárně. Současné deficitní hospodaření městské části, vyrovnávané prodejem obecního
majetku, není udržitelné. Praha 6 by měla hospodařit účelně, úsporně a vyrovnaně. Úřad i
jeho majetek je žádoucí podrobit kontrole
. Kromě veřejně přístupné evidence smluv
požadujeme zveřejnění soupisu nemovitého majetku na webových stránkách s údaji o
způsobech jeho využití. Investice a smluvní vztahy městské části musí být transparentní,
obhajitelné a plně kontrolovatelné. Úspory může přinést i elektronické úřadování. To vše
spolu se zavedením férových pravidel pro elektronického tržiště vnese do hospodaření
městské části řád a možnost jednoduché kontroly.

Veřejné zakázky už jen férově

Provedeme detailní protikorupční audit radnice, vypracujeme mapu korupčních rizik a na jejím základě přijmeme konkrétní ověřená opatření k jejich minimalizaci. Praha 6 nezveřejňuje u veřejných zakázek nabídky všech zúčastněných firem ani zdůvodnění, proč byla vybrána vítězná nabídka. To chceme změnit. Chceme také zpřísnit vnitřní pravidla pro zadávání veřejných zakázek tak, abychom vyloučili podjatost úředníků i kartelové dohody účastníků. Veškeré informace o veřejných zakázkách budeme zveřejňovat přehledně a srozumitelně na internetu.

Více kultury v ulicích

Praha 6 je především rezidenční městskou částí. Chceme-li se však bavit, bohužel musíme
většinou zamířit do jiných čtvrtí. Vedle zavedených kamenných divadel potřebuje Praha 6 i kluby pro trávení volného času, nízkoprahová a alternativní kulturní zařízení, a to nejen pro mladé lidi. Jde o místa, kde by mohli lidé sami tvořit, vidět živé umění a bavit se, prostory, které by mohli využívat začínající umělci. Praha 6 by měla vznik takových prostorů
podporovat nejen proto, že jsou možností k oživení mezilidských vztahů a účinnou prevencí
kriminality. Obec by měla podporovat i pestřejší využívání ulic a dalších veřejných
prostranství pro nekomerční kulturní akce a umělecké prezentace. V naší městské části by
měly vznikat stálé adresy živé a všem přístupné kultury lákající občany k zapojení (jako byla
třeba kulturní část dřívější Ladronky nebo zrušené kulturní centrum v Kafkově ulici). Je
ostuda, že na Praze 6 zbylo jen jedno kino, které je navíc mimo provoz.

Máme plán pro důstojný život ve stáří

Řada obcí v České republice umí velmi dobře čerpat peníze z evropských strukturálních fondů na podporu rozvoje komunitních terénních sociálních služeb. Měla by to umět i Praha 6. Podle našeho názoru je zbytečné, aby byli osamělí senioři z Prahy 6 umísťováni do domovů vzdálených od Prahy desítky a stovky kilometrů. A je zbytečné, aby senioři, kteří žijí v rodině a potřebují péči a pomoc, museli rodinné prostředí opustit. Podporovány by měly být především nejrůznější terénní sociální služby pro seniory. Městská část musí věnovat potřebnou pozornost kapacitě a kvalitě následné, zdravotně sociální, ošetřovatelské a pečovatelské péče pro seniory a zajistit celou paletu těchto služeb.

Chceme zdravou Prahu 6

Stotisícová Praha 6 by měla věnovat pozornost nejen zajišťování zdravotní péče o své
obyvatele, ale i prevenci a vytváření zdravých podmínek pro život. V prvé řadě je třeba, aby
městská část dohlížela na dostupnost a kvalitu všech druhů zdravotní a zdravotně sociální péče. Velkou pozornost je nutné věnovat poliklinikám s jejich věcnými břemeny a především dalšímu osudu polikliniky Pod Marjánkou. Bezpodmínečně musí být zajištěna dostupná lékařská a lékárenská pohotovost.

K zajištění zdravé perspektivy Prahy 6 je potřebný dostatek informací o všech zevních
vlivech, které ovlivňují zdraví zdejších obyvatel. Tato data by měla být analyzována a
zveřejněna, a dále využita k vytvoření zdravé strategie rozvoje a kompletní zdravotní politiky
Prahy 6. Ta by měla zahrnout prevenci, ochranu i podporu zdraví obyvatel. Naším cílem je
zařazení naší městské části do Národní sítě zdravých měst certifikované Světovou
zdravotnickou organizací.
 Zdraví a kvalita života obyvatel musí být zohledněny v každé činnosti městské části.

Pomůžeme malým firmám a živnostníkům

Budeme podporovat drobné a střední podnikání na Praze 6. Přestože vítáme přítomnost
nadnárodních společností v hlavním městě, jsme přesvědčeni o tom, že pro každodenní život
našich občanů má větší význam rozvoj místních podnikatelských aktivit. Cestou k podpoře
místní ekonomiky je zejména zajištění rovných a transparentních podmínek pro všechny,
minimalizace korupce a omezení byrokratické zátěže. Zpřesníme a zpřísníme pravidla pro
zadávání veřejných zakázek Prahy 6.

Jednání živnostníků s úřady musí být mnohem rychlejší a Praha 6 nemá klást drobným podnikatelům nesmyslné překážky. Podle průzkumu Město pro byznys Hl. města Prahy 2010, jehož vyhlašovatelem je týdeník Ekonom a který hodnotil přístup veřejné správy k podnikatelům, se Praha 6 umístila až na 20. místě z 22 pražských městských částí.
Budeme též usilovat o kultivaci ulic Prahy 6 tak, aby lákaly pěší i cyklisty a zvyšovaly tak
obrat místním drobným podnikatelům.

Máme plán pro obnovení solidární občanské společnosti

Ti, kteří solidaritu ostatních nejčastěji potřebují, si svoji sociálně nepříznivou situaci a
závislost na pomoci druhých většinou nezavinili. Dostali se do ní v důsledku zdravotního
handicapu, dlouhodobého onemocnění, nepříznivých rodinných poměrů, nebo ztrátou
některých schopností a dovedností, např. ve vysokém věku.

V našem společenství se nám všem bude žít dobře jen tehdy, pokud budeme co nejvíce
usilovat o snížení sociálního vyloučení jednotlivců i skupin našich spoluobčanů. Chceme
předcházet vzniku sociálního vyloučení, spolupracovat s nestátními organizacemi, které tuto
problematiku řeší, a podporovat jejich působení a rozvoj na Praze 6.

Pomáhali jsme vám při rozhodování, jak bude vypadat vaše čtvrť. Angažovali jsme se v kauzách, které se týkaly sídliště Dědina, Petřiny a oblasti Mydlářky. Podpořili jsme obyvatele Puškinova náměstí při záchraně parku a hřiště před likvidací kvůli výstavbě podzemního parkoviště.