Z demografické studie

Místa v základních školách: časovaná bomba

Interpelace Pavly Ducháčkové Chotkové na zasedání zastupitelstva MČ Prahy 6 dne 8. 11. 2013.

Vážení spoluobčané, vážení zastupitelé a radní!

Na minulém zastupitelstvu jsem vystoupila s interpelací ke kapacitám MŠ na Praze 6. Dnešní interpelace se týká kapacit škol základních.

Na úvod si dovoluji uvést několik statistických údajů. K 30.9.2012 byla kapacita ZŠ v Praze 6 zaplněna ze 75%. Základní školy zde mají kapacitu 9 310 míst, k výše uvedenému datu základní školy na Praze 6 navštěvovalo 6 953 žáků.

ZŠ Hanspaulka byla zaplněna z 88%, ZŠ Pod Marjánkou z 89% – méně početné jsou pouze třídy na druhém stupni. První stupeň, lidově řečeno, praská ve švech. Více než 80% kapacit bylo na počátku minulého školního roku zaplněno v 7 z 15 ZŠ Prahy 6.

Z data dlouhodobé demografické studie vzniklé pro potřeby odboru školství na Praze 6 plyne, že do počátku školního roku 2030/2031 bude ročně do prvních tříd mířit okolo 1.100 dětí. Porodnost na šestce nestoupne, ale dalších 10-15 let neklesne.

Není těžké si spočítat, že na ZŠ na Praze 6 se tedy může současně vzdělávat až 10.000 dětí. Pan radní Balatka takovéto počty považuje za čistě spekulativní a poukazuje na to, že část dětí bude navštěvovat základní školy v jiných pražských obvodech, či zamíří na školy soukromé. Maximální vytížení ZŠ vidí na úrovni 9 000 žáků. I tak by ale byly kapacity škol využity na 96,6%.! Bez komentáře ponechávám, že takováto vytíženost kapacit by nebyla přechodná, ale trvala by téměř 10-15 let. Prosím pana Balatku, paní starostku, stejně jako ostatní radní, ať se kupříkladu u paní ředitelky Pojerové informují, zda je pro učitele únosné za takovýchto podmínek, za současného platového ohodnocení, bez kariérního řádu, za požadavků na individuální, kreativní atd.atd. výuku, kvalitně pracovat.

Dovolím si zde radní Prahy 6 seznámit s daty, které jsem shromáždila pod záštitou školské sekce SZ a doplnila o čerstvé informace ze dne 31.10.2013, kdy jsem se zúčastnila kulatého stolu k problematice výuky ve třídách s 30 a více dětmi, pořádaného společností EDUin. Můj příspěvek dokumentoval stav kapacit ZŠ na Praze 6 a přístup radnice k této problematice.

Většina ZŠ v regionu Praha – Západ, Východ již stěží pojme své spádové děti. Stavba ZŠ v malých obcích je běh na dlouhou trať a zoufalí rodiče budou dělat zoufalé věci. Dá se předpokládat mnohem vyšší vlna přehlašování trvalého bydliště dětí, za účelem dostat je do základních škol v Praze. Jestliže dnes radní poukazují na neférovost takového chování, mohu k tomu říci jen toto: většinu pražských radnic, stejně jako radnic v oblasti Praha-Západ, Východ, již více než dvě dekády řídí dvě až tři politické strany, které tedy měly dost času komunikovat a na babyboom se připravit. Nestalo se.

Kapacity ZŠ okolních Prah, včetně Prahy 1, dlouhodobě Praze 6 nepomůžou. Stačí, aby si pan Balatka sehnal data, stejně jako já. Praha 6 musí být připravena a ihned začít investovat do rozšiřování kapacit svých základních škol. Strana zelených se na základě prostudování všech dostupných statistických a demografických dat domnívá, že v budoucnu může do šestkových škol zamířit i více než 10.000 žáků.

Stanovisko SZ k danému problému je stejné jako pro MŠ. Pro každé dítě s trvalým bydlištěm na Praze 6 musí být zajištěno místo jak ve státní MŠ, tak i státní ZŠ. Zároveň není možné, aby se počty dětí ve všech třídách dlouhodobě pohybovaly na nejvyšší úrovni, jakou hygienické normy dovolí.

V odpovědi pana Balatky na tuto interpelaci si jistě přečtu, že ještě 2 základky na Praze 6 mají kapacitu využitu na 50 a méně procent. Ty nás však nespasí.

Politický klub Strany zelených očekává odpověď na tyto otázky:

  1. Jakým způsobem hodlá radnice řešit to, aby minimálně na 10 let nebyly kapacity ZŠ na Praze 6 obsazeny na 96,6%? (Pokud budeme pracovat pouze s daty pana Balatky)
  2. Jaké školské objekty na Praze 6 byly v minulých 20 letech dočasně pronajaty či zcela přenechány k jiným účelům? Žádáme i veškerou dokumentaci k této věci – smlouvy o pronájmu, poskytnutí prostor apod.
  3. Zároveň žádáme kopie všech demografických studií, které od 90. let včetně na odboru školství pro  potřeby školské agendy vznikly.

Priority radnice určují radní. Pro Stranu zelených je prioritní školství, ve kterém jsou spokojení učitelé, děti i rodiče.

Děkuji za pozornost.

Pavla Ducháčková Chotková

Odpověd na tuto interpelaci

Další články z rubriky

Základní školy praskají ve švech

Letošní zápisy opět ukázaly, že školy na Praze 6 jsou na hranici svých kapacitních možností. Spádové děti se snad v příslušných školách podaří umístit, ovšem většinou za cenu nejvyššího možného povoleného počtu dětí ve třídě (28). Prognózy ukazují, že minimálně další dekádu budou školy Prahy 6 čelit stejnému náporu.

Zajímá mě více »