Programové prohlášení Rady městské části Praha 6 2014 – 2018

V pátek 10. 4. 2015 schválila Rada městské části Praha 6 jeden ze zásadních dokumentů - Programové prohlášení na období 2014 - 2018. Přinášíme dokument v plném znění - ke stažení jej naleznete v příloze.

Vážení přátelé,

dovoluji si vám předložit programové prohlášení Rady městské části Praha 6, které bude sloužit jednotlivým členům koalice jako vodítko a vám jako jeden z nástrojů kontroly. Byť se na první pohled může zdát, že naši městskou část vede nesourodé uskupení pěti stran, není tomu tak. Koalice tvořená TOP 09, ANO 2011, Stranou zelených, Starosty a nezávislými a KDU–ČSL je logickým vyústěním dlouhodobé frustrace občanů Prahy 6 z předchozích vlád, spojuje ji touha a odhodlání dokázat, že vše jde dělat ještě lépe a efektivněji.

V tomto programovém prohlášení nenajdete obecné líbivé proklamace, ve kterých bychom slibovali pravidelnou údržbu chodníků, pečlivou správu majetku nebo hospodárné vedení úřadu. Agenda související s běžným provozem totiž dle našeho soudu do strategického dokumentu nepatří. A programové prohlášení chápeme právě jako strategický výhled do dalšího období, které záměrně nelimitujeme pouze čtyřmi roky. Praha 6 je totiž natolik významnou městskou částí, že si nezaslouží jen krátkodobé výhledy.

Nová rada si jako své hlavní cíle stanovila revizi všech smluv, a to nejen majetkových, efektivní hospodaření, proaktivní přístup k seniorům a sociálně potřebným, školství na špičkové úrovni, čisté ulice a upravenou zeleň. Veřejnou správu chceme co nejvíce otevřít veřejnosti, která má právo účastnit se rozhodování o budoucnosti svého okolí v maximální možné a přípustné míře. Vysoký standard služeb je opět další ze samozřejmostí, kterou není třeba podrobně zmiňovat.

Praha 6 pro nás je a vždy bude na prvním místě. Náš čas a energii jsme připraveni v následujících letech věnovat vám a naší městské části, našemu domovu.

Celý dokument ke stažení v PDF – Programové prohlášení Rady městské části Praha 6 2014 – 2018

Strategický rozvoj

Začneme zpracovávat dlouhodobý strategický plán MČ Praha 6 v návaznosti na strategický plán hlavního města Prahy. Zanalyzujeme skutečný stav, formulujeme hlavní strategické cíle a následně stanovíme prioritní oblasti, které by měly být v dalším období rozvíjeny. Na zvolené cíle navážeme určením politik (přístupů) a vytvoříme akční plán jako konkrétní formu naplňování strategického rozvoje. Při přípravě strategických projektů na území Prahy 6 budeme důsledně hájit zájmy jejích obyvatel.

Priority a cíle

 • Zpracujeme dlouhodobý strategický plán MČ Praha 6.
 • Iniciujeme koncepční řešení zástavby ve vznikajícím lokálním centru Nový Veleslavín.
 • Budeme pokračovat v transformaci území skladových areálů v Ruzyni včetně území Dědiny a Liboce navazujícího na rezidenční část města. Podkladem pro změnu územního plánu bude územní studie.
 • V souladu s koncepčním řešením Císařského ostrova a jeho okolí budeme usilovat o revitalizaci průmyslového areálu v Podbabě včetně bývalých papíren.
 • V souvislosti s rekonstrukcí železniční tratě posuneme úvahy o dostavbě rozvojového území Nový
 • Špejchar – Hradčanská – Prašný most.
 • Následky tunelového komplexu Blanka budeme řešit urychlenou přípravou obchvatu Vítězného náměstí v úseku Svatovítská – Evropská.

Územní rozvoj

Hlavním cílem územního rozvoje je zachování rezidenčního rázu Prahy 6 při nutném oživení a doplnění vhodných funkcí, respekt k místním hodnotám, zkvalitnění veřejného prostoru a ochrana ploch zeleně. Zajistíme koncepci rozvoje městské části, tvorbu regulačních zásad pro stabilizovaná, rozvojová a zanedbaná území.

Priority a cíle

 • Vytvoříme urbanistický plán respektující zásady udržitelného a zdravého rozvoje, který bude obsahovat jak analýzu území Prahy 6, tak způsoby jeho využití. Nastavíme jasné a čitelné regulace.
 • Zajistíme územní studie rozvojových lokalit a budeme hledat ideální řešení jako podklad pro případné změny územního plánu.
 • Budeme chránit kvalitní stabilizovaná území a jejich přírodní, kulturní a historické hodnoty se zřetelem k uspokojování sociálních potřeb obyvatel a dlouhodobou prosperitu městské části. Cílem je posuzování jednotlivých záměrů na výstavbu se ohledem na reálné možnosti území.
 • Při umisťování nových staveb či stavebních úprav v památkově cenných lokalitách budeme klást důraz na zachování jejich původní urbánní a architektonické struktury.
 • U obecních projektů budeme vypisovat veřejné architektonické soutěže a využívat kapacity a potenciál vysokých škol a dalších odborníků.
 • Budeme podporovat vznik lokálních center a model tzv. města krátkých vzdáleností, kdy jsou základní služby dostupné v docházkové vzdálenosti.

Veřejný prostor

Zaměříme se na zkvalitňování městského prostředí a ulic s větším uplatněním zeleně a mobiliáře. Podporujeme drobné vodní prvky a umělecká díla v ulicích. Chceme, aby veřejné prostory, které všichni sdílíme, nabízely příjemné a kulturní prostředí.

Priority a cíle

 • Připravíme rekonstrukci Dejvické ulice s řešením parkování pro rezidenty a oživením parteru ulice formou pěší zóny s předzahrádkami a stromořadími. Návrh vzejde z veřejné architektonické soutěže. Na Dejvickou vrátíme tržnici.
 • Budeme se podílet na oživení areálu vysokých škol.
 • Zlepšíme bezbariérovost města a jeho prostupnost pro pěší, budeme obnovovat městský mobiliář.
 • Připravíme rekonstrukci Heyrovského náměstí, náměstí Na Santince a dalších prostranství.
 • Vytvoříme vyhlídkovou pěší promenádu od osady Baba po zříceninu.
 • V údolí Tiché Šárky zřídíme pěší chodník a propojíme ji cyklostezkou s Divokou Šárkou. Zřídíme nové pěší napojení z Evropské od metra Bořislavka do Šáreckého údolí.

Aktivní dopravní politika

Budeme spoluvytvářet podmínky pro takové dopravní chování, které městskou část zatíží přijatelným způsobem. Cílem je podporovat dopravní mix, v němž má každý dopravní prostředek své místo a jenž nabízí vysokou mobilitu současně s respektem k životnímu prostředí a kvalitnímu veřejnému prostoru.

Priority a cíle

 • Podporujeme modernizaci železniční trati Praha–Kladno s odbočkou na letiště ve variantě, která je celkově nejefektivnější a posílí městský charakter svého okolí.
 • Podporujeme prodloužení tramvajové trati z Podbaby do oblasti Suchdola a vybudování tramvajové trati Divoká Šárka – Dědina s vyloučením negativních vlivů na oblast Dědiny a Liboce. Budeme se podílet na zajištění náhrady za zrušená parkovací místa.
 • Požadujeme vedení linek MHD tunely Městského okruhu, umožňující rychlé spojení Prahy 6 s Prahou 5 a Prahou 8, a prosazujeme praktické pěší lávky nad křižovatkou Malovanka.
 • Na základě koncepčního dokumentu budeme rozvíjet cyklistickou a pěší dopravu.
 • Požadujeme zavedení parkovacích zón s cílem zlepšit podmínky parkování pro rezidenty a v souvislosti s tím posílení MHD.
 • S respektem k názorům místních obyvatel a charakteru lokality zvýšíme počet rezidentních parkovacích míst a budeme prosazovat záchytná parkoviště u železničních stanic.

Životní prostředí

Praha 6 je v rámci Prahy rezidenční čtvrtí s největší rozlohou zeleně. Bude i nadále patřit mezi nejčistší a nejudržovanější městské části. Pravidelná péče o zeleň a úklid veřejných prostranství i komunikací jsou samozřejmostí. Kromě rozšiřování a rekultivace zelených ploch budeme doplňovat stromy v ulicích.

Priority a cíle

 • Zasadíme se o lepší monitoring znečištění ovzduší a hluku a jeho výsledky použijeme při prosazování opatření zlepšujících životní prostředí.
 • U větších projektů budeme aktivními účastníky procesů posuzování vlivů na životní prostředí.
 • Pomocí dotací budeme podporovat rozvoj zeleně ve vnitroblocích, podpoříme zahrádkářské osady a jejich spolupráci se školami a veřejností.
 • Zlevníme a zlepšíme fungování sběrných dvorů (včetně mobilních) a podpoříme projekty na třídění bioodpadu.
 • V nejbližším okolí hřišť a parků zajistíme dostupnost toalet.
 • Přehodnotíme projekt sněhové pohotovosti.

Rozpočet a ekonomika

Vedení radnice bude prosazovat odpovědné a efektivní hospodaření s veřejnými finančními prostředky. Jedním z pilířů bude vyrovnaný rozpočet mezi běžnými příjmy a výdaji. Provedeme analýzu hospodaření radnice a nakládání s majetkem a její výsledek promítneme do následujících let. Zajistíme spolufinancování akcí a projektů MČ s využitím dostupných dotačních programů EU pro programové období 2014–2020.

Priority a cíle

 • Občanům Prahy 6 budeme předkládat srozumitelné a aktuální přehledy o nakládání s financemi městské části.
 • Vytvoříme dlouhodobý investiční plán. Prioritou bude výstavba školských zařízení, rekonstrukce objektu v Šolínově ulici, domu Dejvická 4 a dostavba areálu Petynka s krytým bazénem.
 • Zrušíme všechny nevýhodné smlouvy na využívání právních služeb advokátních kanceláří.
 • S hlavním městem budeme aktivně jednat o změně dotačních vztahů k městským částem s cílem posílit příjmovou stránku rozpočtu.
 • Posílíme výnosy z hospodaření s majetkem městské části.
 • Při správě aktiv budeme důsledně dodržovat konzervativní přístup. Prověříme nové možnosti zhodnocování finančních prostředků radnice.

Hospodaření s majetkem

O nemovitý majetek se budeme starat efektivně. Hlavním správcem nemovitého majetku městské části Praha 6 bude společnost SNEO, a. s., která projde reorganizací tak, aby klesly náklady na správu nemovitostí a fungovala průběžná kontrola ze strany městské části jako jediného vlastníka.

Zveřejníme majetkovou mapu, která poskytne ucelený a srozumitelný přehled o obecních nemovitostech a bude zdrojem informací potřebných k hospodárnému nakládání s majetkem. Při vynakládání finančních prostředků na obecní nemovitý majetek bude základním kritériem jeho následné využití a ekonomický a společenský přínos pro obec.

Priority a cíle

 • Provedeme komplexní revizi nemovitého majetku MČ a stanovíme nová pravidla pro nakládání s ním.
 • Provedeme celkovou kontrolu majetkoprávních smluv a vztahů MČ, revizi pohledávek a zajistíme jejich účelné a efektivní vymáhání.
 • Ke stanovení výše nájemného v obecních bytech budeme přistupovat diferencovaně. Zpracujeme nová pravidla pro obsazování obecních bytů.
 • V návaznosti na inventarizaci bytového fondu ve vlastnictví městské části připravíme variantní plán obecní bytové výstavby (zejména výstavby malometrážních a startovacích bytů).
 • Zpracujeme nová pravidla pro výběrová řízení na pronájmy nebytových prostor s důrazem na podporu drobného podnikání a dostupnost služeb občanům.
 • Zrevidujeme stávající pravidla upravující prodej, pronájem a zatěžování pozemků.

Školství

Budeme dbát nejen na kvalitu vědomostí, ale i na osobnostní rozvoj žáků a podporu moderních trendů ve formách i metodách vzdělávání včetně alternativních vzdělávacích programů. Nezanedbatelnou součástí kvalitního školství na Praze 6 jsou i školy a školská zařízení, které nejsou MČ zřizovány, ale se kterými je třeba posilovat spolupráci v oblasti vzdělávacích a volnočasových akcí. Školy vnímáme jako přirozená centra komunitních aktivit pro studenty a další občany Prahy 6.

Podpoříme cizojazyčné vzdělávání včetně realizace dotačního programu „Jazyková šestka“ s dotací výuky cizího jazyka pro děti v posledním roce před nástupem povinné školní docházky a ve spolupráci s Letištěm Praha, a. s., budeme pokračovat v programu „Otevřený svět“. Nezpochybnitelná je pro nás podpora optimálních podmínek škol v oblasti kapacitní, ekonomické, provozní i stavebně technické.

Priority a cíle

 • Zvýšíme motivaci ředitelů k všestrannému rozvíjení mateřských a základních škol.
 • Budeme prohlubovat zahraniční spolupráci a partnerství škol.
 • Podpoříme talentované i znevýhodněné žáky, podpoříme inkluzivní vzdělávání a integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Podpoříme komunitní funkce mateřských a základních škol.
 • Prosadíme personální podporu škol s ohledem na zajištění nepedagogických činností – recepčních, správců hřišť, školních psychologů atd.
 • Proškolením pedagogů, kuchařů, rodičů i strávníků podpoříme kvalitní stravování.
 • Postavíme novou ZŠ Kocínka při ZŠ Bílá a provedeme zásadní rekonstrukci a zvýšení kapacity MŠ Vokovická.

Kultura

Základem financování kultury bude transparentní, spravedlivý a srozumitelný dotační systém. Velkou pozornost budeme věnovat aktivitám občanů, spolků, občanských iniciativ a činnosti uměleckých skupin působících v naší městské části.

Spolupracovat budeme s institucemi sídlícími v Praze 6: s Břevnovským klášterem, Památníkem národního písemnictví, Národní technickou knihovnou, muzeem Stará čistírna a dalšími. Pokračovat budou farmářské a adventní trhy, které však nově přinesou příjem do rozpočtu městské části. První změnou v kulturní politice městské části je vznik oddělení kultury a změna zavedené praxe přímých dotací konkrétním adresátům bez výběrového řízení a následné kontroly.

Priority a cíle

 • Rozdělíme dotační programy na čtyřleté, jednoleté a malé rychlé provozní příspěvky jednorázovým kulturním a společenským událostem a postupně navýšíme dotační zdroje.
 • Podpoříme pestrost kulturního programu s ohledem na všechny generace.
 • Podpoříme návrat kulturního dění do ulic, ve spolupráci se spolky a občanskými iniciativami se budeme podílet na nových projektech, jako jsou multižánrové festivaly, workshopy, dobročinné bazary apod.
 • Podpoříme komunitní život a přirozená komunikační centra jednotlivých čtvrtí Prahy 6 včetně rozšíření pobočky Městské knihovny na Petřinách, na Hanspaulce dotvoříme přírodní amfiteátr. Zasadíme se o otevření kina na území Prahy 6.
 • Budeme rozvíjet spolupráci s profesionálními divadelními soubory na území MČ Praha 6, při pořádání kulturních akcí navážeme spolupráci s okolními městskými částmi a obcemi.
 • Stanovíme nová, transparentní pravidla spolupráce s provozovateli kulturních zařízení, která aktuálně působí v objektech MČ Praha 6 (KC Kaštan, Písecká brána, Pelléova vila, Klubovna).

Památková péče

Cílem památkové péče je zachování historické a kulturní kontinuity a zvyšování atraktivity území Prahy 6 pro místní i návštěvníky. S ohledem na minimální pravomoci městské části máme pouze omezené možnosti, jak k této činnosti přistupovat. Za důležité považujeme popularizační a propagační aktivity i poskytování dotací na ochranu jednotlivých památek.

Priority a cíle

 • Budeme zajišťovat průběžné opravy a revize objektů drobné architektury uměleckých děl, pomníků a pamětních desek na území naší městské části.
 • Podpoříme rehabilitaci bastionů barokního opevnění na území Prahy 6.
 • Ve spolupráci s dalšími obcemi a sdružením Poutní cesta Hájek se budeme podílet na obnově další části poutní cesty z Lorety do Hájku.
 • Prověříme možnosti rehabilitace bývalého „bojiště na Bílé Hoře“ i s ohledem na blížící se jubileum bitvy.
 • Vlastníkům nemovitých kulturních památek budeme přispívat na podporu obnovy těchto objektů podle jasně nastavených dotačních podmínek.
 • Podpoříme možnost zařadit Osadu Baba 1932 do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Sport a volný čas

Pro naplnění volného času a sportovního vyžití má Praha 6 výjimečně dobré podmínky. K dispozici je množství sportovišť, ať už v areálech škol a sportovních klubů, nebo v tělovýchovných a sokolských jednotách. MČ bude pomáhat sportovním subjektům novou formou dotačních programů a podporou tradičních i nových soutěží pro různé věkové kategorie, především s důrazem na aktivity dětí a mládeže.

Priority a cíle

 • Zachováme a rozšíříme dotace na sportovní a volnočasové aktivity. Navýšíme finanční prostředky a zavedeme víceleté dotační programy.
 • Podpoříme a rozšíříme nabídku víkendových volnočasových a sportovních akcí zaměřených prioritně na rodiny s dětmi.
 • Podpoříme soutěže a turnaje, které se na území MČ již staly či stanou tradicí a kterých se účastní široká veřejnost, zvláště děti a mládež.
 • Podpoříme sportovní činnost občanů se zdravotním omezením.
 • Připravíme nová pravidla pro pořádání sportovních a kulturních akcí na Ladronce, a to v souladu s připomínkami místních občanů.
 • Zajistíme celoroční provoz areálu Petynka.

Mezinárodní vztahy

Na území Prahy 6 sídlí převážná část zahraničních misí v Česku a roste počet cizinců, kteří zde mají trvalý pobyt. Cizinci jsou častými návštěvníky i s ohledem na blízkost hlavního mezinárodního letiště. Tento trend je nutné brát v úvahu jak v koncepci rozvoje území městské části, tak při plánování dopravy a dalších aktivit včetně specifických bezpečnostních rizik.

Priority a cíle

 • Navážeme kontakty a partnerství s obcemi, které mají zkušenosti s rozvojem letiště a jeho dopady na okolí.
 • Budeme rozvíjet spolupráci s městy a městskými částmi i mimo země Evropské unie.
 • Více a efektivněji zapojíme přítomná velvyslanectví do života městské části.
 • Budeme podporovat zahraniční studijní pobyty našich žáků a studentů i pracovní stáže zaměstnanců městské části.
 • Budeme rozvíjet spolupráci se Svazem měst a obcí ČR, Asociací krajů ČR, národní misí při EU, zastupitelskými úřady v HLMP a zastoupením Prahy v Bruselu.
 • Budeme efektivně hájit zájmy městské části u evropských institucí a jejích představitelů.

Bezpečnost

Praha 6 se tradičně řadí mezi nejbezpečnější části Prahy. Nejčastějším trestným činem jsou v Praze 6 drobné majetkové delikty jako krádeže motorových vozidel a věcí z nich, kapesní krádeže a vandalismus. Pro minimalizaci této kriminality je třeba zaměřit úsilí zejména na podporu činnosti strážníků Městské policie a policistů Policie ČR. Nezanedbatelnou roli zde hraje i prevence kriminality u nejvíce ohrožených skupin populace, jako jsou mládež a senioři.

Priority a cíle

 • Navážeme na úspěšné projekty prevence kriminality se zaměřením na mládež a seniory formou přednášek, exkurzí a osvěty, a to zejména v oblasti IT bezpečnosti, odmítání nevýhodných produktů a předcházení předlužení.
 • Činnost policistů, strážníků a hasičů podpoříme finanční dotací, motivačními odměnami za mimořádné výkony či nákupem technického vybavení.
 • Budeme věnovat zvýšenou pozornost oblastem s největším evidovaným výskytem drobné kriminality.
 • Podpoříme programy prevence, výchovy a osvěty v otázkách rasismu, xenofobie a gamblingu.
 • Aktivně se zapojíme do řešení problému bezdomovectví.

Sociální a sociálně-bytová politika

Praha 6 patří mezi městské části s největším podílem seniorů. Proto je naším cílem maximální dostupnost a kvalita poskytovaných sociálních služeb. Podpoříme pečovatelské služby i neziskové organizace, které umožňují seniorům zůstat co nejdéle v jejich domácím prostředí. Finanční prostředky budou poskytovány i dalším sociálně ohroženým skupinám, a to na základě individuálního přístupu, solidarity a respektu. Jedním ze základních kritérií spokojeného života je otázka kvalitního a dostupného bydlení. Budeme se podílet na nabídce vhodného bydlení pro občany, kterým sociální situace nebo zdravotní stav neumožňují získat bydlení na volném trhu.

Priority a cíle

 • Připravíme vybudování integrovaného centra sociálních služeb a bydlení v bývalém Domově pro seniory v ulici Šolínova a síť sociálních služeb budeme rozvíjet podle faktických potřeb našich občanů.
 • Podpoříme aktivní politiku zaměstnanosti a sociální politiky rozvojem možností práce v naší organizační složce „PRO 6“.
 • Podpoříme neziskové organizace, které se starají o osoby bez domova s cílem rozvoje pracovních dovedností jejich klientů při vykonávání úklidových prací ve stanovených lokalitách Prahy 6, a budeme spolupracovat na projektu Mobilní jednotky pro poskytování služeb bezdomovcům na území MČ Praha 6.
 • Zajistíme podporu pečovatelských a ošetřovatelských služeb pro seniory a zdravotně postižené občany v domácnostech a v domech s pečovatelskou službou.
 • Pro seniory starší 65 let budeme pořádat výlety a vycházky a přispívat jim ve vybraných školních jídelnách na obědy.
 • Podpoříme fungování komunitních seniorských center v našich domech s pečovatelskou službou a na dalších místech v Praze 6.

Zdravotnictví a prevence rizikového chování

V oblasti zdravotnictví máme jen omezené kompetence, přesto chce Rada MČ Praha 6 přispět k tomu, aby byla našim občanům poskytována zdravotní péče v potřebném rozsahu, kvalitě a dostupnosti. Budeme dbát zvláště na stabilizaci sítě ambulantních zařízení. Oblast prevence rizikového chování u dětí a mládeže je v Praze 6 tradičně realizována v rámci komunitního programu „Zdravá Šestka“. Budeme usilovat o další zlepšení podpory protidrogových postojů, snižování rizik vzniku nelátkových závislostí, šikany, xenofobie a rasismu.

Priority a cíle

 • Zajistíme lepší standard, případně nové umístění léčebny dlouhodobě nemocných.
 • Formou finančních příspěvků podpoříme všechny druhy hospicové péče.
 • Budeme pokračovat ve smluvním zajištění lůžek následné péče s finančním příspěvkem v Nemocnici milosrdných sester K. Boromejského a Domově sv. K. Boromejského.
 • Zajistíme rozšíření ambulantní poradenské a terapeutické služby pro děti, mladistvé, dospívající a jejich rodiny, kteří jsou ohroženi důsledky užívání návykových látek nebo se nacházejí v jiných obtížných situacích.
 • Rozšíříme preventivní programy na všech základních, středních, praktických a speciálních školách a podpoříme rozvoj odborné péče školních psychologů pro děti i rodiče.
 • Podpoříme dotační programy v oblasti prevence rizikového chování, nízkoprahové kluby terénní sociální práce a organizace pracující s ohroženými dětmi a mládeží.

Řízení úřadu a otevřená radnice

Budeme pokračovat ve zlepšování kvality služeb poskytovaných občanům MČ ve všech oblastech zajišťovaných místní radnicí. Rozhodovací procesy budou otevřené a transparentní. Rozšíříme obsah a formy komunikace s veřejností při využití moderních nástrojů. Budeme zavádět inovace ve veřejné správě. Posílíme digitalizaci a zpřístupnění dokumentů, postupně budeme přecházet na otevřená data a využití otevřených zdrojů, tzv. opensource. Všechny nové projekty a záměry MČ a jejich financování budeme prezentovat na webových stránkách, stanovíme závazné postupy pro zapojení veřejnosti do rozhodování.

Priority a cíle

 • Zvýšíme přehlednost a uživatelský komfort radničního webu.
 • Zlepšíme kvalitu zveřejňování smluv s využitím metadat a otevřených dat.
 • Nástroje eTržiště a eAukce zavedeme i do námi zřizovaných organizací (např. škol).
 • Zvýšíme objektivitu a vyváženost radničního periodika Šestka a dalších radničních médií, posílíme v nich informování o činnosti radnice a získávání zpětné vazby.
 • Poskytneme jmenovitý přehled hlasování zastupitelů pro statistické vyhodnocení jako otevřená data.
 • Zveřejníme dostatečné informace o odměňování na radnici (v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů).

 

Další články z rubriky

Koaliční smlouva podepsána. Starostou bude Jakub Stárek, Petr Palacký bude radním pro životní prostředí a klima

Koaliční smlouvu pro následující volební období v Praze 6 uzavřely tři politické kluby. Jedná se o koalici ODS a KDU-ČSL, dále STAN s podporou Zelených a klub PRAHA 6 SOBĚ. Podpisem smlouvy tak byla završena řada jednání, v nichž našly tyto tři kluby shodu jak na tématech pro příští čtyři roky, tak i na personálním rozložení sil v koalici.

Zajímá mě více »
Katastrální mapa
Dejvice

Zelení: Na Hradčanskou patří nová budova Národní knihovny

Zastupitelé Prahy 6 za Stranu zelených prosazují, aby byl pozemek v blízkosti dejvického nádraží a stanice metra Hradčanská rezervován pro novou budovu Národní knihovny. Prázdná parcela doslova na dohled od Pražského hradu je určena k zástavbě v návaznosti na budoucí zahloubení stávající železnice. Na hlavním městě se v současné době připravuje změna územního plánu, která má rozhodnout o budoucím využití této lokality.

Zajímá mě více »

Dvanáctipatrové věžáky na Hradčanskou nepatří, říkají Zelení. Pražský hrad jako dominanta stačí.

Vznik bloků husté zástavby včetně dvou dvanáctipatrových věžáků v oblasti Hradčanské navrhuje podkladová studie pro změnu územního plánu, kterou bude 12. května 2020 projednávat magistrátní Výbor pro územní rozvoj. Předpokládá se, že nová výstavba přivede do lokality mezi třídou Milady Horákové a stávajícím nádražím Praha-Dejvice na osm tisíc zaměstnanců v kancelářích.

Zajímá mě více »