Programové prohlášení Rady městské části Praha 6 2014 – 2018

V pátek 10. 4. 2015 schválila Rada městské části Praha 6 jeden ze zásadních dokumentů - Programové prohlášení na období 2014 - 2018. Přinášíme dokument v plném znění - ke stažení jej naleznete v příloze.

Vážení přátelé,

dovoluji si vám předložit programové prohlášení Rady městské části Praha 6, které bude sloužit jednotlivým členům koalice jako vodítko a vám jako jeden z nástrojů kontroly. Byť se na první pohled může zdát, že naši městskou část vede nesourodé uskupení pěti stran, není tomu tak. Koalice tvořená TOP 09, ANO 2011, Stranou zelených, Starosty a nezávislými a KDU–ČSL je logickým vyústěním dlouhodobé frustrace občanů Prahy 6 z předchozích vlád, spojuje ji touha a odhodlání dokázat, že vše jde dělat ještě lépe a efektivněji.

V tomto programovém prohlášení nenajdete obecné líbivé proklamace, ve kterých bychom slibovali pravidelnou údržbu chodníků, pečlivou správu majetku nebo hospodárné vedení úřadu. Agenda související s běžným provozem totiž dle našeho soudu do strategického dokumentu nepatří. A programové prohlášení chápeme právě jako strategický výhled do dalšího období, které záměrně nelimitujeme pouze čtyřmi roky. Praha 6 je totiž natolik významnou městskou částí, že si nezaslouží jen krátkodobé výhledy.

Nová rada si jako své hlavní cíle stanovila revizi všech smluv, a to nejen majetkových, efektivní hospodaření, proaktivní přístup k seniorům a sociálně potřebným, školství na špičkové úrovni, čisté ulice a upravenou zeleň. Veřejnou správu chceme co nejvíce otevřít veřejnosti, která má právo účastnit se rozhodování o budoucnosti svého okolí v maximální možné a přípustné míře. Vysoký standard služeb je opět další ze samozřejmostí, kterou není třeba podrobně zmiňovat.

Praha 6 pro nás je a vždy bude na prvním místě. Náš čas a energii jsme připraveni v následujících letech věnovat vám a naší městské části, našemu domovu.

Celý dokument ke stažení v PDF – Programové prohlášení Rady městské části Praha 6 2014 – 2018

Strategický rozvoj

Začneme zpracovávat dlouhodobý strategický plán MČ Praha 6 v návaznosti na strategický plán hlavního města Prahy. Zanalyzujeme skutečný stav, formulujeme hlavní strategické cíle a následně stanovíme prioritní oblasti, které by měly být v dalším období rozvíjeny. Na zvolené cíle navážeme určením politik (přístupů) a vytvoříme akční plán jako konkrétní formu naplňování strategického rozvoje. Při přípravě strategických projektů na území Prahy 6 budeme důsledně hájit zájmy jejích obyvatel.

Priority a cíle

 • Zpracujeme dlouhodobý strategický plán MČ Praha 6.
 • Iniciujeme koncepční řešení zástavby ve vznikajícím lokálním centru Nový Veleslavín.
 • Budeme pokračovat v transformaci území skladových areálů v Ruzyni včetně území Dědiny a Liboce navazujícího na rezidenční část města. Podkladem pro změnu územního plánu bude územní studie.
 • V souladu s koncepčním řešením Císařského ostrova a jeho okolí budeme usilovat o revitalizaci průmyslového areálu v Podbabě včetně bývalých papíren.
 • V souvislosti s rekonstrukcí železniční tratě posuneme úvahy o dostavbě rozvojového území Nový
 • Špejchar – Hradčanská – Prašný most.
 • Následky tunelového komplexu Blanka budeme řešit urychlenou přípravou obchvatu Vítězného náměstí v úseku Svatovítská – Evropská.

Územní rozvoj

Hlavním cílem územního rozvoje je zachování rezidenčního rázu Prahy 6 při nutném oživení a doplnění vhodných funkcí, respekt k místním hodnotám, zkvalitnění veřejného prostoru a ochrana ploch zeleně. Zajistíme koncepci rozvoje městské části, tvorbu regulačních zásad pro stabilizovaná, rozvojová a zanedbaná území.

Priority a cíle

 • Vytvoříme urbanistický plán respektující zásady udržitelného a zdravého rozvoje, který bude obsahovat jak analýzu území Prahy 6, tak způsoby jeho využití. Nastavíme jasné a čitelné regulace.
 • Zajistíme územní studie rozvojových lokalit a budeme hledat ideální řešení jako podklad pro případné změny územního plánu.
 • Budeme chránit kvalitní stabilizovaná území a jejich přírodní, kulturní a historické hodnoty se zřetelem k uspokojování sociálních potřeb obyvatel a dlouhodobou prosperitu městské části. Cílem je posuzování jednotlivých záměrů na výstavbu se ohledem na reálné možnosti území.
 • Při umisťování nových staveb či stavebních úprav v památkově cenných lokalitách budeme klást důraz na zachování jejich původní urbánní a architektonické struktury.
 • U obecních projektů budeme vypisovat veřejné architektonické soutěže a využívat kapacity a potenciál vysokých škol a dalších odborníků.
 • Budeme podporovat vznik lokálních center a model tzv. města krátkých vzdáleností, kdy jsou základní služby dostupné v docházkové vzdálenosti.

Veřejný prostor

Zaměříme se na zkvalitňování městského prostředí a ulic s větším uplatněním zeleně a mobiliáře. Podporujeme drobné vodní prvky a umělecká díla v ulicích. Chceme, aby veřejné prostory, které všichni sdílíme, nabízely příjemné a kulturní prostředí.

Priority a cíle

 • Připravíme rekonstrukci Dejvické ulice s řešením parkování pro rezidenty a oživením parteru ulice formou pěší zóny s předzahrádkami a stromořadími. Návrh vzejde z veřejné architektonické soutěže. Na Dejvickou vrátíme tržnici.
 • Budeme se podílet na oživení areálu vysokých škol.
 • Zlepšíme bezbariérovost města a jeho prostupnost pro pěší, budeme obnovovat městský mobiliář.
 • Připravíme rekonstrukci Heyrovského náměstí, náměstí Na Santince a dalších prostranství.
 • Vytvoříme vyhlídkovou pěší promenádu od osady Baba po zříceninu.
 • V údolí Tiché Šárky zřídíme pěší chodník a propojíme ji cyklostezkou s Divokou Šárkou. Zřídíme nové pěší napojení z Evropské od metra Bořislavka do Šáreckého údolí.

Aktivní dopravní politika

Budeme spoluvytvářet podmínky pro takové dopravní chování, které městskou část zatíží přijatelným způsobem. Cílem je podporovat dopravní mix, v němž má každý dopravní prostředek své místo a jenž nabízí vysokou mobilitu současně s respektem k životnímu prostředí a kvalitnímu veřejnému prostoru.

Priority a cíle

 • Podporujeme modernizaci železniční trati Praha–Kladno s odbočkou na letiště ve variantě, která je celkově nejefektivnější a posílí městský charakter svého okolí.
 • Podporujeme prodloužení tramvajové trati z Podbaby do oblasti Suchdola a vybudování tramvajové trati Divoká Šárka – Dědina s vyloučením negativních vlivů na oblast Dědiny a Liboce. Budeme se podílet na zajištění náhrady za zrušená parkovací místa.
 • Požadujeme vedení linek MHD tunely Městského okruhu, umožňující rychlé spojení Prahy 6 s Prahou 5 a Prahou 8, a prosazujeme praktické pěší lávky nad křižovatkou Malovanka.
 • Na základě koncepčního dokumentu budeme rozvíjet cyklistickou a pěší dopravu.
 • Požadujeme zavedení parkovacích zón s cílem zlepšit podmínky parkování pro rezidenty a v souvislosti s tím posílení MHD.
 • S respektem k názorům místních obyvatel a charakteru lokality zvýšíme počet rezidentních parkovacích míst a budeme prosazovat záchytná parkoviště u železničních stanic.

Životní prostředí

Praha 6 je v rámci Prahy rezidenční čtvrtí s největší rozlohou zeleně. Bude i nadále patřit mezi nejčistší a nejudržovanější městské části. Pravidelná péče o zeleň a úklid veřejných prostranství i komunikací jsou samozřejmostí. Kromě rozšiřování a rekultivace zelených ploch budeme doplňovat stromy v ulicích.

Priority a cíle

 • Zasadíme se o lepší monitoring znečištění ovzduší a hluku a jeho výsledky použijeme při prosazování opatření zlepšujících životní prostředí.
 • U větších projektů budeme aktivními účastníky procesů posuzování vlivů na životní prostředí.
 • Pomocí dotací budeme podporovat rozvoj zeleně ve vnitroblocích, podpoříme zahrádkářské osady a jejich spolupráci se školami a veřejností.
 • Zlevníme a zlepšíme fungování sběrných dvorů (včetně mobilních) a podpoříme projekty na třídění bioodpadu.
 • V nejbližším okolí hřišť a parků zajistíme dostupnost toalet.
 • Přehodnotíme projekt sněhové pohotovosti.

Rozpočet a ekonomika

Vedení radnice bude prosazovat odpovědné a efektivní hospodaření s veřejnými finančními prostředky. Jedním z pilířů bude vyrovnaný rozpočet mezi běžnými příjmy a výdaji. Provedeme analýzu hospodaření radnice a nakládání s majetkem a její výsledek promítneme do následujících let. Zajistíme spolufinancování akcí a projektů MČ s využitím dostupných dotačních programů EU pro programové období 2014–2020.

Priority a cíle

 • Občanům Prahy 6 budeme předkládat srozumitelné a aktuální přehledy o nakládání s financemi městské části.
 • Vytvoříme dlouhodobý investiční plán. Prioritou bude výstavba školských zařízení, rekonstrukce objektu v Šolínově ulici, domu Dejvická 4 a dostavba areálu Petynka s krytým bazénem.
 • Zrušíme všechny nevýhodné smlouvy na využívání právních služeb advokátních kanceláří.
 • S hlavním městem budeme aktivně jednat o změně dotačních vztahů k městským částem s cílem posílit příjmovou stránku rozpočtu.
 • Posílíme výnosy z hospodaření s majetkem městské části.
 • Při správě aktiv budeme důsledně dodržovat konzervativní přístup. Prověříme nové možnosti zhodnocování finančních prostředků radnice.

Hospodaření s majetkem

O nemovitý majetek se budeme starat efektivně. Hlavním správcem nemovitého majetku městské části Praha 6 bude společnost SNEO, a. s., která projde reorganizací tak, aby klesly náklady na správu nemovitostí a fungovala průběžná kontrola ze strany městské části jako jediného vlastníka.

Zveřejníme majetkovou mapu, která poskytne ucelený a srozumitelný přehled o obecních nemovitostech a bude zdrojem informací potřebných k hospodárnému nakládání s majetkem. Při vynakládání finančních prostředků na obecní nemovitý majetek bude základním kritériem jeho následné využití a ekonomický a společenský přínos pro obec.

Priority a cíle

 • Provedeme komplexní revizi nemovitého majetku MČ a stanovíme nová pravidla pro nakládání s ním.
 • Provedeme celkovou kontrolu majetkoprávních smluv a vztahů MČ, revizi pohledávek a zajistíme jejich účelné a efektivní vymáhání.
 • Ke stanovení výše nájemného v obecních bytech budeme přistupovat diferencovaně. Zpracujeme nová pravidla pro obsazování obecních bytů.
 • V návaznosti na inventarizaci bytového fondu ve vlastnictví městské části připravíme variantní plán obecní bytové výstavby (zejména výstavby malometrážních a startovacích bytů).
 • Zpracujeme nová pravidla pro výběrová řízení na pronájmy nebytových prostor s důrazem na podporu drobného podnikání a dostupnost služeb občanům.
 • Zrevidujeme stávající pravidla upravující prodej, pronájem a zatěžování pozemků.

Školství

Budeme dbát nejen na kvalitu vědomostí, ale i na osobnostní rozvoj žáků a podporu moderních trendů ve formách i metodách vzdělávání včetně alternativních vzdělávacích programů. Nezanedbatelnou součástí kvalitního školství na Praze 6 jsou i školy a školská zařízení, které nejsou MČ zřizovány, ale se kterými je třeba posilovat spolupráci v oblasti vzdělávacích a volnočasových akcí. Školy vnímáme jako přirozená centra komunitních aktivit pro studenty a další občany Prahy 6.

Podpoříme cizojazyčné vzdělávání včetně realizace dotačního programu „Jazyková šestka“ s dotací výuky cizího jazyka pro děti v posledním roce před nástupem povinné školní docházky a ve spolupráci s Letištěm Praha, a. s., budeme pokračovat v programu „Otevřený svět“. Nezpochybnitelná je pro nás podpora optimálních podmínek škol v oblasti kapacitní, ekonomické, provozní i stavebně technické.

Priority a cíle

 • Zvýšíme motivaci ředitelů k všestrannému rozvíjení mateřských a základních škol.
 • Budeme prohlubovat zahraniční spolupráci a partnerství škol.
 • Podpoříme talentované i znevýhodněné žáky, podpoříme inkluzivní vzdělávání a integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Podpoříme komunitní funkce mateřských a základních škol.
 • Prosadíme personální podporu škol s ohledem na zajištění nepedagogických činností – recepčních, správců hřišť, školních psychologů atd.
 • Proškolením pedagogů, kuchařů, rodičů i strávníků podpoříme kvalitní stravování.
 • Postavíme novou ZŠ Kocínka při ZŠ Bílá a provedeme zásadní rekonstrukci a zvýšení kapacity MŠ Vokovická.

Kultura

Základem financování kultury bude transparentní, spravedlivý a srozumitelný dotační systém. Velkou pozornost budeme věnovat aktivitám občanů, spolků, občanských iniciativ a činnosti uměleckých skupin působících v naší městské části.

Spolupracovat budeme s institucemi sídlícími v Praze 6: s Břevnovským klášterem, Památníkem národního písemnictví, Národní technickou knihovnou, muzeem Stará čistírna a dalšími. Pokračovat budou farmářské a adventní trhy, které však nově přinesou příjem do rozpočtu městské části. První změnou v kulturní politice městské části je vznik oddělení kultury a změna zavedené praxe přímých dotací konkrétním adresátům bez výběrového řízení a následné kontroly.

Priority a cíle

 • Rozdělíme dotační programy na čtyřleté, jednoleté a malé rychlé provozní příspěvky jednorázovým kulturním a společenským událostem a postupně navýšíme dotační zdroje.
 • Podpoříme pestrost kulturního programu s ohledem na všechny generace.
 • Podpoříme návrat kulturního dění do ulic, ve spolupráci se spolky a občanskými iniciativami se budeme podílet na nových projektech, jako jsou multižánrové festivaly, workshopy, dobročinné bazary apod.
 • Podpoříme komunitní život a přirozená komunikační centra jednotlivých čtvrtí Prahy 6 včetně rozšíření pobočky Městské knihovny na Petřinách, na Hanspaulce dotvoříme přírodní amfiteátr. Zasadíme se o otevření kina na území Prahy 6.
 • Budeme rozvíjet spolupráci s profesionálními divadelními soubory na území MČ Praha 6, při pořádání kulturních akcí navážeme spolupráci s okolními městskými částmi a obcemi.
 • Stanovíme nová, transparentní pravidla spolupráce s provozovateli kulturních zařízení, která aktuálně působí v objektech MČ Praha 6 (KC Kaštan, Písecká brána, Pelléova vila, Klubovna).

Památková péče

Cílem památkové péče je zachování historické a kulturní kontinuity a zvyšování atraktivity území Prahy 6 pro místní i návštěvníky. S ohledem na minimální pravomoci městské části máme pouze omezené možnosti, jak k této činnosti přistupovat. Za důležité považujeme popularizační a propagační aktivity i poskytování dotací na ochranu jednotlivých památek.

Priority a cíle

 • Budeme zajišťovat průběžné opravy a revize objektů drobné architektury uměleckých děl, pomníků a pamětních desek na území naší městské části.
 • Podpoříme rehabilitaci bastionů barokního opevnění na území Prahy 6.
 • Ve spolupráci s dalšími obcemi a sdružením Poutní cesta Hájek se budeme podílet na obnově další části poutní cesty z Lorety do Hájku.
 • Prověříme možnosti rehabilitace bývalého „bojiště na Bílé Hoře“ i s ohledem na blížící se jubileum bitvy.
 • Vlastníkům nemovitých kulturních památek budeme přispívat na podporu obnovy těchto objektů podle jasně nastavených dotačních podmínek.
 • Podpoříme možnost zařadit Osadu Baba 1932 do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Sport a volný čas

Pro naplnění volného času a sportovního vyžití má Praha 6 výjimečně dobré podmínky. K dispozici je množství sportovišť, ať už v areálech škol a sportovních klubů, nebo v tělovýchovných a sokolských jednotách. MČ bude pomáhat sportovním subjektům novou formou dotačních programů a podporou tradičních i nových soutěží pro různé věkové kategorie, především s důrazem na aktivity dětí a mládeže.

Priority a cíle

 • Zachováme a rozšíříme dotace na sportovní a volnočasové aktivity. Navýšíme finanční prostředky a zavedeme víceleté dotační programy.
 • Podpoříme a rozšíříme nabídku víkendových volnočasových a sportovních akcí zaměřených prioritně na rodiny s dětmi.
 • Podpoříme soutěže a turnaje, které se na území MČ již staly či stanou tradicí a kterých se účastní široká veřejnost, zvláště děti a mládež.
 • Podpoříme sportovní činnost občanů se zdravotním omezením.
 • Připravíme nová pravidla pro pořádání sportovních a kulturních akcí na Ladronce, a to v souladu s připomínkami místních občanů.
 • Zajistíme celoroční provoz areálu Petynka.

Mezinárodní vztahy

Na území Prahy 6 sídlí převážná část zahraničních misí v Česku a roste počet cizinců, kteří zde mají trvalý pobyt. Cizinci jsou častými návštěvníky i s ohledem na blízkost hlavního mezinárodního letiště. Tento trend je nutné brát v úvahu jak v koncepci rozvoje území městské části, tak při plánování dopravy a dalších aktivit včetně specifických bezpečnostních rizik.

Priority a cíle

 • Navážeme kontakty a partnerství s obcemi, které mají zkušenosti s rozvojem letiště a jeho dopady na okolí.
 • Budeme rozvíjet spolupráci s městy a městskými částmi i mimo země Evropské unie.
 • Více a efektivněji zapojíme přítomná velvyslanectví do života městské části.
 • Budeme podporovat zahraniční studijní pobyty našich žáků a studentů i pracovní stáže zaměstnanců městské části.
 • Budeme rozvíjet spolupráci se Svazem měst a obcí ČR, Asociací krajů ČR, národní misí při EU, zastupitelskými úřady v HLMP a zastoupením Prahy v Bruselu.
 • Budeme efektivně hájit zájmy městské části u evropských institucí a jejích představitelů.

Bezpečnost

Praha 6 se tradičně řadí mezi nejbezpečnější části Prahy. Nejčastějším trestným činem jsou v Praze 6 drobné majetkové delikty jako krádeže motorových vozidel a věcí z nich, kapesní krádeže a vandalismus. Pro minimalizaci této kriminality je třeba zaměřit úsilí zejména na podporu činnosti strážníků Městské policie a policistů Policie ČR. Nezanedbatelnou roli zde hraje i prevence kriminality u nejvíce ohrožených skupin populace, jako jsou mládež a senioři.

Priority a cíle

 • Navážeme na úspěšné projekty prevence kriminality se zaměřením na mládež a seniory formou přednášek, exkurzí a osvěty, a to zejména v oblasti IT bezpečnosti, odmítání nevýhodných produktů a předcházení předlužení.
 • Činnost policistů, strážníků a hasičů podpoříme finanční dotací, motivačními odměnami za mimořádné výkony či nákupem technického vybavení.
 • Budeme věnovat zvýšenou pozornost oblastem s největším evidovaným výskytem drobné kriminality.
 • Podpoříme programy prevence, výchovy a osvěty v otázkách rasismu, xenofobie a gamblingu.
 • Aktivně se zapojíme do řešení problému bezdomovectví.

Sociální a sociálně-bytová politika

Praha 6 patří mezi městské části s největším podílem seniorů. Proto je naším cílem maximální dostupnost a kvalita poskytovaných sociálních služeb. Podpoříme pečovatelské služby i neziskové organizace, které umožňují seniorům zůstat co nejdéle v jejich domácím prostředí. Finanční prostředky budou poskytovány i dalším sociálně ohroženým skupinám, a to na základě individuálního přístupu, solidarity a respektu. Jedním ze základních kritérií spokojeného života je otázka kvalitního a dostupného bydlení. Budeme se podílet na nabídce vhodného bydlení pro občany, kterým sociální situace nebo zdravotní stav neumožňují získat bydlení na volném trhu.

Priority a cíle

 • Připravíme vybudování integrovaného centra sociálních služeb a bydlení v bývalém Domově pro seniory v ulici Šolínova a síť sociálních služeb budeme rozvíjet podle faktických potřeb našich občanů.
 • Podpoříme aktivní politiku zaměstnanosti a sociální politiky rozvojem možností práce v naší organizační složce „PRO 6“.
 • Podpoříme neziskové organizace, které se starají o osoby bez domova s cílem rozvoje pracovních dovedností jejich klientů při vykonávání úklidových prací ve stanovených lokalitách Prahy 6, a budeme spolupracovat na projektu Mobilní jednotky pro poskytování služeb bezdomovcům na území MČ Praha 6.
 • Zajistíme podporu pečovatelských a ošetřovatelských služeb pro seniory a zdravotně postižené občany v domácnostech a v domech s pečovatelskou službou.
 • Pro seniory starší 65 let budeme pořádat výlety a vycházky a přispívat jim ve vybraných školních jídelnách na obědy.
 • Podpoříme fungování komunitních seniorských center v našich domech s pečovatelskou službou a na dalších místech v Praze 6.

Zdravotnictví a prevence rizikového chování

V oblasti zdravotnictví máme jen omezené kompetence, přesto chce Rada MČ Praha 6 přispět k tomu, aby byla našim občanům poskytována zdravotní péče v potřebném rozsahu, kvalitě a dostupnosti. Budeme dbát zvláště na stabilizaci sítě ambulantních zařízení. Oblast prevence rizikového chování u dětí a mládeže je v Praze 6 tradičně realizována v rámci komunitního programu „Zdravá Šestka“. Budeme usilovat o další zlepšení podpory protidrogových postojů, snižování rizik vzniku nelátkových závislostí, šikany, xenofobie a rasismu.

Priority a cíle

 • Zajistíme lepší standard, případně nové umístění léčebny dlouhodobě nemocných.
 • Formou finančních příspěvků podpoříme všechny druhy hospicové péče.
 • Budeme pokračovat ve smluvním zajištění lůžek následné péče s finančním příspěvkem v Nemocnici milosrdných sester K. Boromejského a Domově sv. K. Boromejského.
 • Zajistíme rozšíření ambulantní poradenské a terapeutické služby pro děti, mladistvé, dospívající a jejich rodiny, kteří jsou ohroženi důsledky užívání návykových látek nebo se nacházejí v jiných obtížných situacích.
 • Rozšíříme preventivní programy na všech základních, středních, praktických a speciálních školách a podpoříme rozvoj odborné péče školních psychologů pro děti i rodiče.
 • Podpoříme dotační programy v oblasti prevence rizikového chování, nízkoprahové kluby terénní sociální práce a organizace pracující s ohroženými dětmi a mládeží.

Řízení úřadu a otevřená radnice

Budeme pokračovat ve zlepšování kvality služeb poskytovaných občanům MČ ve všech oblastech zajišťovaných místní radnicí. Rozhodovací procesy budou otevřené a transparentní. Rozšíříme obsah a formy komunikace s veřejností při využití moderních nástrojů. Budeme zavádět inovace ve veřejné správě. Posílíme digitalizaci a zpřístupnění dokumentů, postupně budeme přecházet na otevřená data a využití otevřených zdrojů, tzv. opensource. Všechny nové projekty a záměry MČ a jejich financování budeme prezentovat na webových stránkách, stanovíme závazné postupy pro zapojení veřejnosti do rozhodování.

Priority a cíle

 • Zvýšíme přehlednost a uživatelský komfort radničního webu.
 • Zlepšíme kvalitu zveřejňování smluv s využitím metadat a otevřených dat.
 • Nástroje eTržiště a eAukce zavedeme i do námi zřizovaných organizací (např. škol).
 • Zvýšíme objektivitu a vyváženost radničního periodika Šestka a dalších radničních médií, posílíme v nich informování o činnosti radnice a získávání zpětné vazby.
 • Poskytneme jmenovitý přehled hlasování zastupitelů pro statistické vyhodnocení jako otevřená data.
 • Zveřejníme dostatečné informace o odměňování na radnici (v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů).

 

Další články z rubriky

Koaliční smlouva podepsána. Starostou bude Jakub Stárek, Petr Palacký bude radním pro životní prostředí a klima

Koaliční smlouvu pro následující volební období v Praze 6 uzavřely tři politické kluby. Jedná se o koalici ODS a KDU-ČSL, dále STAN s podporou Zelených a klub PRAHA 6 SOBĚ. Podpisem smlouvy tak byla završena řada jednání, v nichž našly tyto tři kluby shodu jak na tématech pro příští čtyři roky, tak i na personálním rozložení sil v koalici.

Zajímá mě více »
Katastrální mapa
Dejvice

Zelení: Na Hradčanskou patří nová budova Národní knihovny

Zastupitelé Prahy 6 za Stranu zelených prosazují, aby byl pozemek v blízkosti dejvického nádraží a stanice metra Hradčanská rezervován pro novou budovu Národní knihovny. Prázdná parcela doslova na dohled od Pražského hradu je určena k zástavbě v návaznosti na budoucí zahloubení stávající železnice. Na hlavním městě se v současné době připravuje změna územního plánu, která má rozhodnout o budoucím využití této lokality.

Zajímá mě více »