3909687_

Radnice vyvinula enormní úsilí k tomu, aby se obrala o peníze

Zastupitelstvo městské části Praha 6 schválilo 21. prosince 2017 prodej pozemků na Vítězném náměstí. Přinášíme zde zkrácenou verzi projevu Petra Píši, předsedy zastupitelského klubu Strany zelených, který kritizoval výpočet ceny pozemku a další nestandardní okolnosti, které byly s prodejem spojené.

Dámy a pánové, na první pohled to vše vypadá dobře. Předimenzovaná stavba Ledního medvěda, velké téma minulého volebního období, na Vítězném náměstí definitivně zbudována nebude. Místo něj vznikne hmotově přiměřená stavba od studia Jakub Cígler Architekti, která odpovídá všem regulacím. Jakékoli názory na ni můžeme mít z estetického hlediska, budova odpovídá regulacím, není předimenzovaná, a to je to hlavní. Na Vítězné náměstí proto podle mě patří.

Městská část navíc neprodá pozemek za nějakou jednorázovou cenu s tím, že by se následně musela snažit, aby utržené peníze neztrácely svou hodnotu vlivem inflace – víme, jak to dopadlo v minulosti, když se městská část snažila investovat volné finanční prostředky společnosti Key Investments. Místo toho bude mít městská část pravidelné příjmy, které budou generovat nemalou částku 9 milionů korun ročně.

O celé věci jednala pracovní skupina, ve které byli zastoupeni zástupci všech stran včetně opozice, a tato pracovní skupina dlouho řešila a ladila jednotlivé detaily. O věci jsme byli jako zastupitelé informováni od prosince 2016 téměř na každém zastupitelstvu. A máme zde posudek respektované kanceláře Ernst & Young, jejíž zástupci na dnešní jednání přišli a zodpovídali dotazy, které jsme jim jako zastupitelé kladli. Zdálo by se tedy, že je všechno v pořádku a že si konečně můžeme odmáznout ze stolu jeden letitý problém, že vyjednané řešení bude výhrou současné radniční koalice.

Já jsem přesto přesvědčen, že tomu tak není. Myslím si, že to není výhra. Dovolím si ukrást termín spojovaný především s Občanskou demokratickou stranou: myslím si, že dnešní řešení je v nejlepším možném případě nevýhra. A ukážu vám několik důvodů, proč.

Jedním důvodem je, že postupně během jednání městská část snižovala své požadavky. Úplně původním záměrem bylo, že městská část nebude jednat s investorem do té doby, dokud on nezaplatí svůj dluh za věcné břemeno. Bylo to conditio sine qua non – nejprve budeme jednat o zaplacení dluhu a teprve poté o tom, co bude na pozemku stát a jakým způsobem to právně vyřešíme.

Pak se to ovšem změnilo a na prosincovém zastupitelstvu roku 2016 z úst pana starosty zaznělo, že se plánuje, že investor zaplatí dopředu alespoň polovinu dluhu, a poté s ním městská část vstoupí v další jednání. Dne 16. prosince 2016 pan starosta předpokládal, že do konce roku bude tato polovina dluhu uhrazena. Jak ovšem víme, dodnes nebyla uhrazena ani koruna. Od podpisu prvního memoranda se společností Vítězné náměstí už navíc ani nenabíhají další úroky z prodlení. Městská část zkrátka z jednoho svého požadavku slevila.

Druhý problém je závažnější. 5. června 2017 byl na úřední desce Prahy 6 zveřejněn záměr uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí, resp. kupní smlouvu se společností Vítězné náměstí. Zdálo by se možná, že je to logické. Máme společnost, která má na pozemek předkupní právo. Víme, že s ní budeme jednat o prodeji, proto – v souladu se zákonem – zveřejníme na úřední desce záměr prodeje. Ovšem je zde jeden zásadní problém. Když je záměr prodeje zveřejněn, musí se všichni případní zájemci o prodej přihlásit ve lhůtě dvou týdnů. Pokud se v této lhůtě nepřihlásí, tak už se jejich nabídka nesmí v budoucnosti brát v potaz. Každopádně rozhodnutí zveřejnit záměr na úřední desce bylo učiněno ještě předtím, než se vůbec poprvé sešla pracovní skupina, ve které měli možnost mluvit i zástupci opozice.

Ze stenozáznamu ze zasedání zastupitelstva z 22. června vyplývá, že i pan starosta prohlásil, že „ten záměr byl vydán bohužel trochu nešťastně“. Městské části to totiž zúžilo prostor pro jednání. Zavřela si totiž další cestu, kterou se nakládání s pozemkem mohlo ubírat. Koneckonců, byl jsem informován o tom, že několik společností ve chvíli, kdy byl záměr prodeje zveřejněn, reálně zvažovalo možnost přihlásit se také se svou nabídkou odkupu pozemku, nicméně vzhledem k šibeniční lhůtě 14 dní a vzhledem k tomu, že se to týkalo velké částky, svou nabídku nakonec nepodaly. Kdo ví, kdyby byl záměr prodeje vyvěšen až později, třeba by svou nabídku podaly.

A teď se dostáváme k nejdůležitější okolnosti, k ceně. Já chápu argumenty některých z vás, že cena prodeje v tomto případě vlastně není důležitá, protože se svým způsobem jedná o virtuální částku – od ceny pozemku se totiž odečte cena za nebytové prostory, které si městská část koupí. Ve smluvní dokumentaci je napsáno, že cena nebytových prostor nesmí být větší než cena pozemku, to znamená, že celá transakce nesmí být pro městskou část finančně záporná. Nicméně do poslední chvíle nebylo při jednání s investorem jasné, jak přesně se vymezí nebytové prostory pro městskou část. Ještě během dneška se vedla jednání ohledně toho, jestli do toho bude započítán i prezentační prostor pro městskou část. Velikost nebytových prostor není ve smlouvě přesně garantovaná. A přitom od velikosti nebytových prostor se budou odvozovat příjmy radnice.

Navíc budoucí politická reprezentace nebude vázáná povinností tyto nebytové prostory koupit. Pokud by je odkoupit nechtěla, nebyla by už cena za pozemek nijak virtuální. Koneckonců je cena pozemku slouží jako podklad pro výpočet daně. Ani to bychom neměli ponechávat úplně mimo naše úvahy.

Městská část byla v situaci, že obdržela jeden posudek přibližně na 120 mil. od společnost Ernst & Young, druhý posudek na přibližně 200 mil. Když máte dva posudky – jeden na 120 mil. a jeden na 200 mil – a máte si vybrat, co uděláte? Městská část udělala to, že pouze ten posudek, který byl na větší částku, to znamená ten posudek, který byl pro městskou část výhodnější, dala ke zhodnocení třetímu znalci. Je to doktor Ort, velmi frekventované jméno na zasedání komise majetkové politiky i na zasedání zastupitelstva.

Zadání posudku pro Ernst & Young předpokládalo, že při výpočtu ceny nebude brán zřetel na stávající věcná břemena nebo na nevyrovnané platby. Zcela totožné bylo zadání i pro druhého znalce.  Přitom revizní posudek doktora Orta tuto skutečnost kritizuje. Možná má doktor Ort pravdu v tom, že se cena pozemku modifikuje, pokud v ní věcné břemeno není zohledněno. Nicméně bylo to v zadání pro oba posudky. Kdyby se velmi hypoteticky doktor Ort vyjadřoval k oběma posudkům, musel by zkritizovat oba.

Doktor Ort ke svému vyjádření připojil dvě tabulky, dva výpočty ceny předmětného pozemku. Jednou se jedná o starší výpočet, který vypracovával pro potřeby městské části roku 2015. Podruhé vypočítal hypotetickou cenu obvyklou, přičemž ono slovo hypotetické se váže pouze k faktu, že v ceně nebylo zohledněno věcné břemeno, a aktualizoval cenu k datu 31. 7. 2017. Sami se můžete přesvědčit, že mez oběma výpočty je rozdíl pouze ve dvou řádcích –  změnily se koeficienty dle data transakce a změnily se koeficienty v řádku nazvaném „vlastnická práva“. Původně tam bylo 0,95 (zohlednění věcného břemene). A to je všechno. Žádná jiná změna tam není. Můžete se sami přesvědčit, materiály máte k dispozici. Doktor Ort ve svém vyjádření říká, že při zohlednění věcného břemene je podle něj cena porovnávaného pozemku 151 mil.

Za chvíli, dámy a pánové, přistoupíme k hlasoavání. Na Vítězném náměstí budeme mít pravděpodobně lepší dům, než byl Lední medvěd, konečně zastavíme proluku, městská část bude mít stabilní příjem. Nicméně jak jsme viděli, městská část vyvinula enormní úsilí pro to, aby zpochybnila posudek, který by pro městskou část zajistil větší finanční prostředky. Tohle, dámy a pánové, z koalice a z ČSSD si musíte vyříkat sami se svým svědomím a se svými voliči.

Další články z rubriky