Program Strany zelených pro komunální volby v Praze 6 v roce 2018

Cílem Zelených je odpovědná správa světa kolem nás a jeho předávání dalším generacím. Jsme si vědomi toho, že naše zdroje nejsou neomezené a že zde zůstanou jen tehdy,  budeme-li o ně náležitě pečovat.

Usilujeme o to, aby Praha 6 byla prosperující a kreativní městskou částí, která se dokáže přizpůsobit výzvám 21. století. Globální problémy se týkají každého z nás – politika proto musí myslet globálně, jednat lokálně.

Tyto principy hájíme v zastupitelstvu Prahy 6 již 12 let. Neustále přitom sledujeme komunální politiku u nás i ve světě. Jsme součástí silné celosvětové sítě zelených stran, což nám umožňuje čerpat inspiraci a učit se od nejlepších.

Blíž občanům – otevřená radnice komunikující s občany

Politik nemá být nepřítelem, ale partnerem občanů. Naučíme městskou část spolupracovat s občany tím, že rozhodování radnice přiblížíme místním. Spoluúčast veřejnosti chápeme jako základní princip správy městské části. Budeme vždy usilovat o to, aby řízení městské části bylo zodpovědné a předvídatelné.

Místní poradní komise jako první místo pro řešení občanských problémů

Se svými 100 000 obyvateli je Praha 6 jednou z největších samospráv v republice. Abychom přiblížili rozhodování radnice a občanů, zřídíme devět místních poradních komisí pro její jednotlivé části (Bubeneč a Dejvice; Hanspaulka; Veleslavín, Vokovice a Červený vrch; Dědina a Dolní Liboc; Bílá Hora a Stará Ruzyně; Petřiny a Horní Liboc; Břevnov; Střešovice a Ořechovka; Sedlec a Šárecké údolí). V těchto komisích budou zastoupeni politici, zástupci úřadu a městských organizací, členové zdejších spolků i místní občané a podnikatelé. Tyto komise budou mít na starosti řešení lokálních problémů a budou první adresou, kam se mohou občané obracet se svými připomínkami a podněty.


Systémová podpora zapojování občanů do chodu radnice – zodpovědné hledání veřejného zájmu

Participace občanů by měla být automatickou součástí rozhodování o každém záměru, stejně jako razítko od hasičů nebo hygieniků. Vycházíme z toho, že radnice sama musí aktivně usilovat o to, aby získávala podněty i zpětnou vazbu pro své rozhodování.

Při řešení problémů městské části proto budeme používat následující postup:

  1. Poznání problému – jak zjistím, že nějaký problém je, jak se o něm dozvím
  2. Analýza problému – sběr informací, zjištění potřeb, limitů, kapacit; vytvoření základní politické vize
  3. Získání variantních řešení – studie, ideové soutěže
  4. Hodnocení navržených řešení, veřejná diskuze, transparentní hlasování; výběr řešení
  5. Vlastní otevřená soutěž s konkrétním zadáním a jasnými limity; realizace
  6. Hodnocení, zpětná vazba

Podpoříme rovněž zapojení městské části Praha 6 do participační aplikace lepsimisto.cz. Tento jednoduchý online nástroj umožní občanům navrhovat zlepšovací návrhy na každodenní bázi, nejen během každoročního “Nápadu pro šestku”.


Participativní rozpočtování - rozšíření Nápadu pro Šestku

Podporujeme princip participativního rozpočtování a budeme se zasazovat o to, aby se objem peněz rozdělovaný skrze program “Nápad pro Šestku” postupně zvyšoval. Dosavadní průběh ukázal, že občané mohou přijít s celou řadou přínosných nápadů a vylepšení, chceme jim proto dát větší prostor.  


Otevřená radnice - co není tajné, musí být veřejné


Jedině veřejná kontrola zamezí nepravostem. Cokoli, co radnice řeší a na co se nevztahuje žádné zákonné omezení, považujeme za veřejné. Podporujeme proto maximální transparentnost na principu “data first”: veškeré informace o majetku městské části, fakturách, objednávkách (včetně všech výjimek), o rozpočtu, dále dokumenty ke stavebnímu a územnímu řízení musí být veřejně dostupné a snadno dohledatelné. Na webu musí být též dohledatelný stav projednávání jednotlivých úkonů a termín, dokdy mají být vyřízeny.

Zároveň prosadíme, aby veškerá zasedání radničních komisí byla otevřená občanům (s výjimkou těch bodů jednání, kde se řeší citlivá osobní data).


Rozklikávací rozpočet jako forma veřejné kontroly účtů radnice


V Praze 6 zavedeme bezplatný nástroj Ministerstva financí CityVizor.cz jako formu veřejné kontroly a preventivního protikorupčního opatření. Příjmy a výdaje Prahy 6 zveřejníme až na úroveň faktur, smluv a objednávek.


Registr smluv i nad úroveň zákona


Zavedeme povinné zveřejňování smluv a objednávek ve strojově čitelné podobě ve státním registru smluv i nad rámec povinných limitů, a to na úrovni městské části i jejích dceřiných firem.


Veřejné a transparentní soutěžení zakázek


Na radnici prosazujeme tvrdá protikorupční pravidla, která zajistí konec kšeftaření a nevýhodných smluv. Zakázky budou veřejné, transparentní a propagované na internetu v otevřeném formátu (opendata). Zakázky nesmějí diskriminovat malé a střední podnikatele. Do soutěžení o zakázky radnice vhodným způsobem zapojíme místní firmy.


Zásadní transformace městské firmy SNEO


Akciová společnost SNEO je stoprocentně vlastněná Prahou 6. Podle původních záměrů mělo být SNEO jako akciová společnost pružnější než radnice. Proto pod něj byly postupně převedeny velké investiční projekty (Petynka, obytný areál Dračky a výstavba dalších bytových domů), správa a prodej bytů nebo organizace investic městské části včetně stavebního dozoru. Jaký je výsledek? Některých projektů se SNEO raději zbavuje (Dračky), jiné se neúměrně táhnou (Petynka), v dalších se chová jako slon v porcelánu (prodej volných bytů bez pořádných inzerátů). A zároveň působí jako černá díra – opakovaně porušuje hned několik informačních zákonů, mimo jiné zákon o registru smluv a o svobodném přístupu k informacím. Městská firma tak zastupitelům mimo jiné tají, které firmy oslovuje v rámci veřejných zakázek, a odmítá zveřejňovat vyúčtování těchto zakázek včetně víceprací.

Z těchto důvodů prosazujeme o zásadní transformaci městské firmy SNEO. Prvním krokem bude opětovné vytvoření investičního odboru úřadu městské části.


Praha 6 naslouchající též názoru obyvatel s cizí státní příslušností


Ankety, průzkumy i lokální referenda bude radnice provádět i v důležitých jazykových mutacích, abychom zohlednili ï názory cizinců žijících na Praze 6.

Rozšíříme cizojazyčné verze radničních stránek, aby obsahovaly užitečné informace, především ty, které často cizinci řeší na úřadu.

Budeme prosazovat akce, kde se mohou cizí státní příslušníci  potkávat s místními.


Podpora spolků na území městské části


Aktivní občanství je třeba podporovat a angažované lidi zapojovat do chodu městské části. Na náš popud je už čtyři roky součástí časopisu Šestka stránka věnovaná spolkům a my nedovolíme, aby spolky o tuto výsadu do budoucna přišly. Otevřeme školy lokálním sousedským iniciativám, které se v nich budou moci scházet

Udržitelné prostředí pro život

Základní hodnotou je pro nás udržitelnost, respektující potřeby člověka i životního prostředí. Ekologickou politiku proto prosazujeme jako systémový princip promítající se do všech resortů. Vždy budeme usilovat o trvale udržitelný život – s naplňováním lidských potřeb, ale bez ničení a ohrožování životního prostředí. Chceme Prahu 6 zelenou a připravenou na letní tropické dny, období sucha i přívalové deště. Chceme město, ve kterém se dá dýchat a kde nepotřebujete každodenně popojíždět autem. Chytrá města budoucnosti (SMART cities) musí minimalizovat své nároky na energie a suroviny, chytře regulovat negativní dopady dopravy a produkovat minimální odpad. Takovou chceme mít i Prahu 6.

Čistý vzduch pro Prahu 6 na základě měření kvality vzduchu a dynamických opatření - opravdové SMART city

Rozšíříme měření znečištění ovzduší a hluku u silnic v Praze 6 pomocí levných smart čidel a zajistíme bezodkladné zveřejňování jeho výsledků. Detailní informace o stavu ovzduší použijeme při prosazování opatření zlepšujících životní prostředí v metropoli, a to na úrovni městské části i hlavního města (dynamická regulace dopravy, vymísťování tranzitní dopravy, zavádění nízkoemisních zón).


Plán pro koncepční výsadbu stromů a keřů - zelení proti oteplování a šedi


Stromořadí podél ulic a silnic funguje jako přírodní klimatizace a bariéra před hlukem a prachem. Připravíme proto strategický plán pro výsadbu stromů a keřů po celém území městské části. Dále připravíme akční plány výsadby izolační zeleně, prioritu budou mít dopravně nejzatíženější místa. Strategie zahrne i alternativní způsoby výsadby na místa, kde pod povrchem vedou inženýrské sítě a jiná infrastruktura.

Budeme bránit jednorázovým necitlivým zásahům do zeleně, jako je například kácení zdravých stromů. Zasadíme se o vymezení tzv. nedotknutelných ploch zeleně – zelených oáz. Rostliny jsou odolné a zachycují prach, zadržují vodu a okrašlují prostor.


Zadržování vody v krajině


​​Vytvoříme strategii nakládání s dešťovou vodou – namísto vypouštění do kanalizace ji ve městě začneme zadržovat. Zpříjemníme tak klima v parných letních měsících, zlepšíme podmínky městské zeleně a ušetříme za provoz čističky odpadních vod.

Podporujeme také budování rybníků, revitalizaci a obnovu potoků, instalace vodních prvků a zdrojů.


Suchomilné rostliny na koleje i střechy - ozelenění Prahy 6


Podpoříme budování trvalkových záhonů a záhonů suchomilných rostlin. Suchomilné rostliny, které nevyžadují finančně náročné plýtvání pitnou vodou na zálivku, prosadíme i na tramvajové pásy. Tam, kde je to možné, ozeleníme protihlukové a opěrné zdi a okolí železnice. Vertikální zeleň a zelené střechy budeme podporovat i u vznikajících staveb, prověříme možnost jejich systémové podpory formou dotací.


Revitalizace zeleně ve vnitroblocích i na sídlištích


Budeme podporovat výsadbu vegetace ve vnitroblocích města i mezi bloky domů, např. na sídlišti Červený vrch. Umožníme adopci veřejné zeleně s péčí o pozemky městské části. Budeme nadále podporovat dotační program péče o zeleň pro SVJ, činžovní a nájemní domy, který jsme zavedli v minulém volebním období.


Sbohem zbytečným jednorázovým plastům


Jednorázové kelímky a obaly velmi zatěžují životní prostředí. Zasadíme se o minimalizaci jejich používání na akcích, které jsou finančně podporovány nebo zaštítěny městskou části. Abychom podpořili organizátory menších akcí, bude radnice disponovat vlastními zásobami vratných kelímků z tvrdého plastu, které bude moci na akce zapůjčovat.


Podpoříme městskou biodiverzitu od včel po dravce


Zasadíme se o podporu městských úlů a komunitního včelařství. Městská část musí ve spolupráci se spolky a zahrádkáři podporovat diverzitu na všech úrovních, až po dravce.


Podpora kompostování a dostupnější sběr bioodpadu


Budeme nadále podporovat kompostování a provádět osvětu v oblasti domácího kompostování pomocí tzv. vermikompostérů. Cílem je tzv. uzavřený cyklus jídla, kdy jsou organické zbytky z kuchyně místo vyhazování a odvážení zpracovávány přímo v místě vzniku na hnojivo a to je následně využito k pěstování ovoce, zeleniny a bylinek. Vedle toho prosadíme, aby byly popelnice na bioodpad dostupné již na úrovních větších domů.


Dostupnější sběrné dvory


Stávající lokality sběrných dvorů rozšíříme o další stabilní i mobilní sběrné dvory v režii městské části. Zajistíme rozšíření otevírací doby i patřičné proškolení personálu. Pozornost budeme věnovat i lepší recyklaci živnostenskému odpadu.


Méně světelného smogu - světlo do ulic, ne do oken domů


Město v noci příliš září a narušuje přirozené biorytmy. Zajistíme postupnou a přiměřenou změnu veřejného pouličního osvětlení a osvětové působení mezi majiteli zdrojů světla, od výloh po kancelářské budovy. V noci je třeba osvětlovat především ulice, ne okna domů.


I v ekologii musí jít radnice příkladem


Zasadíme se, aby radnice, městské firmy a městské příspěvkové organizace byly vzorem v ekologickém hospodaření s vodou, energiemi a jinými důležitými zdroji. Všude kde to jde, budeme podporovat výstavbu solárních panelů na střechách veřejných budov. Samozřejmostí je též důsledné třídění odpadu.


Pocitová mapa horka, hluku, čistoty ovzduší a zápachu


Pomocí online nástroje tzv. pocitové mapy aktivně zapojíme občany do sběru informací a názorů na lokality, v nichž bydlí. Pro každé místo se zvýšeným pocitem horka, hluku, znečištěného ovzduší a zápachu a vytvoříme akční plán pro objektivní měření a nápravu.


Přizpůsobení počtu sečí klimatickým podmínkám


Nadále budeme podporovat přizpůsobení počtu sečí klimatickým podmínkám. Touto cestou je možné podporovat biodiverzitu a zároveň šetřit finanční zdroje městské části.


Méně povalujícího se odpadu


Využijeme plánovaných zemních prací a budeme prosazovat nahrazování dosavadních mobilních kontejnerů na tříděný odpad podzemními. Jsou větší a jejich uspořádaný vzhled více motivuje lidi k tomu, aby odpad odkládali do nich, ne všude okolo. Zajistíme, aby instalované kontejnery měly dostatečně velké otvory. Na frekventovaná místa zajistíme více odpadkových košů.


Podpora zahrádkářských kolonií


Budeme hájit existenci a užitečnost zahrádkářských kolonií. Zasadíme se o jejich ochranu v územním plánu a o zachování pozemků ve veřejném vlastnictví.

Zahrádkářské osady patří k Praze a její historii. Nejstarší z nich jsou na Ořechovce, kde vznikly na zbytkových pozemcích. Další osady vznikaly na Jenerálce a jinde. Poskytují možnosti nejen pro zahrádkaření, ale i pro hraní dětí a jejich výchovu. Jejich význam pro podporu biodiverzity a zkvalitnění životního prostředí obecně snad ani nemusíme zmiňovat. Budeme podporovat otevírání zahrádkových osad veřejnosti a jejich průchodnost.


Podpora komunitních zahrad


Podporujeme zakládání komunitních zahrad a sadů, kde si každý občan může vypěstovat mrkev či narcisy. Komunitní zahrady umožňují posilovat vztah k přírodě a mají potenciál být centrem sousedského života. Příkladem hodným následování je první komunitní zahrada v Praze 6 v Liboci.

Moderní, rychlá a ekologická doprava

K prioritám dopravní politiky Strany zelených patří rozvoj všech systémů veřejné dopravy bez bariér – taková doprava uleví městu i Pražanům. Podporujeme rozvoj pěší dopravy, neboť je nejpřirozenějším způsobem pohybu po městě. Pěší doprava, cyklodoprava a veřejná doprava musí vytvořit provázaný celek.

Umožníme dojíždějícím zaparkovat bez obtěžování rezidentů – zelená pro kapacitní záchytná parkoviště

Praha 6 potřebuje kapacitní záchytná parkoviště na svém okraji. Pro zklidnění dopravy je nejlepší, když osobní auta do Prahy vůbec nevjedou. Budeme proto podporovat vznik kapacitních parkovišť při stanicích kladenské a kralupské železnice.

Prosazujeme dále okamžité zřízení velkokapacitního parkoviště P+R v lokalitě Dlouhá Míle, které bude obsluhováno provizorně autobusy do té doby, než dojde k výstavbě železnice. Ve spolupráci s městskou částí Praha-Suchdol budeme rovněž prosazovat okamžitý vznik parkoviště P+R v oblasti Výhledy, které bude obsluhováno autobusy do té doby, než bude dokončena tramvajová trať do Suchdola.

P+R Tobrucká podporujeme za podmínky, že parkovací dům nebude na obtíž místním. Znamená to konkrétně, že parkovací dům bude napojen pouze z ulice Horoměřické a jeho střecha bude zatravněna.

 

Na úrovní hlavního města prosadíme parkování na P+R zdarma při zakoupení jízdenky MHD nebo Lítačky.


Zklidnění dopravy v rezidenčních čtvrtích – aby si vaše děti mohly samy dojít pro zmrzlinu


Našim cílem je, abyste se nebáli pustit své děti na ulici. Zahraniční zkušenosti ukazují, že to jde. Samotné zavedení zóny 30 v rezidenčních oblastech nestačí. Po domluvě s místními budeme prosazovat takové úpravy, které řidiči opravdu ukážou, jak se na konkrétní ulici chovat (úprava šířky ulice, stavba vyvýšených přechodů aj.). Nestane se to okamžitě, ale je třeba začít. Prozatím proto posílíme bezpečí na přechodech, které často využívají děti, a to i pomocí dobrovolníků.


Rozšíření parkovacích zón na území Prahy 6 podle požadavků místních


Zavedení parkovacích zón v centrální části Dejvic, Bubenče a Břevnova posunulo problém s parkováním do dalších oblastí Prahy 6. Parkovací místa mají být primárně pro místní občany, ne pro dojíždějící Středočechy nebo lidi cestující na letiště. Podporujeme proto rozšíření parkovacích zón tam, kde je to potřebné – mimo jiné v lokalitách Liboce a Ruzyně.


Urychlená dostavba pražského okruhu pro potřeby 21. století


Prosazujeme levnou a rychlou dostavbu severní části pražského okruhu. Ve výběru realizované varianty musí mít hlavní slovo odborníci, nikoli politici. Budeme proto prosazovat objektivní posouzení všech navrhovaných variant, s jasným vyčíslením dopadů na Prahu 6, a jejich nezávislé porovnání respektovaným mezinárodním týmem odborníků. To ve výsledku zajistí urychlení celé realizace.


Spojení s letištěm a Kladenskem po kolejích


Železniční napojení severozápadního okolí Prahy je zásadním předpokladem pro zklidnění automobilové dopravy na území Prahy 6. Prosazujeme proto co nejrychlejší výstavbu modernizované železniční trati na Kladno s odbočkou na letiště.


Zavedení autobusových linek do tunelů městského okruhu


Otevření tunelového komplexu Blanka výrazně zrychlilo cestování mezi Prahou 6 a Prahou 8, ovšem jen pro osobní automobily. Prosadíme proto vznik expresních autobusových linek, které budou tunelový komplex využívat. Podle předběžných výpočtů organizace ROPID se nové linky o nedostatek cestujících bát rozhodně nemusí.


Tramvají do Suchdola, na Strahov a do Tróje – ekologické, tiché a rychlé spojení tam, kde autobusy váznou v zácpě


Podporujeme přípravu nových tramvajových tratí, které umožní ekologicky šetrnou a kapacitní náhradu za stávající autobusové linky. Tramvajové trati do Suchdola a na Strahov obslouží mimo jiné příslušné univerzitní areály.


Kabinová lanovka z Podbaby do ZOO a do Bohnic do doby, než vznikne tramvajové spojení


Za efektivní řešení důležitého propojení obou břehů Vltavy, Prahy 6, ZOO a Bohnic, považujeme dočasné spojení pomocí kabinové lanovky – její výstavba je totiž řádově rychlejší než stavba tramvajové trati. Až se v budoucnu tramvajová trať dostaví, může být lanovka eventuálně přestěhována na jiné místo.


Světelné závory pro odklon kolon mimo obydlená území


Prosadíme vznik světelných závor, které umožňují rychlý odklon kolon mimo vysoce obydlená území – např. před ulicemi Jugoslávských partyzánů, Horoměřická, Karlovarská a Evropská. V kombinaci s vyhrazenými pruhy pro autobusy tím zajistíme preferenci veřejné dopravy před individuální automobilovou.


Bezpečné a bezbariérové přechody


Zasadíme se o budování bezbariérových přechodů, které usnadní pohyb hendikepovaným, starším občanům i rodičům s kočárky. Zajistíme mimo jiné okamžitou úpravu přechodu pro chodce u tramvajové zastávky Vítězné náměstí tak, aby byl znovu bezbariérový a nevypadal jako překážková dráha.


Rozvoj podmínek pro pěší a cyklisty


Budeme zvyšovat prostupnost Prahy 6 pro pěší a cyklisty. Zajistíme realizaci opatření navržených v generelu bezmotorové dopravy, který byl na základě naší iniciativy zpracován během uplynulého volebního období. Cyklistická a pěší doprava musí mít takové podmínky, aby vždy byly první volbou pro krátké cesty.


Stojany na kola a kryté úschovny u stanic metra


Prosadíme rozmístění dalších stojanů na kola na důležitých místech, kterých je i díky rozmachu jízdních kol potřeba stále víc. Nová umístění by měla být realizována především na základě podnětů a potřeb občanů. U stanic metra zřídíme úschovny, do kterých bude možné kolo bezpečně uložit.


Tichý asfalt jako rychlé řešení pro zlepšení životních podmínek


Snížíme hlukovou zátěž u hlavních kapacitních tahů prostřednictvím pokládky tzv. tichého asfaltu.


Systematická kontrola dodržování rychlosti

Městská policie zná místa, kde běžně dochází k překračování povolených rychlostí. My prosadíme, aby na těchto místech důsledněji hlídkovala a zajišťovala, že se pravidla budou dodržovat.


Rozvoj letiště nesmí být na úkor občanů Prahy 6


Současná ranvej Letiště Václava Havla má dostatečnou kapacitu a i přes současný růst objemu cestujících má dostatečnou rezervu. Výstavbu nové ranveje blíž Praze proto nepodporujeme – přibližovat leteckou dopravu centru měst je proti všem světovým trendům. Okolí letiště může být obchodní a volnočasovou zónou, která obohatí Prahu 6 a vynahradí její zatěžování hlukem z letadel.

Veřejný prostor – náš společný obývák

Společný veřejný prostor a silná a aktivní místní společenství mají pro kvalitu života zásadní význam. Budeme podporovat občanskou vybavenost a místa pro komunitní aktivity všeho druhu. Prosazujeme město krátkých vzdáleností – takové fungování městské části, kde vše, co potřebujete, naleznete v docházkové vzdálenosti.

Transparentní a férové dohody s developery o veřejných investicích a dobrém sousedství

Budeme prosazovat férové dohody se soukromými developery plánujícími investiční výstavbu na území městské části. Zastavíme tím tajnůstkaření a dohody v zákulisí. Soukromé investice nesmí přenášet náklady spojené s nutným vybudováním veřejné infrastruktury na rozpočty veřejné. Závazkem developera proto bude investice do veřejné infrastruktury – do škol či školek, parků, případně poskytnutí části bytů do obecního vlastnictví. Klíčové je také dobré sousedství – plánovaná zástavba musí být přiměřená svému okolí, dobře průchozí (ne za plotem) a s dostatkem zeleně. Radnice bude zároveň požadovat po investorech pečlivé projednání stavby s občany. Tím zajistíme, aby nová výstavba ve městě přinášela hmatatelná pozitiva i pro stávající obyvatele a pomůžeme rozvoji živého města pro všechny.


Rekonstrukce Vítězného náměstí na základě architektonické soutěže


Kulaťák má být v první řadě náměstí, nikoliv křižovatka. Šesťák ukázal, že je to možné. Chceme však zajít ještě dál. Iniciovali jsme a prosadili mezinárodní urbanisticko-dopravní soutěž na budoucí podobu Vítězného náměstí. V příštím volebním období chceme dohlédnout na uvedení výsledků této soutěže do praxe.


Architektonické soutěže jako podmínka pro veřejné stavby


Zajistíme, že na každou větší veřejnou stavbu financovanou z peněz městské části bude vypsána otevřená architektonická soutěž. Bez této podmínky nelze zaručit skutečnou kvalitu veřejných staveb ani oprávněnost vynaložených prostředků. Je nezbytné zapojit občany do dění už před samotnou soutěží a výsledky této participace pak zohlednit při jejím zadávání.


Zlepšení fungování kanceláře architekta


Kancelář architekta nefunguje ideálně a její funkci musí často suplovat místní spolky. Budeme usilovat o to, aby se kancelář architekta aktivně zapojovala do územních a stavebních řízení, byla maximálně otevřená veřejnosti a aby měla svá stanoviska vždy podložená diskusí s občany.


Zintenzivníme spolupráci s vysokými školami při rozvoji města


Budeme lépe využívat potenciál vysokých škol působících na území městské části – mimo jiné Fakulty architektury ČVUT – pro přinášení inovativních návrhů na úpravy veřejného prostoru.


Přeměna okolí stanic metra


Podobně jako na Hradčanské oživíme veřejný prostor u nových stanic metra. Vedle stánků, výsadby vegetace a budování vodních prvků zajistíme úpravu prostoru formou herních plácků, laviček a dalších míst k posezení.

Pro zajištění kvality bydlení v okolí stanice metra Nádraží Veleslavín je nutné zaručit pěší průchodnost, regulovat nárůst dopravy, zastřešit vstupy do metra a slaďovat novou zástavbu s potřebami občanů. Vzniká zde nové lokální centrum a je potřeba, aby celé území bylo vyvážené a sloužilo místním obyvatelům.

Bořislavka nutně potřebuje zlepšení veřejného prostoru. Prosazujeme zde zlepšení podmínek pro chodce včetně doplnění chybějících přechodů, zvýšení bezpečnosti, zlepšení osvětlení, bezbariérovost a zastřešení vstupů do metra.

Petřiny si zaslouží vybudovat své vlastní náměstí. Jako nejoptimálnější místo se jeví prostor mezi obchodním domem a Hvězdným městečkem. V této oblasti prosadíme na základě architektonické soutěže humanizaci prostoru tak, aby se svojí funkcí co nejvíce přibližoval náměstí.


Zelená radiála – pěší promenáda a cyklostezka v trase dnešní Buštěhradské dráhy


Vybudujeme konečně opravdovou páteřní cyklostezku Prahy 6 vedoucí od hranic s Prahou 7 až po západní hranici Prahy 6. Prosadíme, aby tomuto účelu mohlo sloužit těleso současné Buštěhradské dráhy, které se uvolní po jejím zahloubení. Vytvoříme tak zelenou osu Prahy 6 pro bezmotorovou dopravu, paralelní s Evropskou. Právě opuštěné železniční tratě jsou svým profilem předurčeny k přeměně na pohodlné cyklostezky.


Metropolitní plán – přepracování na základě připomínek občanů


V dalším průběhu přípravy metropolitního plánu zajistíme, aby všechny připomínky Prahy 6 byly řádně projednány a vypořádány. Za klíčové považujeme ochranu zeleně před zástavbou a nastavení podrobnějších pravidel pro budoucí rozvoj jednotlivých transformačních a rozvojových lokalit. Před výstavbou v nových lokalitách musí být ošetřeny všechny vazby na okolí, především dopravní zátěž.


Územní studie a regulační plány pro vybrané lokality


V návaznosti na sběr připomínek k metropolitnímu plánu prosadíme vytváření tzv. zapsaných územních studií a regulačních plánů pro potřebné lokality Prahy 6. Tím dokážeme lépe nastavit pravidla pro rozvoj těchto území a citlivou výstavbu respektující okolí. Tzv. zapsaná územní studie může sloužit jako podklad, kterým je pro účely územního a stavebního řízení definován veřejný zájem.


Budování laviček, veřejných piknikových míst a grilovišť – místa, kde si chcete chvíli posedět


Živé město je takové město, kde si chtějí lidé chvíli posedět ve veřejném prostoru. Budeme k tomuto účelu zlepšovat veřejný prostor v mnoha ohledech – prosazujeme mimo jiné zvyšování počtu laviček (rekonstruování těch stávajících), budování veřejných piknikových míst a grilovišť.


Psí hřiště pro šestku

Budeme iniciovat vznik psího hřiště se základními herními prvky. Zkušení kynologové vědí, že některá psí plemena nestačí zaměstnat pouze fyzicky, ale také psychicky. Psí hřiště s prvky agility překážek jsou pro tento účel vítaným prostorem, který v důsledku pomáhá vzájemnému soužití psů i občanů.


Posílení infrastruktury pro pejsky a pejskaře


Jedním z nejčastějších sporů mezi pejskaři a ostatními je sběr exkrementů po psích mazlíčcích a očůrávání rohů, které ničí fasádu, ale také například sloupy pouličního osvětlení. Na nejvíce exponovaná místa bychom rádi prosadili instalování „čůracích patníků“. Chceme také zvýšit množství košů se sáčky na exkrementy – jejich papírovou formu nahradíme kompostovatelnými škrobovými, které jsou uživatelsky vstřícnější, což může „nepořádné“ majitele více inspirovat k úklidu.


Rekonstrukce chodníků - žula místo asfaltu


Především v památkové zóně budeme prosazovat pokračování rekonstrukcí chodníků žulovou mozaikou namísto asfaltu, který se v horkých letních dnech přehřívá a voda po něm stéká do kanalizace. Budeme ovšem upřednostňovat, aby tyto rekonstrukce financovalo hlavní město Praha, respektive Technická správa komunikací.


Správa parků přehledně


Zjednodušíme a sjednotíme správu veřejného prostoru. V každém parku bude umístěn QR kód a telefonní kontakt na odpovědnou osobu pro možnost okamžité konzultace a řešení problémů

.

Dostupné bydlení

Bydlení není jen zásluhou, ale i právem a základní podmínkou lidské existence. Budeme prosazovat regulaci Airbnb a omezení spekulací s realitami, které tlačí nahoru růst cen bytů. Naším cílem je rozvoj dostupného nájemního bydlení za férových, předem daných podmínek. Chceme Prahu 6 zachovat jako krásnou a bezpečnou městskou část, která se bude citlivým způsobem rozvíjet.

Rozvoj a rozšíření bytového fondu Prahy 6

Městské byty představují alternativu bydlení pro ty, kteří nechtějí nebo si nemohou dovolit nákup či komerční nájem nemovitosti. Obnovíme proto výstavbu obecních bytů. Praha 6 musí být schopna čerpat prostředky z magistrátního fondu určeného na výstavbu nových bytových domů.

Rozšiřování obecního bytového fondu bude zároveň jeden z veřejných zájmů, který budeme sledovat při jednání s developery. Po vzoru Mnichova budeme po developerech požadovat poskytnutí části vznikajícího bytového fondu městu.


Byty pro veřejné profese, mladé rodiny i seniory


Praha 6 potřebuje obecní byty nejen pro sociálně znevýhodněné, ale i pro potřebné profesní skupiny, např. učitele, zdravotní sestry či policisty. Nezbytné jsou rovněž startovací byty pro mladé rodiny s dětmi a ústupové bydlení pro seniory, aby nemuseli odcházet mimo území městské části a ztrácet tak své rodinné a sociální vazby. Pro tyto skupiny budeme vytvářet možnost zvýhodněných nájmů v obecních bytech tak, abychom kompenzovali vyšší životní náklady v hlavním městě.


Pronájmy či prodeje městských bytů a nebytů pod kontrolou


Výběrová řízení musí probíhat transparentně a být skutečně otevřená. Služby související s pronájmem městských bytů, které v současnosti zajišťuje městská firma SNEO, musí být srovnatelné s komerční realitní společností. Je nutné zveřejňovat informace online a přehledně, poskytovat fotografie interiérů a umožňovat flexibilní prohlídku nemovitostí.


Ochrana bydlení před spekulacemi


Nastavíme pravidla, která budou podporovat přístup k bydlení pro všechny, kdo chtějí skutečně bydlet ve vlastním nebo v nájmu. Prověříme mechanismy pro zvýšení daní z nemovitostí u bytů, které neslouží k bydlení. Budeme prosazovat regulaci komerčního sdíleného bydlení typu Airbnb, a to pomocí omezení doby krátkodobého pronájmu, jak je to v zahraničí běžné, zvýšením ubytovacích poplatků či pomocí daňových nástrojů.

Kvalitní sociální a zdravotní péče

Praha 6 musí být schopna zajistit dostupné a kvalitní sociální a zdravotní služby pro své občany. Všechny osoby, které se ocitnou v nepříznivé sociální situaci, musí mít možnost své problémy řešit prostřednictvím sociálních služeb. Prioritou je, aby tyto služby byly v přirozeném prostředí, nikoli v prostředí ústavní péče. Všichni občané mají právo dožít důstojně ve svém bytě. Prosazujeme dostupnost domácí zdravotní péče. Podporujeme posílení pobytových sociálních služeb pro občany, u kterých již nebude možné poskytovat služby formou terénní péče v jejich domácnosti.

 

Efektivní podpora pro poskytovatele sociálních služeb

Formou dotačního řízení budeme dále poskytovat finanční prostředky na zajištění široké škály podpůrných služeb, zejména služeb terénních, které jsou schopny dobře zmapovat danou situaci a podporovat člověka v jeho prostředí. Praha 6 proto musí podporovat např. sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, pečovatelskou službu, terénní programy pro lidi tzv. na okraji společnosti, terénní programy pro děti a mládež, pro uživatele drog, osobní asistence, terénní psychiatrické sestry apod.

 


Poradenství o nabídkách řešení ve složité situaci


Posílíme a zpřehledníme poradenské služby odboru sociálních věcí městské části. Je nutné, aby občané věděli, na koho se mohou obrátit v případě, že se oni či lidé v jejich okolí ocitnou ve svízelné situaci. Úřad mapuje široké spektrum nabídky služeb pro občany v nepříznivé situaci a musí být schopen doporučovat je na míru.

 


Podpora terénních služeb a denní stacionář pro seniory


Zasadíme se o vytvoření denního stacionáře pro seniory. Posílíme terénní služby a podpůrné programy tak, aby klienti nemuseli odcházet do lůžkových zařízení. Naším cílem je vyšší dostupnost paliativní péče pro osoby v závěru života. Rozšíříme dostupnost pečovatelské služby.


Léčebna dlouhodobě nemocných pro 21. století – kvalitní zdravotní péče v důstojném prostředí


Podporujeme vybudování nové léčebny dlouhodobě nemocných jako výhledovou náhradu za dosavadní objekt v Chittussiho ulici. Jsme však proti přesunutí LDN do budovy polikliniky Pod Marjánkou. LDN totiž patří do nemocnice a poliklinika má v systému zdravotních zařízení úplně jinou úlohu – má nabízet dostatek kvalitních všeobecných i specializovaných ordinací. Budovu polikliniky proto opravíme s respektem k jejím architektonickým kvalitám a zabráníme nesmyslné přístavbě.

Zajistíme zřízení léčebny dlouhodobě nemocných v jiných prostorách. Za vhodné místo považujeme Veleslavínský zámeček, který se nachází ve vlastnictví státu, případně areál Vojenské nemocnice ve Střešovicích.


Komunitní centrum a domov pro seniory a matky v nouzi Šolínova


Podporujeme urychlenou přestavbu trojdomí v Šolínově ulici a provozování areálu městskou částí, respektive hlavním městem.


Domov pro seniory Šatovka


Prázdné chátrající domy ve vlastnictví městské části jsou velkou ostudou. Budeme prosazovat rekonstrukci usedlosti Šatovka pro sociální služby, například na domov pro seniory, přičemž projekt musí respektovat charakter lokality a nabízet také služby pro místní.


Právní a sociální pomoc lidem zasaženým exekucí


Jednotlivci nemají často kapacitu najít si potřebnou službu, protože jsou znevýhodněni v přístupu k informacím – právě v takové situaci je klíčová pomoc úřadu.


Stacionáře pro znevýhoděné a chráněná pracovní místa


Budeme usilovat o to, aby městská část společně s městem Prahou vytvořila stacionář pro jedince s těžkou formou postižení (kombinace fyzického a mentálního postižení, poruchy autistického spektra). Budeme podporovat vznik chráněných pracovních míst pro lidi s lehkým hendikepem (úklid, zahradničení, catering). Zajistíme, aby městská část a městské společnosti spolupracovaly s agenturami podporovaného zaměstnávání tak, aby nabídly širokou paletu možností uplatnění v práci pro město.


Propojování mladých rodin se seniory – program pro mezigenerační aktivity formou dotací


Budeme podporovat aktivity napříč generacemi – dobrovolnictví, příp. práci pro seniory společně s dětmi a mladými lidmi. Vytvoříme dotační program pro komunitní programy a aktivity zaměřené na mezigenerační setkávání.

Vytvoříme platformu, na níž bude možné na lokální úrovni propojovat starší osamělé lidi s mladými rodiči, kteří si mohou být vzájemně prospěšní – ať už jde o vyzvedávání dětí ze školy nebo pomoc s nákupem.


Poradní sbor seniorů


Vážíme si názorů a zkušeností našich starších spoluobčanů. Radnice by měla lépe naslouchat jejich potřebám, proto zavedeme poradní sbor místních seniorů, který bude moci na pravidelných setkáních s radními promluvit do veřejných záležitostí naší městské části.


Výlety pro seniory


Rozšíříme nabídku výletů organizovaných městskou částí pro místní seniory. Zajistíme lepší informovanost seniorů o této možnosti.


Senior taxi


Starší lidé jsou často pohybově limitováni a cestování veřejnou hromadnou dopravou pro ně může být těžko dostupné a náročné. Podpoříme službu bezplatného transportu seniorů k lékaři nebo na nákup.


Pomoc seniorům s péčí o jejich psy (a případně i o jiné mazlíčky)


Psi jsou neodmyslitelnou součástí mnoha domácností na Praze 6. Zejména pro osamělé osoby či seniory však může vzniknout problém, pokud nastanou zdravotní komplikace. Soukromé hlídání je finančně velice náročné a obec by dočasnou péči o psa měla zprostředkovat. Na Praze 6 funguje soukromé hlídání či venčení, Městská část by proto mohla s dotyčnými navázat spolupráci.


Levnější vstup pro znevýhodněné a doprovod


Prosadíme, aby měli senioři, příp. jinak znevýhodnění vstup zdarma či zlevněné vstupné na kulturní akce pořádané či podporované městem.

Kvalitní vzdělání a pohodlnější život pro rodiny s dětmi

Vzdělávání a vědu chápeme jako nástroj pro lepší porozumění světu a schopnost zaujímat k němu tvůrčí a kritický postoj. Prostřednictvím vzdělávání se z jednotlivců stávají občané se smyslem pro odpovědnost za sebe i za druhé, pro pospolitost a pro širší souvislosti lidské existence. Podporu vzdělávání, vědy a výzkumu považujeme za základ cesty k udržitelné hospodářské prosperitě. Uvědomujeme si, že svět se neustále vyvíjí a hlavní schopností, kterou by měly školy předávat, je schopnost dále se vzdělávat. Vzdělávání by mělo probíhat celý život, proto jsou důležité i jeho formy mimo tradiční školský systém.

 

Rozšíření kapacit školek a škol - konec přeplněným třídám

Zajistíme výstavbu nových objektů škol a školek i rekonstrukci těch stávajících tak, aby počet nabízených míst odpovídal prognózám ohledně počtu dětí a aby nemuselo docházet k navyšování počtu žáků ve třídě formou výjimek. Za tímto účelem podpoříme nákup či převod strategických pozemků do správy městské části.


Rekonstrukce ZŠ a MŠ myslící na oteplování města

Je třeba myslet na to, že vedra budou spíše samozřejmostí než výjimkou. Při rekonstrukcích škol budeme dbát na to, aby do škol byla instalována technická řešení, která v případě velkých veder umožní vytvořit přiměřené klima. Zajistíme instalaci okenních rolet, žaluzií, případně jiných technických prvků tak, aby děti i učitelé měli vytvořené vhodné podmínky pro výuku. Budeme usilovat o ozelenění střech škol a školek.


Zápisy do škol a školek na úrovni 21. století


Reformujeme systém přihlášek do škol a školek tak, aby je bylo možné podávat elektronicky anebo papírově pouze na jediném místě. Budeme hlídat, aby při zápisech byly upřednostňovány děti, které na Praze 6 skutečně žijí. Školy a školky v Praze 6 mají totiž sloužit pro děti reálně bydlící v Praze 6, nikoli pro Středočeský kraj.


Alternativa pro státní mateřské školy


Budeme podporovat alternativy vůči klasickým mateřským školám. Jsme si vědomi toho, že část rodičů malých dětí pracuje na částečné úvazky anebo se vedle dítěte navštěvujícího školku stará i o jeho mladšího sourozence. Budeme proto usilovat o to, aby Praha 6 podporovala vznik rodinných center, dětských skupin nebo lesních školek. Tyto alternativy přitom můžou odlehčit i “klasickým” mateřským školám. Na zřízení dětských skupin je dnes možné získat podporu z evropských grantů. Městská část by proto měla takovým projektům nabízet administrativní podporu.


Program, který ocení práci učitelů


Kvalitní učitelé jsou pokladem škol Prahy 6. Učitele mateřských a základních škol v Praze 6 odměníme navíc 15 miliony. Navýšíme rovněž odměnu za ocenění pro učitele s vynikajícími pedagogickými výsledky, a to až na 100 000 Kč.

Učitele rovněž oceníme zvýhodněním dle možností městské části (celoroční vstupné na Petynku, slevy atp.). Součástí můžou být i příspěvky a benefity lokálních podniků.


Prázdninový provoz školek a podpora příměstských táborů


Rozšíříme možnost finančního příspěvku pro rodiny využívající příměstské tábory ve výši 1.500,– na dítě/týden. Každý rodič dítěte s trvalým bydlištěm na Praze 6 bude moci na dva prázdninové týdny čerpat tuto dotaci.


Podpora kluboven na území městské části


Vytvoříme program, pomocí kterého bude možné proměnit nevyužívané prostory v domech vlastněných městskou částí, bytovými družstvy nebo SVJ na hernu, klubovnu či tělocvičnu, která bude sloužit jejich obyvatelům. V transparentním grantovém řízení by žadatelé získali část finančních prostředků na rekonstrukci daných prostor.

Sport a volný čas

Zpřístupnění hřišť

Hřiště na základních (a středních) školách zpřístupníme v odpoledních hodinách a o víkendech veřejnosti, především dětem, které se nyní koukají na zamčená školní hřiště za plotem. Navážeme skutečnou spolupráci s FTVS a Olympem na možnosti využití jejich sportovních areálů ve Vokovicích a na Vypichu širší veřejností.


Pítka do ulic


Zasadíme se o výstavbu nových pítek, která poslouží jako vzpruha vyčerpaným sportovcům i k osvěžení kolemjdoucích. Prosadíme proto jejich vybudování v blízkosti dětských hřišť, oblíbených sportovišť, turistických cest, škol a kulturních zařízení.


Venkovní posilovny v každé čtvrti


Do každé čtvrti postavíme nejméně jednu venkovní posilovnu (workoutové hřiště), která bude volně přístupná a umožní obyvatelům cvičit zdarma na čerstvém vzduchu. Po vzoru běžecké školy Prahy 6 zavedeme občanům zdarma přístupnou workoutovou školu.


Výstavba kryté Petynky bez surfové vlny

Jsme pro přístavbu krytého bazénu na Petynce. Je ale nutné dohlédnout, aby byla výstavba ekonomicky udržitelná a vyvarovala se funkčních a estetických excesů, jako je předražená surfová vlna anebo diskutabilní architektonická podoba. Budeme usilovat o zlepšení okolí areálu Petynka, a propojení se zastávkou tramvaje ve Střešovické ulici.


Finanční podpora sportovních a volnočasových aktivit


Skrze slevové vouchery budeme pravidelně podporovat sportovní a volnočasové aktivity dětí, mládeže, seniorů a hendikepovaných, čímž snížíme konečnou cenu kroužků. Zároveň budeme nadále institucionálně podporovat jednotlivé sportovní a volnočasové kluby.


Více prostoru pro sport a volný čas


Volné prostory vhodné pro sportovní nebo volnočasové aktivity nabídneme skrze rezervační systém pro jednorázové i pravidelnější aktivity dětí, teenagerů, seniorů, ale i organizovaných klubů. Zároveň se zasadíme o to, aby se při budování občanské vybavenosti nezapomínalo na výstavbu takových prostor. Přibudou tak místa pro sportování, hry, klubovny, zkušebny, divadla atd.


Aby vaše děti mohly běhat po hřištích bosy


Zasadíme se o rozvoj ohrazených ploch s dostatkem písku, vybavených dostatečným množstvím košů na odpadky, ovšem umístěných tak, aby neobtěžovaly zápachem. Budeme usilovat, aby hřiště nabízela možnost dojít si na toaletu. Nemusí se ovšem jednat o poměrně drahou stavbu WC – zkušenosti z Prahy 7 ukazují, že nejefektivnější bývá domluva s živnostníky v okolí.


Herní plácky ve vnitroblocích a na sídlištích


Postavíme univerzální herní plácky pro děti a mládež mezi paneláky a ve vnitroblocích, které umožní trávit volný čas na čerstvém vzduchu rozmanitými sportovními aktivitami. Nejde jen o klasická dětská hřiště, ale o veřejný prostor, který můžou využívat lidé všech generací. Našim cílem jsou tzv. hang-out místa – hřiště pro náctileté, kde je možné sedět, prolézat a scházet se.

Podpora podnikání na území městské části

Strana zelených prosazuje takový systém podpory podnikání, který odstraní dosavadní neopodstatněné zvýhodňování velkých investorů. Jsme pro svobodnou a férovou hospodářskou soutěž předpokládající potírání monopolistických praktik a nekalé soutěže. Odmítáme zvýhodňování velkých obchodních společností proti malým a středním podnikům. Jako příležitost k odstranění dosavadních monopolů a oligopolů vnímáme i inovace, technologický vývoj a nově zakládané firmy (tzv. startupy).

Podpora malého a středního podnikání


Vážíme si podnikatelů a přejeme si, aby pro svou činnost měli dobré podmínky. Radnice by s nimi proto měla systematicky spolupracovat a neházet jim zbytečně klacky pod nohy. Místní podnikatele podpoříme mimo jiné zavedením soutěže o nejlepší podnik na šestce, po vzoru Prahy 7. Zasadíme se o to, aby jeden člen rady MČ měl podporu podnikání přidělenou jako samostatnou gesci a aby rada jako celek hrála aktivní roli v podpoře místního podnikání


Prostory pro coworkingová centra a startup huby


Najdeme a ve spolupráci s vysokými školami a výzkumnými ústavy podpoříme místa pro coworkingová centra a startup huby. Tím se otevře cesta pro inovace na Praze 6. Budeme podporovat vznik a rozvoj inovačních podniků a podnikatelských inkubátorů.


Obchodní třídy místo obchodních center


Pronájem nebytových prostor ve vlastnictví městské části má primárně sloužit pro občanskou vybavenost. Jako vzor živé maloobchodní třídy vnímáme Dejvickou a Bělohorskou. Stejný osud si přejeme například pro ulici Na Petřinách nebo Kladenskou. Podpoříme kultivaci těchto tříd bez barevného vizuálního smogu.


Předzahrádky kaváren za výhodné ceny a s férovými pravidly


Zjednodušíme pravidla pro zřízení předzahrádek pro kavárny a restaurace, ovšem ne na úkor nočního klidu. Zavedeme možnost online vyřizování žádostí. Zrušíme finanční zvýhodnění pro dřevěná pódia. Těmito opatřeními zlepšíme možnost posedět ve veřejném prostoru ulic a zabydlet ho tak přes den lidmi.


Podpora vysokorychlostního internetu


Podpoříme zavádění vysokorychlostního optického internetu do veřejných budov Prahy 6 (školy, školky, městské bytové domy) i soukromých budov na jejím území. Městská část může zajistit koordinaci a komunikaci s místními firmami při pokládkách moderních optických sítí jako nové infrastruktury 21. století.


Mini/trhy po celé Praze 6


Oblíbené farmářské trhy v Dejvicích praskají ve švech. Vytipujeme další vhodná místa u nových stanic metra a oživíme veřejný prostor občasnými malými trhy.

Rozmanitá kultura jako zdroj identity a atraktivity města

Kulturu, stejně jako vzdělání, považujeme za veřejnou a nezastupitelnou součást života naší společnosti i každého jednotlivce. Kulturní politika nemůže být pouhou podporou jednotlivostí, určovaných podle osobních nahodilých preferencí vedení resortu. Jsme přesvědčeni, že neocenitelné hodnoty může přinášet též nezávislá a alternativní kultura, proto by na její podporu měl být brán zvláštní zřetel.

 

Podpora komunitního života a sousedění

Je určitě dobře, když městská část organizuje různé akce pro občany. Ještě lepší ale je, když se do organizace zapojí sami občané. Radnice by takové tendence měla maximálně podporovat, a to nejen finančně. Kulturní a jiné akce budované odspodu mají zásadní pozitivní vliv na kvalitu života v dané čtvrti.


Nádraží Bubeneč – kulturní centrum v režii občanů

Prosadili jsme nákup budovy zrušeného bubenečského nádraží a její využití pro kulturní potřeby městské části. Rozhodování o jejím dalším osudu je dobrým příkladem participačního procesu – občané jsou ti, kdo mají rozhodnout o využití tohoto prostoru. Projekt teď už běží a my dohlédneme na to, aby i jeho realizace probíhala transparentně a ve spolupráci s občany.


Více umění do veřejného prostoru


Budeme iniciovat spolupráci s umělci a uměleckými školami (UMPRUM, AVU…) na instalacích dočasných uměleckých děl. Veřejný prostor potřebuje nové umění. Rádi bychom, aby 2 % rozpočtu každé veřejné stavby byla použita na vysoutěžená umělecká díla.


Revize kulturních památek na území Prahy 6


O památkové ochraně historicky a architektonicky cenných budov se nemá mluvit až v okamžiku, kdy jsou ohroženy demolicí nebo necitlivou rekonstrukcí. Provedeme revizi památek na území Prahy 6 a budeme iniciovat jejich navržení na památkovou ochranu tak, aby majitelé mohli čerpat památkové dotace na jejich rekonstrukci a údržbu. Město musí lépe pečovat i o architekturu 20. století.


Redukce vizuálního smogu


Chceme Prahu 6 bez rušivé reklamy. Omezíme její umisťování na lavičkách a jiném městském mobiliáři, na billboardech, ve stanicích metra a na dalších místech. Posílíme tak přehlednost dopravního značení a dáme vyniknout architektuře města i mimo centrum, kde se již omezení reklamy úspěšně uplatňuje.


Zachování kulturního centra Klubovna


Kulturní centrum Klubovna je ojedinělou kulturní institucí nejen v Praze 6. Pokud bude muset dojít v rámci obchvatu Vítězného náměstí k demolici stávající budovy, zajistíme Klubovně nový vhodný prostor.


Otevření kampusu Dejvice


Podpoříme Kampus Dejvice, který sdružuje šest vzdělávacích a výzkumných institucí, aby byl celoročně živoucím a kulturním místem nejen pro studenty a vědce, ale i pro obyvatele Prahy 6. Akce pořádané vysokými školami a studentskými spolky působícími na Praze 6 jsou v mnohých případech otevřené všem místním občanům a jejich obsah může být atraktivnější než akce komerčního charakteru.

Bezpečná Praha 6

Domníváme se, že prevence má být na prvním místě – je lepší a levnější než represe. Do ulic proto patří nejen strážníci, ale i terénní a sociální pracovníci. Městskou policii budeme podporovat ve vytváření stabilního personálního zázemí bez snížení nároků kladených na nově přijímané pracovníky.

Pocitová mapa bezpečí

Pomocí online nástroje, tzv. pocitové mapy, aktivně zapojíme občany do sběru informací a názorů na lokality, v nichž bydlí. Jedná se o prostředek participativního plánování veřejných prostor. Na základě mapy vytipujeme místa se zvýšeným pocitem nebezpečí a pro každé vytvoříme akční plán nápravy.


Nulová tolerance hazardu

Prosadili jsme zákaz heren na území celé Prahy. Zasadíme se o urychlené vymýcení posledních heren a kasin, které přes zákaz v Praze 6 stále fungují.


Rizikové objekty


Provedeme důslednou kontrolu chátrajících rizikových objektů na území Prahy 6 a využijeme všech možností, jak přimět vlastníky plnit svou zákonnou povinnost o tyto budovy pečovat.


Systematická kontrola dodržování rychlosti


Městská policie zná místa, kde běžně dochází k překračování povolených rychlostí. My prosadíme, aby zde důsledněji hlídkovala a zajišťovala, že se pravidla budou dodržovat.


Efektivní využívání kamerových systémů


Nesouhlasíme s tím, že více kamer znamená větší bezpečnost pro občany. Kamerové systémy jsou drahé a přitom prokazatelně ke zvýšení bezpečnosti nevedou. Sledování lidí na každém rohu proto nepovažujeme za odůvodněné.

Podle nás by pro lepší fungování stačilo stávající kamerové systémy lépe propojit (nyní je spravuje městská část, TSK, policie, dopravní podnik).


Tráva, do které se neštítíte lehnout


Zajistíme bezpečnost travních ploch tak, abyste se nemuseli bát, že se v nich vaše děti zraní, přijdou k infekci nebo se ošklivě znečistí. Budeme požadovat, aby se městská policie více zaměřila na hlídání travních ploch, na prevenci kontaminace trávy chemickými přípravky, nebo nebezpečnými předměty a výkaly od psů. Zajistíme pravidelný úklid všech travních ploch, abyste se nemuseli bát o zdraví a čistotu vašich dětí.


Kurzy pro pejskaře o základní poslušnosti


Na Praze 6 žije velké množství pejskařů. Pro úspěšné soužití je však nutné svého psa ovládat. Inspirováni jinými městskými částmi požadujeme, aby městská část zavedla vlastní veřejně přístupné kurzy základní poslušnosti, které umožní nejen snazší ovladatelnost psů, ale také naučí jejich majitele rozumět psím signálům a předejít tak případným konfliktům a nepříjemnostem.


Kurzy pro pejskaře o základní poslušnosti


Tak, jako je nutné naučit pejskaře porozumět psím signálům a ovládat své psy, je nutná také výuka k chování ke psům (a zvířatům obecně) a porozumění jejich chování. Neznalost, ale také strach ze psů často vede děti k nevhodnému chování vůči zvířatům, která se v obraně uchýlí k útoku. Rádi bychom, aby se pro školáky v rámci prevence zavedly kurzy chování ke zvířatům, které by snížily pravděpodobnost podobných napadení.

Bubeneč a Dejvice

Rekonstrukce Vítězného náměstí na základě architektonické soutěže – náměstí místo křižovatky

Kulaťák má být v první řadě náměstí, nikoliv křižovatka. Šesťák ukázal, že je to možné; chceme však zajít ještě dál. Iniciovali jsme a prosadili mezinárodní urbanisticko-dopravní soutěž na budoucí podobu Vítězného náměstí, v příštím volebním období chceme dohlédnout na uvedení výsledků této soutěže do praxe.


Zachování farmářských trhů v Dejvicích


Budeme usilovat o to, aby severozápadní kvadrant Vítězného náměstí zůstal zachován jako prostor pro veřejnost a místo pro setkávání. Ve spolupráci s VŠCHT budeme upřednostňovat ponechání parkové plochy, případně citlivou dostavbu veřejnými budovami. Pokud dojde k zástavbě, navrhujeme vedle budovy pro potřeby vysokých škol vystavět novou ústřední budovu magistrátu hl. m. Prahy s koncertním sálem. Nová budova by měla hmotově respektovat původní regulaci prof. Antonína Engela a splňovat ta nejpřísnější ekologická kritéria.
/span>


Navýšení kapacit základních a mateřských škol

Zajistíme výstavbu nových objektů škol a školek i rekonstrukci těch stávajících tak, aby počet nabízených míst odpovídal prognózám ohledně počtu dětí a aby nemuselo docházet k navyšování počtu žáků ve třídě formou výjimek. Za tímto účelem podpoříme nákup či převod strategických pozemků do správy městské části.


Kampus Dejvice jako celoroční živoucí kulturní místo nejen pro studenty a vědce


Podpoříme Kampus Dejvice, který sdružuje šest vzdělávacích a výzkumných institucí, aby byl celoročně živoucím a kulturním místem nejen pro studenty a vědce, ale i pro obyvatele Prahy 6. Akce pořádané vysokými školami a studentskými spolky působícími v na Praze 6 jsou v mnohých případech otevřené všem občanům Prahy 6 a jejich obsah může být atraktivnější než akce komerčního charakteru.


Zachování kulturního centra Klubovna


Kulturní centrum Klubovna je ojedinělou kulturní institucí nejen v Praze 6. Pokud bude muset dojít v rámci obchvatu Vítězného náměstí k demolici stávající budovy, zajistíme Klubovně nový vhodný prostor.


Obnova zeleného pásu Dejvic – zelené infrastruktury Prahy 6


Zajistíme uchování a cílenou obnovu zeleného pásu Dejvic, začínajícího u Stromovky a probíhajícího z Bubenče přes Dejvice až k Pražskému hradu. Zajistíme dosázení vegetace a podélnou prostupnost zeleného pásu pro pěší. Zlepšíme cyklistické propojení přes ulici Jugoslávských partyzánů. Prověříme možnost opětovného odkrytí Dejvického potoka, který tudy původně vedl. Zelený pás má být rekreační zónou a plícemi okolí Kulaťáku.


Rekonstrukce Dejvické ulice


Připravíme rekonstrukci a revitalizaci Dejvické ulice s řešením parkování pro rezidenty a oživením parteru ulice. Návrh vzejde z veřejné architektonické soutěže po konzultaci s místními. Budeme zde prosazovat výsadbu stromořadí se zachováním parkovacích míst a dopravní obsluhou. Dejvickou chceme obohatit o vodní prvky.


Světelná závora v Podbabské ulici – přesuneme kolony z ulice Jugoslávských partyzánů


Prosadíme vznik světelné závory v Podbabě, která umožní rychlý odklon kolon mimo vysoce obydlená území. V kombinaci s vyhrazenými pruhy pro autobusy tím zajistíme preferenci veřejné dopravy před individuální automobilovou.


Kulturní centrum v budově bývalého bubenečského nádraží


Prosadili jsme nákup budovy zrušeného bubenečského nádraží a její využití pro kulturní potřeby městské části. Rozhodování o jejím dalším osudu je dobrým příkladem participačního procesu – občané jsou ti, kdo mají rozhodnout o využití tohoto prostoru. Projekt teď už běží a my dohlédneme na to, aby i jeho realizace probíhala transparentně a ve spolupráci s občany.


Obnova vil při ulici Milady Horákové


Zákonný pořádek České republiky definuje, že vlastnictví je svázané s odpovědností o vlastněný majetek. Dlouhodobě proto nesouhlasíme s postupem developera, který nechává chátrat dvě vily při ulici Milady Horákové a provedl zde kácení stromů bez úředního povolení. Budeme vystupovat ve prospěch obnovy těchto architektonicky cenných budov.


Budoucnost Dejvického nádraží


Pražské základní umělecké školy praskají ve švech. Naskýtá se proto možnost vytvořit živé kulturní centrum v budově Dejvického nádraží, která po přestavbě trati přestane sloužit svému účelu. Část prostor by bylo vhodné užít jako menší sály, které by spravoval Sokol či jiná tělovýchovná instituce. Naší vizí je město, kde se rodiče nebudou honit, ale které si budou užívat společně se svými dětmi. Usilujeme zároveň o to, aby v budově zůstala zachována legendární nádražní restaurace.


Revitalizace parku Lázaro Cárdenase

Zajistíme, aby byla dokončena revitalizace bubenečského parku, která byla připravena již roku 2015, za našeho působení v Radě městské části. Zadání pro rekonstrukci tehdy vzešlo z široké diskuse s veřejností. Po našem odchodu do opozice ovšem koaliční strany další práce na projektu zastavily.


Komunitní centrum a domov pro seniory a matky v nouzi v Šolínově ulici


Podporujeme urychlenou přestavbu trojdomí v Šolínově ulici a provozování areálu městskou částí, respektive hlavním městem.


Z prostoru před hotelem International vytvořit opravdové náměstí

Zadáme architektonickou soutěž na podobu bývalého náměstí Družby, prostoru před hotelem International. Našim cílem je tento atraktivní a z velké části nevyužívaný prostor přiblížit místním obyvatelům a zároveň umožnit zklidnění Koulovy ulice od tranzitu automobilů, které tudy objíždějí ulici Jugoslávských partyzánů.


Měření kvality vzduchu, zejména u Svatovítské, Jugoslávských partyzánů a U Vorlíku, za účelem zlepšení životního prostředí


Rozšíříme měření znečištění ovzduší a hluku u silnic v Praze 6 pomocí levných smart čidel a zajistíme bezodkladné zveřejňování jeho výsledků. Detailní informace o stavu ovzduší použijeme při prosazování opatření zlepšujících životní prostředí v metropoli, a to na úrovni městské části i hlavního města (dynamická regulace dopravy, vymísťování tranzitní dopravy, zavádění nízkoemisních zón).


Pěší propojení mezi Stromovkou a nádražím Praha-Podbaba


Prověříme možnost pěšího propojení podél železnice mezi Stromovkou, respektive bývalým bubenečským nádražím, a současným nádražím Praha-Podbaba.


Komunikace Evropská–Svatovítská


Podporujeme obchvat jihozápadní části Vítězného náměstí za podmínky, že se bude jednat o dvoupruhovou městskou ulici s úrovňovými přechody a stromořadím. Odmítáme čtyřproudou variantu ulice – kapacitu komunikace určují křižovatky a ta na Prašném mostě už je na hraně kapacitních možností.


Pěší promenáda mezi Hradčanskou a Královským letohrádkem


V historické ose mezi Hradčanskou a Královským letohrádkem zajistíme širokou promenádu pro pěší. Propojíme tím budoucí zelenou radiálu se Stromovkou. Vzhledem k intenzitám provozu se Ulice Pod Kaštany pohodlně obejde pouze se dvěma pruhy namísto stávajících čtyř.


Kabinová lanovka z Podbaby do ZOO a do Bohnic do doby, než vznikne tramvajové spojení

Za efektivní řešení důležitého propojení obou břehů Vltavy, Prahy 6, ZOO a Bohnic, považujeme dočasné spojení pomocí kabinové lanovky – její výstavba je totiž řádově rychlejší než stavba tramvajové trati. Až se v budoucnu tramvajová trať dostaví, může být lanovka eventuálně přestěhována na jiné místo.


Místní poradní komise jako první místo pro řešení občanských problémů Dejvic a Bubenče


Se svými 100 000 obyvateli je Praha 6 jednou z největších samospráv v republice. Abychom přiblížili rozhodování radnice a občanů, zřídíme devět místních poradních komisí pro její jednotlivé části (Bubeneč a Dejvice; Hanspaulka; Veleslavín, Vokovice a Červený vrch; Dědina a Dolní Liboc; Bílá Hora a Stará Ruzyně; Petřiny a Horní Liboc; Břevnov; Střešovice a Ořechovka; Sedlec a Šárecké údolí). V těchto komisích budou zastoupeni politici, zástupci úřadu a městských organizací, členové zdejších spolků i místní občané a podnikatelé. Tyto komise budou mít na starosti řešení lokálních problémů a budou první adresou, kam se mohou občané obracet se svými připomínkami a podněty.

Hanspaulka

Rozšíření centrálního parku Hanspaulka

Za dobu našeho působení v radě městské části byl v parkových plochách pod hanspaulským zámečkem osazen mobiliář, byla zrušena část Turkovské ulice a připojen růžový sad. Vznikl přírodní amfiteátr pro společenské akce a koncerty. Usilujeme o připojení ploch pod Šáreckou ulicí ke stávajícímu parku. Území obsahuje i významný krajinný prvek Kotlářka.


Zřízení parku Špitálka s případnou stavbou školky


Budeme usilovat o citlivou přeměnu nezastavěné plochy v oblasti Špitálka ve skutečný park. V menší části areálu je možné vybudovat stavbu pro veřejnou vybavenost, například školku. Nesouhlasíme však s prodejem areálu za účelem výstavby soukromé rezidence.


Obnova zelených ploch v okolí hanspaulského Tesca


Zachováme zelené plochy v okolí obchodního domu v ulici Na Hanspaulce a připravíme revitalizaci zdejší zeleně. Budeme vystupovat proti takovému majetkovému přesunu, vinou kterého by byly redukovány zelené plochy nebo navýšena zástavba.


Podpora zahrádkářských kolonií


Budeme hájit existenci a užitečnost zahrádkářských kolonií, mimo jiné v oblastech Zlatnice, Na Černé hoře, Beránka. Zasadíme se o jejich ochranu v územním plánu a o zachování pozemků ve veřejném vlastnictví. Zahrádkářské osady poskytují možnosti nejen pro zahrádkaření, ale i pro hraní dětí a jejich výchovu. Jejich význam pro podporu biodiverzity a zkvalitnění životního prostředí obecně snad ani nemusíme zmiňovat. Budeme podporovat otevírání zahrádkových osad veřejnosti a jejich průchodnost.


Rozšíření parkovacích zón 6 v případě požadavku místních


Zavedení parkovacích zón v centrální části Dejvic, Bubenče a Břevnova posunulo problém s parkováním do dalších oblastí Prahy 6. Parkovací místa mají být primárně pro místní občany, ne pro dojíždějící Středočechy nebo lidi cestující na letiště. Jednu z možných lokalit pro rozšíření zón proto představuje Hanspaulka.

 


Realizace pěší lávky přes Horoměřickou


Podporujeme pěší lávku přes Horoměřickou. Nápad na její výstavbu pochází z generelu bezmotorové dopravy na Praze 6, jehož vytvoření jsme prosadili, a který obsahuje řadu dalších podnětů, kde lze doplnit či zlepšit pěší propojení.


Přeměna okolí stanice metra Bořislavka


Podobně jako na Hradčanské oživíme veřejný prostor u nových stanic metra. Vedle stánků, výsadby vegetace a budování vodních prvků zajistíme úpravu prostoru formou herních plácků, laviček a dalších míst k posezení. V případě stanice Bořislavka prosazujeme zlepšení podmínek pro chodce včetně doplnění chybějících přechodů, zvýšení bezpečnosti, zlepšení osvětlení, bezbariérovosti a zastřešení vstupů do metra.


Architektonická soutěž na řešení náměstí U Matěje


Na základě participace občanů a následné architektonické soutěže zajistíme úpravy náměstí U Matěje před supermarketem Albert. Jejich cílem by mělo být oživení prostoru (ideálně včetně vodního prvku) a přiměřené doplnění služeb a obchodů.


Systematická kontrola dodržování povolené rychlosti


Městská policie zná místa, kde běžně dochází k překračování povolených rychlostí. My prosadíme, aby na těchto místech důsledněji hlídkovala a zajišťovala, že se pravidla budou dodržovat.


Rekonstrukce Šárecké ulice


Při zohlednění připomínek místních zrealizujeme dlouho plánovanou rekonstrukci Šárecké ulice, která zkvalitní život místním obyvatelům a ve výsledku i zlepší místní dopravu všech typů.


Podpora midibusové linky po Babě


Nadále budeme podporovat provoz midibusové linky č. 216, která vylepšuje dopravní obslužnost především pro obyvatele Baby.


Rozvoj pěších cest ke zřícenině Baba, mimo jiné od přívozu v Podbabě


Zlepšíme pěší průchodnost mezi zříceninou Baba a ulicí V Šáreckém údolí. Prověříme také možnost pěšího propojení zříceniny Baba a přívozu v Podbabě. Budeme jednat se Správou železniční a dopravní cesty o možném zřízení schodiště u budovy bývalého nádraží při ulici V Podbabě.


Místní poradní komise jako první místo pro řešení občanských problémů Hanspaulky


Se svými 100 000 obyvateli je Praha 6 jednou z největších samospráv v republice. Abychom přiblížili rozhodování radnice a občanů, zřídíme devět místních poradních komisí pro její jednotlivé části (Bubeneč a Dejvice; Hanspaulka; Veleslavín, Vokovice a Červený vrch; Dědina a Dolní Liboc; Bílá Hora a Stará Ruzyně; Petřiny a Horní Liboc; Břevnov; Střešovice a Ořechovka; Sedlec a Šárecké údolí). V těchto komisích budou zastoupeni politici, zástupci úřadu a městských organizací, členové zdejších spolků i místní občané a podnikatelé. Tyto komise budou mít na starosti řešení lokálních problémů a budou první adresou, kam se mohou občané obracet se svými připomínkami a podněty.

Šárecké údolí a Sedlec

Ochrana charakteru Šáreckého údolí pomocí tzv. zapsané územní studie

Šárecké údolí vnímáme jako jedinečnou lokalitu a rekreační oddechové území celoměstského významu, jehož potenciál ovšem není dostatešně využíván a chráněn. Budeme proto podporovat rozvoj historické kulturní krajiny, obnovu hospodaření a sadů. Jsme však proti rozšiřování zastavitelného území a omezování průchodnosti krajinou. Ochranu území posílíme pomocí tzv. zapsané územní studie.


Ochrana a majetkové scelení zahrádkářské osady Jenerálka, otevírání osady veřejnosti


Prosadili jsme závazek radnice Prahy 6 podporovat existenci zahrádkové osady Jenerálka. Budeme aktivně vystupovat za cílem vyřešit spletité majetkové vztahy, které mohou v důsledku ohrozit samotnou existenci osady. Podle našeho názoru zajistí dlouhodobé zachování osady nejlépe vlastnictví pozemků jedním veřejným subjektem (město Praha, respektive městská část). Budeme podporovat aktivity vedoucí k otevírání osady směrem k veřejnosti.


Regulační plán pro údolí Tiché a Dolní Šárky


Podporujeme vytvoření regulačního plánu pro Tichou a Dolní Šárku, především vybraných částí dle výsledků územní studie. Ochrana přírody se dosud soustředila jen na nevelké plochy přírodních rezervací a památek, ale jako celek přírodní park dále chátrá. Neexistující politika obnovy a rozvoje údolí umožňuje vznik nevhodných staveb a jeho dalšího uzavírání pro návštěvníky. Pro obnovu a udržení kvalit území je nezbytná péče o krajinný ráz a komplexní pojetí území jako celku. Součástí zadání regulačního plánu musí být i vyjednaný seznam prioritních úkolů, které je třeba v údolí postupně realizovat – např. vytváření lokálních atraktorů (hotspotů), cílů návštěv na důležitých místech v údolí, které má městská část možnost ovlivnit – jsou to Šatovka, Kalinův mlýn a Jenerálka.


Podpora pěší průchodnosti


Posílíme dopravní vazby pro pěší a cyklisty v Šáreckém údolí. Zanedbaná síť cest vede k neprůchodnosti území parku. Pro obnovu a zlepšení prostupnosti území je možné přistoupit i k odkupu potřebných pozemků. Je nutné vyřešit pěší průchod celým údolím podél Šáreckého potoka jako zásadní páteřní rekreační osu. Navážeme v tomto směru na generel pěší dopravy, který vznikl za našeho působení na radnici. Zasadíme se o dobudování drobné infrastruktury v Divoké Šárce (altány, koše, cesty, informační tabule).


Rekonstrukce ulice V Šáreckém údolí


Úzká komunikace a velký provoz aut, která často nedodržují předepsanou rychlost, činí cestu Šáreckým údolím pro pěší a cyklisty poměrně nebezpečnou. Naším cílem je dát přednost chodcům a cyklistům před auty. Projekt rekonstrukce komunikace, který zajistí bezpečný průchod pěších, cyklistů i automobilový provoz odpovídající režimu obytné zóny, je před vydáním územního a stavebního povolení a my budeme prosazovat jeho realizaci.


Dobudování kanalizace v celém Šáreckém údolí a vyřešení problému tzv. stoky D


Je nutné dobudovat kanalizaci v celém Šáreckém údolí a vyřešit problém tzv. stoky D. Desetiletí se totiž v Praze 6 neřeší, jak zadržovat dešťovou vodu z veřejných ploch a komunikací. Dešťová kanalizace z Evropské ulice a dalších míst se zaúsťuje do kmenové stoky D, přičemž při každém větším dešti splašky naředěné vodou přepadají z této stoky do odlehčovacího potrubí, které nyní končí otevřenou jámou v lese v Šáreckém údolí. A protože není dostavěno plánované retenční zařízení, naředěné splašky do údolí – na silnici, do obydlených domů – volně vytékají, načež odtékají potokem do Vltavy. Jsme rozhodně proti tomu, aby byl Šárecký potok využíván jako odpadní stoka.


Rekonstrukce usedlosti Šatovka na domov pro seniory, při zachování charakteru lokality


Prázdné chátrající domy ve vlastnictví městské části jsou velkou ostudou. Budeme prosazovat rekonstrukci usedlosti Šatovka pro sociální služby, například na domov pro seniory, přičemž projekt musí respektovat charakter lokality a nabízet také služby pro místní.


Rekonstrukce budovy Kalinova mlýna


Zajistíme účelné využití budovy Kalinova mlýna (ve správě městské části) na základě participace občanů. Považujeme za vhodné, aby zde vzniklo návštěvnické centrum pro Šárecké údolí.


Zavedení protipovodňových opatření v Dolní Šárce


Dolní Šárka je jedna z mála lokalit v Praze, která stále není chráněna proti vzedmuté Vltavě. Už padesátiletá voda zaplavuje téměř celou komunikaci a obytné domy v ulici V Podbabě. Záměr protipovodňové ochrany proti vzedmuté Vltavě v kombinaci s regulací Šáreckého potoka je v současnosti v rozhodování magistrátu a my budeme prosazovat výběr optimální varianty a její realizaci. Přikláníme se přitom k realizaci ochrany před padesátiletým vzedmutím Šáreckého potoka a stoletým vzedmutím Vltavy.


Zlepšení čistoty vody v Litovicko-Šáreckém potoce a nádrži Džbán


Ve spolupráci s městem Prahou a obcemi proti proudu Litovického potoka budeme dále usilovat o vyšší čistotu vody, která přitéká do nádrže Džbán.
Kvalita vody v Litovickém potoce se pomalu zlepšuje, nicméně v nádrži Džbán stále není příliš uspokojivá, a to ani vizuálně. Aby se zlepšila, budeme usilovat mimo jiné o lepší čištění vody v Hostivici a monitorovat přítoky potoka z hlediska znečištění.


Autobusová linka z Šáreckého údolí na Bořislavku


Prosadíme realizaci kruhového objezdu na Jenerálce tak, aby se zde mohla otáčet linka autobusu z Šáreckého údolí a mohla jet na metro Bořislavka. Autobus do Šáreckého údolí pak bude začínat na metru Dejvická a končit na metru Bořislavka.


Tramvají do Suchdola a do Tróje – ekologické, tiché a rychlé spojení tam, kde autobusy váznou v zácpě


Podporujeme přípravu nových tramvajových tratí, které umožní ekologicky šetrnou a kapacitní náhradu za stávající autobusové linky a výhledově přinesou i nové spojení mezi Prahou 6 a Prahou 8. Tramvajová trať do Suchdola obslouží mimo jiné tamní univerzitní areál a bude navázána na parkoviště P+R v oblasti Výhledy. Budeme usilovat o to, aby tramvajová trať přispěla i k obsluze dnešního Sedlce.


Kabinová lanovka z Podbaby do ZOO a do Bohnic do doby, než vznikne tramvajové spojení


Za efektivní řešení důležitého propojení obou břehů Vltavy, Prahy 6, ZOO a Bohnic, považujeme dočasné spojení pomocí kabinové lanovky – její výstavba je totiž řádově rychlejší než stavba tramvajové trati. Až se v budoucnu tramvajová trať dostaví, může být lanovka eventuálně přestěhována na jiné místo.


Příprava zástavby v oblasti Nového Sedlce a sedleckých mrazíren za účasti místních


Lokalitu Nový Sedlec a areál sedleckých mrazíren považujeme za vhodná místa pro novou rezidenční výstavbu. Městská část však musí umožnit, aby se k této výstavbě mohli dostatečně vyjadřovat sousedé, zajistit, že bude v oblasti dostatečná veřejná vybavenost, a kontrolovat, aby došlo k vytvoření urbanistického napojení na stávající zástavbu a nové budovy splňovaly nejpřísnější ekologická kritéria. Základním předpokladem dalšího rozvoje je přednostní dořešení navazující infrastruktury od sítí technického vybavení k dopravě. V lokalitě Nového Sedlce je třeba usilovat o využívání zadržené srážkové vody. Výstavba v areálu mrazíren nesmí narušit charakter lokality, za optimální považujeme výstavbu charakteru zahradního města. Je nutné vybudovat novou příjezdovou komunikaci, rovnoběžnou s ulicí V Sedlci.


Podchod pro pěší pod železniční tratí – propojíme Přerušenou ulici


Podporujeme výstavbu nového podchodu pod železniční tratí, který propojí oddělenou část Sedlce u Vltavy se Sedlcem za tratí. Železnice nesmí v území působit jako bariéra, která zvláště v místě Přerušené ulice přerušuje cestu chodců.


Zelený pás v Sedlci


Podporujeme zřízení zeleného pásu podél ulice V Sedlci od Kamýcké po Přerušenou a dle možností i dále směrem k železničnímu viaduktu. Vzhledem k hustotě dopravy umožní zelený pás udržet poklidnou atmosféru zahradního města.


Místní poradní komise jako první místo pro řešení občanských problémů Sedlce a Šáreckého údolí


Se svými 100 000 obyvateli je Praha 6 jednou z největších samospráv v republice. Abychom přiblížili rozhodování radnice a občanů, zřídíme devět místních poradních komisí pro její jednotlivé části (Bubeneč a Dejvice; Hanspaulka; Veleslavín, Vokovice a Červený vrch; Dědina a Dolní Liboc; Bílá Hora a Stará Ruzyně; Petřiny a Horní Liboc; Břevnov; Střešovice a Ořechovka; Sedlec a Šárecké údolí). V těchto komisích budou zastoupeni politici, zástupci úřadu a městských organizací, členové zdejších spolků i místní občané a podnikatelé. Tyto komise budou mít na starosti řešení lokálních problémů a budou první adresou, kam se mohou občané obracet se svými připomínkami a podněty.

Střešovice a Ořechovka

Citlivá revitalizace Macharova náměstí na základě zohlednění výsledků participace místních

Podporujeme takovou revitalizaci Macharova náměstí, která bude ctít původní koncepci architekta Dryáka a obejde se bez kácení zeleně. Aktuálně navrhovaná rekonstrukce dostatečně nezohledňuje přání místních, její realizaci proto nepodporujeme.


Zachování původní koncepce parku u trati na Strouhaláku


Zachováme parkovou úpravu mezi ulicí Pod Ořechovkou a železniční tratí a budeme usilovat o její citlivý rozvoj na základě konzultace s místními. Nevhodné jsou pokusy umísťovat zde bowlingové dráhy, agility hřiště pro psy a další atrakce. Postačující je správná údržba stávajících hřišť na fotbal, košíkovou, pétanque a doplnění mobiliáře.


Zelená radiála – pěší promenáda a cyklostezka v trase dnešní Buštěhradské dráhy


Vybudujeme konečně opravdovou páteřní cyklostezku Prahy 6 vedoucí od hranic s Prahou 7 až po západní hranici Prahy 6. Prosadíme, aby tomuto účelu mohlo sloužit těleso současné Buštěhradské dráhy, které se uvolní po jejím zahloubení. Vytvoříme tak zelenou osu Prahy 6 pro bezmotorovou dopravu, paralelní s Evropskou. Právě opuštěné železniční tratě jsou svým profilem předurčeny k přeměně na pohodlné cyklostezky.


Rozšíření parkovacích zón podle požadavků místních


Zavedení parkovacích zón v centrální části Dejvic, Bubenče a Břevnova posunulo problém s parkováním do dalších oblastí Prahy 6. Parkovací místa mají být primárně pro místní občany, ne pro dojíždějící Středočechy nebo lidi cestující na letiště. Jednu z možných lokalit pro rozšíření zón představuje i Ořechovka.


Výstavba kryté Petynky bez surfové vlny


Jsme pro přístavbu krytého bazénu na Petynce. Je ale nutné dohlédnout, aby byla výstavba ekonomicky udržitelná a vyvarovala se funkčních a estetických excesů, jako je předražená surfová vlna anebo diskutabilní architektonická podoba. Budeme usilovat o zlepšení okolí areálu Petynka, a propojení se zastávkou tramvaje ve Střešovické ulici.


Měření kvality vzduchu, zejména u Malovanky


Rozšíříme měření znečištění ovzduší a hluku u silnic v Praze 6 pomocí levných smart čidel a zajistíme bezodkladné zveřejňování jeho výsledků. Detailní informace o stavu ovzduší použijeme při prosazování opatření zlepšujících životní prostředí ve městě, a to na úrovni městské části i hlavního města (dynamická regulace dopravy, vymísťování tranzitní dopravy, zavádění nízkoemisních zón).


Zelená Malovanka


Usilujeme o kultivaci mimoúrovňové křižovatky Malovanka, její ozelenění a zlepšení pěší prostupnosti v okolí. Podporujeme projekt zelených stěn a pěších lávek přes křižovatku. Zlepšování pěší prostupnosti je však možné provádět i bez nutnosti jejich nákladné realizace.


Podpora zahrádkářských kolonií


Budeme hájit existenci a užitečnost zahrádkářských kolonií. Zasadíme se o jejich ochranu v územním plánu a o zachování pozemků ve veřejném vlastnictví.
Zahrádkářské osady patří k Praze a její historii. Nejstarší z nich jsou na Ořechovce, kde vznikly na zbytkových pozemcích. Poskytují možnosti nejen pro zahrádkaření, ale i pro hraní dětí a jejich výchovu. Jejich význam pro podporu biodiverzity a zkvalitnění životního prostředí obecně snad ani nemusíme zmiňovat. Budeme podporovat otevírání zahrádkových osad veřejnosti a jejich průchodnost.


Regulační plán pro zelený pás v údolí Brusnice


Budeme požadovat zpracování regulačního plánu pro zelený pás v údolí Brusnice s řadou historických usedlostí (Malovanka, Šlajferka, Petynka, Vincentinum, Kajetánka), který zajistí ochranu historických a přírodních hodnot v území a dostatečnou prostupnost jak podél toku Brusnice, tak v severojižním směru.


Dělostřelecká 11 – připomínka temné historie Prahy 6


Zajistíme zřízení pamětní desky na budově v Dělostřelecké ulici 11, kde sídlila během války Ústředna pro židovské vystěhování a okamžitě po válce sovětská tajná služba Směrš, která deportovala v Praze žijící ruské emigranty do gulagů. Vila je ve vlastnictví ministerstva obrany a je dlouhodobě prázdná. Vyvoláme proto diskusi o jejím dalším využití.


Zřízení parku s komunitní zahradou u střešovické vozovny


Málo využívané pozemky před vozovnou, kde sídlí autoškola, a na baštách je vhodné přeměnit na veřejný park, bránu do Nového Světa. Park by umožnil dobrý přístup k Pražskému hradu z Ořechovky. Vzhledem k problematickým majetkovým poměrům a roli státu je nezbytné řešit celou věc v úzké spolupráci s hlavním městem Prahou. Náklady na samotný park by ovšem byly nevelké.


Místní poradní komise jako první místo pro řešení občanských problémů Střešovic a Ořechovky


Se svými 100 000 obyvateli je Praha 6 jednou z největších samospráv v republice. Abychom přiblížili rozhodování radnice a občanů, zřídíme devět místních poradních komisí pro její jednotlivé části (Bubeneč a Dejvice; Hanspaulka; Veleslavín, Vokovice a Červený vrch; Dědina a Dolní Liboc; Bílá Hora a Stará Ruzyně; Petřiny a Horní Liboc; Břevnov; Střešovice a Ořechovka; Sedlec a Šárecké údolí). V těchto komisích budou zastoupeni politici, zástupci úřadu a městských organizací, členové zdejších spolků i místní občané a podnikatelé. Tyto komise budou mít na starosti řešení lokálních problémů a budou první adresou, kam se mohou občané obracet se svými připomínkami a podněty.

Břevnov

Výstavba nové LDN bez nutnosti přesunu do budovy polikliniky Pod Marjánkou

Podporujeme vybudování nové léčebny dlouhodobě nemocných jako výhledovou náhradu za dosavadní objekt v Chittussiho ulici. Jsme však proti přesunutí LDN do budovy polikliniky Pod Marjánkou. LDN totiž patří do nemocnice a poliklinika má v systému zdravotních zařízení úplně jinou úlohu – má nabízet dostatek kvalitních všeobecných i specializovaných ordinací.

 


Rekonstrukce budovy polikliniky s ohledem na její architektonickou hodnotu


Jsme proti přesunutí LDN do budovy polikliniky Pod Marjánkou. Budovu polikliniky proto opravíme s respektem k jejím architektonickým kvalitám a zabráníme nesmyslné přístavbě.


Měření kvality vzduchu, zejména u Patočkovy a Malovanky, za účelem zlepšení životního prostředí


Rozšíříme měření znečištění ovzduší a hluku u silnic v Praze 6 pomocí levných smart čidel a zajistíme bezodkladné zveřejňování jeho výsledků. Detailní informace o stavu ovzduší použijeme při prosazování opatření zlepšujících životní prostředí v metropoli, a to na úrovni městské části i hlavního města (dynamická regulace dopravy, vymísťování tranzitní dopravy, zavádění nízkoemisních zón).


Rozšíření parkovacích zón podle požadavků místních


Zavedení parkovacích zón v centrální části Dejvic, Bubenče a části Břevnova posunulo problém s parkováním do dalších oblastí Prahy 6. Parkovací místa mají být primárně pro místní občany, ne pro dojíždějící Středočechy nebo lidi cestující na letiště. Jednu z možných lokalit pro rozšíření zón představují i další části Břevnova, zvláště území kolem Radimovy ulice.


Revitalizace Bělohorské na základě proběhlé participace občanů


Dokončíme revitalizaci Bělohorské ulice, která byla naplánovaná na základě participace místních. Cílem je nákupní městská třída po vzoru Dejvic, s malými obchůdky. Úpravy zajistí lepší přístupnost pro chodce, cyklisty i pro zásobování. Přinese nové stromy a lavičky.

 


Plán pro Ladronku


Zajistíme postupný rozvoj Ladronky na základě komplexního plánu, zpracovaného na základě participace místních. Našim cílem je více zeleně a rekreace, méně asfaltu a zástavby. Ladronka se nabízí jako místo pro konání různých akcí, ale nesmí to být na úkor lidí, kteří bydlí v jejím okolí.


Koncepce pro Strahov


Podporujeme revitalizaci Strahovského stadionu na základě veřejné architektonické soutěže. Z ní může vzejít např. návrh na citlivou výstavbu malometrážních obecních bytů v prostorách památkově chráněných tribun, výstavbu veřejného vybavení, případně dalších studentských kolejí. Požadujeme vypracování územní studie a následně regulačního plánu pro tuto lokalitu. Odmítáme divokou zástavbu Strahova oplocenými rezidencemi a redukci zeleně. Našim cílem je průchodné parkové území pro sportovní i jiné využití, s cennými výhledy na město.


Výstavba kryté Petynky bez surfové vlny


Jsme pro přístavbu krytého bazénu na Petynce. Je ale nutné dohlédnout, aby byla výstavba ekonomicky udržitelná a vyvarovala se funkčních a estetických excesů, jako je předražená surfová vlna anebo diskutabilní architektonická podoba. Budeme usilovat o zlepšení okolí areálu Petynka, a o propojení se zastávkou tramvaje ve Střešovické ulici.


Revitalizace parku Smiřického a rozvoj zeleného koridoru Hvězda – Strahovské nádvoří


Podporujeme revitalizaci břevnovského parku Smiřického a získání celého území do majetku hlavního města, respektive městské části. Prosazujeme mimo jiné parkovou přeměnu plochy u ulic Diskařská a Nad Závěrkou, která je jako park vedena v územním plánu. Budeme usilovat o zachování a rozvoj zeleného koridoru Hvězda – Ladronka – park Smiřického – park Královka / park Dlabačov – Malovanka / Strahovské nádvoří. Prosazujeme dobudování pěších stezek a cyklostezek. Konkrétní podoba revitalizace by měla vzejít z participace občanů.


Tramvaje na Strahov jako čistší náhrada za stávající autobusové linky


Podporujeme vybudování tramvajové trati mezi Dlabačovem a Strahovem, která obslouží oblast vysokoškolských kolejí a přinese čistší náhradu za stávající autobusy.


Kultivace a ozelenění mimoúrovňové křižovatky Malovanka


Usilujeme o kultivaci mimoúrovňové křižovatky Malovanka, její ozelenění a zlepšení pěší prostupnosti v okolí. Podporujeme projekt zelených stěn a pěších lávek přes křižovatku. Zlepšování pěší prostupnosti je však možné provádět i bez nutnosti jejich nákladné realizace.


Regulační plán pro zelený pás v údolí Brusnice


Budeme požadovat zpracování regulačního plánu pro zelený pás v údolí Brusnice s řadou historických usedlostí (Malovanka, Šlajferka, Petynka, Vincentinum, Kajetánka), který zajistí ochranu historických a přírodních hodnot v území a zajistí dostatečnou prostupnost jak podél toku Brusnice, tak v severojižním směru.


Spolupráce s Břevnovským klášterem


Břevnovský klášter tvoří přirozené kulturní a sociální centrum Břevnova. Městská část bude s jeho vedením koordinovat aktivity probíhající v blízkém okolí tak, aby se navzájem nerušily, ale doplňovaly. Spolupráci městské části a kláštera budeme podporovat na všech úrovních.


Místní poradní komise jako první místo pro řešení občanských problémů Břevnova


Se svými 100 000 obyvateli je Praha 6 jednou z největších samospráv v republice. Abychom přiblížili rozhodování radnice a občanů, zřídíme devět místních poradních komisí pro její jednotlivé části (Bubeneč a Dejvice; Hanspaulka; Veleslavín, Vokovice a Červený vrch; Dědina a Dolní Liboc; Bílá Hora a Stará Ruzyně; Petřiny a Horní Liboc; Břevnov; Střešovice a Ořechovka; Sedlec a Šárecké údolí). V těchto komisích budou zastoupeni politici, zástupci úřadu a městských organizací, členové zdejších spolků i místní občané a podnikatelé. Tyto komise budou mít na starosti řešení lokálních problémů a budou první adresou, kam se mohou občané obracet se svými připomínkami a podněty.

Veleslavín, Vokovice a Červený vrch

Úprava okolí stanic metra Bořislavka a Nádraží Veleslavín, zastřešení vstupů do metra

Podobně jako na Hradčanské oživíme veřejný prostor u nových stanic metra. Vedle stánků, výsadby vegetace a budování vodních prvků zajistíme úpravu prostoru formou herních plácků, laviček a dalších míst k posezení. Pro zajištění kvality bydlení v okolí stanice metra Nádraží Veleslavín je nutno zaručit pěší průchodnost, regulovat nárůst dopravy, zastřešit vstupy do metra a slaďovat novou zástavbu s potřebami občanů. Vzniká zde nové lokální centrum a je potřeba, aby celé území bylo vyvážené a sloužilo místním obyvatelům. Prosadíme i rekultivaci prostoru před vokovickou speciální školou.
Bořislavka nutně potřebuje zlepšení veřejného prostoru. Prosazujeme zde zlepšení podmínek pro chodce včetně doplnění chybějících přechodů, zvýšení bezpečnosti, zlepšení osvětlení, bezbariérovosti a zastřešení vstupů do metra.


Veleslavínský zámek pro sociální a zdravotní služby


Budova Veleslavínského zámku, která se nachází ve vlastnictví státu, se letos na podzim vyprázdní. Budeme usilovat o jeho převod do vlastnictví hlavního města. Areál slouží již více než sto let jako zdravotnické zařízení. Podporujeme proto, aby zámek i nadále poskytoval zdravotní nebo sociální služby. Areál nám přijde vhodný pro využití jako LDN nebo seniorský dům. Část areálu může zároveň posloužit jako komunitní centrum, které ve Veleslavíně citelně chybí. Může zde vzniknout společenský sál, výstavní síň či školka. Zámecký park by měl být v každém případě otevřen veřejnosti.
/span>


Revitalizace sídliště Červený vrch – sídliště jako důstojné místo k životu


Na základě připomínek místních připravíme revitalizaci sídliště Červený vrch, jejímž cílem bude ochrana a kultivace zeleně, podpora služeb, zvýšení bezpečnosti a zlepšení pěších vazeb.

 


Měření kvality vzduchu v okolí Evropské za účelem zlepšení životního prostředí


Rozšíříme měření znečištění ovzduší a hluku u silnic v Praze 6 pomocí levných smart čidel a zajistíme bezodkladné zveřejňování jeho výsledků. Detailní informace o stavu ovzduší použijeme při prosazování opatření zlepšujících životní prostředí v metropoli, a to na úrovni městské části i hlavního města (dynamická regulace dopravy, vymísťování tranzitní dopravy, zavádění nízkoemisních zón).


Umožníme dojíždějícím zaparkovat bez obtěžování rezidentů – zelená pro kapacitní záchytná parkoviště


Životní prostředí ve Vokovicích silně zhoršuje doprava na přetížené Evropské i Vokovické ulici. Počet aut na těchto ulicích snížíme podporou výstavby parkovišť P+R.
P+R Tobrucká podporujeme za podmínky, že nový objekt nebude na obtíž místním. Znamená to konkrétně, že parkovací dům bude napojen pouze z ulice Horoměřické a jeho střecha bude zatravněna.
Na Veleslavíně naopak parkoviště P+R být nemá. Patří na Dlouhou Míli, kde bylo původně plánováno. Prosazujeme, aby P+R v lokalitě Dlouhá Míle bylo obsluhováno provizorně autobusy do té doby, než dojde k výstavbě železnice.


Světelné závory pro odklon kolon mimo obydlená území


Prosadíme vznik světelných závor, které umožňují rychlý odklon kolon mimo vysoce obydlená území – např. před ulicemi Horoměřická a Evropská. V kombinaci s vyhrazenými pruhy pro autobusy tím zajistíme preferenci veřejné dopravy před individuální automobilovou.


Citlivá revitalizace okolí obchodního domu na Červeném vrchu na základě požadavků místních


Podporujeme projekt revitalizace obchodního domu na Červeném vrchu tak, aby zde vzniklo opravdové lokální centrum na základě požadavků místních. Nesouhlasíme ovšem s předimenzovanými stavbami výškových dominant.


Zelená radiála – pěší promenáda a cyklostezka v trase dnešní Buštěhradské dráhy


Vybudujeme konečně opravdovou páteřní cyklostezku Prahy 6 vedoucí od hranic s Prahou 7 až po západní hranici Prahy 6. Prosadíme, aby tomuto účelu mohlo sloužit těleso současné Buštěhradské dráhy, které se uvolní po jejím zahloubení. Vytvoříme tak zelenou osu Prahy 6 pro bezmotorovou dopravu, paralelní s Evropskou. Právě opuštěné železniční tratě jsou svým profilem předurčeny k přeměně na pohodlné cyklostezky.


Zakrytí plaveckého bazénu v areálu ZŠ Na Červeném Vrchu


Prověříme možnosti zakrytí plaveckého bazénu u této školy tak, aby byl možný jeho celoroční provoz S ohledem na naplněnost školy je vhodné přemýšlet i o přístavbě pro družinu či školku.


Spojíme zpět území přetnutá dopravou – lávka přes Horoměřickou a pěší spojení Vokovíce – Červený vrch po svahu údolí


Podporujeme pěší lávku přes Horoměřickou. Nápad na její výstavbu pochází z generelu bezmotorové dopravy na Praze 6, jehož vytvoření jsme prosadili, a který obsahuje řadu dalších podnětů, kde lze doplnit či zlepšit pěší propojení. V dalším volebním období chceme tato propojení začít realizovat. Např. ta na hraně Šáreckého údolí, která propojují jednotlivé čtvrti Prahy 6, anebo pěší propojení podél Litovického potoka.


Zlidštění Evropské třídy


Evropská třída tvoří fyzickou a psychologickou bariéru v oblasti. Budeme usilovat o její revitalizaci, osázení stromořadím a o větší možnosti pro bezmotorovou dopravu. Budeme požadovat úpravu nastavení semaforů u přechodů pro chodce (např. u zastávky Sídliště Červený vrch) tak, aby došlo ke zlepšení intervalu ve prospěch chodců. Snížíme hlukovou zátěž prostřednictvím pokládky tzv. tichého asfaltu.


Doplnění starých sadů na Červeném vrchu o jedlý les


Staré sady na Červeném vrchu je možno doplněním dalších rostlinných druhů rozšířit na tzv. jedlý les – ucelený ekosystém produkující kromě třešní také např. ořechy nebo maliny. Naším záměrem je v součinnosti s Lesy hl. města Prahy vysázení víceúrovňové lesní vegetace, která bude poskytovat plody návštěvníkům. Analogií může být višňový sad na Červeném vrchu.


Podpora zahrádkářských kolonií


Budeme hájit existenci a užitečnost zahrádkářských kolonií. Zasadíme se o jejich ochranu v územním plánu a o zachování pozemků ve veřejném vlastnictví. Zahrádkářské osady patří k Praze a její historii. Poskytují možnosti nejen pro zahrádkaření, ale i pro hraní dětí a jejich výchovu. Jejich význam pro podporu biodiverzity a zkvalitnění životního prostředí obecně snad ani nemusíme zmiňovat. Budeme podporovat otevírání zahrádkových osad veřejnosti a jejich průchodnost.


Zlepšení čistoty vody v Litovicko-Šáreckém potoce a nádrži Džbán


Kvalita vody v Litovickém potoce se pomalu zlepšuje. V nádrži Džbán nicméně kvalita vody stále není příliš uspokojivá, a to ani vizuálně. Aby se zlepšila, budeme usilovat mimo jiné o lepší čištění vody v Hostivici a přítoky potoka z hlediska rizika znečištění monitorovat.


Kultivace okolí Džbánu


Dlouhodobě prosazujeme výkup koupaliště Džbán a pozemků v jeho okolí městem Prahou do veřejného vlastnictví a otevření cesty pro veřejnost po severní hraně nádrže. Zasadíme se o doplnění a vylepšení cest do Šárky, aby byly dostupnější z více míst, třeba i s kočárkem. Zásadně ovšem odmítáme takový typ dohod, kdy by město soukromníkovi výměnou za odprodej vlastního areálu umožnilo rozsáhlou stavební aktivitu v okolí.


Zapojení místních při přípravě zástavby v oblasti veleslavínské teplárny a Aritmy


Lokalitu někdejší veleslavínské teplárny považujeme za vhodné místo pro novou rezidenční výstavbu. Městská část musí aktivně koordinovat, aby se k ní mohli dostatečně vyjadřovat sousedé, zajistit, že bude v oblasti dostatečná veřejná vybavenost, a kontrolovat, aby došlo k vytvoření urbanistického napojení na stávající zástavbu a nové budovy splňovaly nejpřísnější ekologická kritéria. Plánovaná výstavba v oblasti Aritmy musí být podmíněna vybudováním druhého silničního napojení na Evropskou.

Zachování charakteru veleslavínského údolí – ne předimenzované estakádě na Petřiny


Odmítáme projekt veleslavínské estakády v podobě, v jaké byl navržen v Metropolitním plánu. Takový projekt by zničil charakter lokality.


Místní poradní komise jako první místo pro řešení občanských problémů Veleslavína, Vokovic a Červeného vrchu


Se svými 100 000 obyvateli je Praha 6 jednou z největších samospráv v republice. Abychom přiblížili rozhodování radnice a občanů, zřídíme devět místních poradních komisí pro její jednotlivé části (Bubeneč a Dejvice; Hanspaulka; Veleslavín, Vokovice a Červený vrch; Dědina a Dolní Liboc; Bílá Hora a Stará Ruzyně; Petřiny a Horní Liboc; Břevnov; Střešovice a Ořechovka; Sedlec a Šárecké údolí). V těchto komisích budou zastoupeni politici, zástupci úřadu a městských organizací, členové zdejších spolků i místní občané a podnikatelé. Tyto komise budou mít na starosti řešení lokálních problémů a budou první adresou, kam se mohou občané obracet se svými připomínkami a podněty.

Bílá Hora a Stará Ruzyně

Měření kvality vzduchu, zejména u Karlovarské, za účelem zlepšení životního prostředí

Rozšíříme měření znečištění ovzduší a hluku u silnic v Praze 6 pomocí levných smart čidel a zajistíme bezodkladné zveřejňování jeho výsledků. Detailní informace o stavu ovzduší použijeme při prosazování opatření zlepšujících životní prostředí v metropoli, a to na úrovni městské části i hlavního města (dynamická regulace dopravy, vymísťování tranzitní dopravy, zavádění nízkoemisních zón).


Světelné závory pro odklon kolon mimo obydlená území


Prosadíme vznik světelných závor, které umožňují rychlý odklon kolon mimo vysoce obydlená území – např. před ulicí Karlovarská. V kombinaci s vyhrazenými pruhy pro autobusy tím zajistíme preferenci veřejné dopravy před individuální automobilovou.


Moderní spojení s letištěm a Kladenskem po kolejích


Železniční napojení severozápadního okolí Prahy je zásadním předpokladem pro zklidnění automobilové dopravy na území Prahy 6. Prosazujeme proto co nejrychlejší výstavbu modernizované železniční trati na Kladno s odbočkou na letiště. Budeme mít na paměti ochranu Staré Ruzyně před hlukem.


Ochrana Malého Břevnova a okolí před tranzitní dopravou


Na základě participace s místními omezíme tranzit přes Malý Břevnov, tedy objíždění Bělohorské a Karlovarské. Podpoříme tak rezidenční charakter oblasti.


Rozvoj letiště nesmí být na úkor občanů Prahy 6


Současná ranvej Letiště Václava Havla má dostatečnou kapacitu a i přes současný růst objemu cestujících má dostatečnou rezervu. Výstavbu nové ranveje blíž Praze proto nepodporujeme – přibližovat leteckou dopravu centru měst je proti všem světovým trendům. Okolí letiště může být obchodní a volnočasovou zónou, která obohatí Prahu 6 a vynahradí její zatěžování hlukem z letadel.


Ochrana obory Hvězda a jejího bezprostředního okolí před zástavbou


Dlouhodobě vystupujeme ve prospěch ochrany bezprostředního okolí obory Hvězda před rezidenční zástavbou.


Rekonstrukce prázdné vily Pamela a nalezení jejího smysluplného využití


Zajistíme rekonstrukci prázdné vily Pamela, která se nachází ve vlastnictví městské části. V závislosti na aktuální potřebě volných míst a na požadavcích místních zajistíme rekonstrukci budovy buď pro potřeby školky, nebo komunitního centra.


Revitalizace prostoru bitvy na Bílé hoře


U příležitosti čtyřsetletého výročí bitvy na Bílé hoře zajistíme citlivou revitalizaci prostoru kolem bělohorské mohyly a jejího okolí. Zasadíme se o obnovu uschlých stromů a o jejich pravidelnou údržbu.


Ochrana a podpora zahrádkářských kolonií


Budeme hájit existenci a užitečnost zahrádkářských kolonií. Zasadíme se o jejich ochranu v územním plánu a o zachování pozemků ve veřejném vlastnictví. Zahrádkářské osady patří k Praze a její historii. Poskytují možnosti nejen pro zahrádkaření, ale i pro hraní dětí a jejich výchovu. Jejich význam pro podporu biodiverzity a zkvalitnění životního prostředí obecně snad ani nemusíme zmiňovat. Budeme podporovat rekultivaci osad a jejich otevírání veřejnosti.


Ochrana okolí Manského rybníka


Posílíme ochranu zeleně v okolí Manské zahrady, kde žijí chráněné druhy živočichů a rekultivaci prostoru. Zajistíme rozšíření parku směrem k ulici Ovocná.


Zlepšení čistoty vody v Litovickém potoce


Ve spolupráci s městem Prahou a obcemi proti proudu Litovického potoka budeme dále usilovat o vyšší čistotu vody, která přitéká do nádrže Džbán. Aby se zlepšila, budeme usilovat mimo jiné o lepší čištění vody v Hostivici a monitorovat přítoky potoka z hlediska znečištění.


Zapojení místních při přípravě zástavby v oblasti Nové Ruzyně


Oblast tzv. Nové Ruzyně považujeme za vhodné místo pro novou rezidenční výstavbu. Městská část musí aktivně koordinovat, aby se k této výstavbě mohli dostatečně vyjadřovat sousedé, zajistit, že bude v oblasti dostatečná veřejná vybavenost, a kontrolovat, aby došlo k vytvoření urbanistického napojení na stávající zástavbu a aby nové budovy splňovaly nejpřísnější ekologická kritéria.


Místní poradní komise jako první místo pro řešení občanských problémů Bílé Hory a Staré Ruzyně


Se svými 100 000 obyvateli je Praha 6 jednou z největších samospráv v republice. Abychom přiblížili rozhodování radnice a občanů, zřídíme devět místních poradních komisí pro její jednotlivé části (Bubeneč a Dejvice; Hanspaulka; Veleslavín, Vokovice a Červený vrch; Dědina a Dolní Liboc; Bílá Hora a Stará Ruzyně; Petřiny a Horní Liboc; Břevnov; Střešovice a Ořechovka; Sedlec a Šárecké údolí). V těchto komisích budou zastoupeni politici, zástupci úřadu a městských organizací, členové zdejších spolků i místní občané a podnikatelé. Tyto komise budou mít na starosti řešení lokálních problémů a budou první adresou, kam se mohou občané obracet se svými připomínkami a podněty.

Dědina a Dolní Liboc

Stop zástavbě okrajů přírodní rezervace Divoká Šárka

Jsme proti výstavbě, která zmenšuje zelené plochy v Šárce a vzdaluje ji od obydleného území. Odmítáme kapacitní výstavbu na severní straně Evropské ulice při Nové Šárce i snahy o vybudování dominantní výškové stavby na jižní straně Evropské.


Rozšíření parkovacích zón na území Prahy 6 podle požadavků místních


Zavedení parkovacích zón v centrální části Dejvic, Bubenče a Břevnova posunulo problém s parkováním do dalších oblastí Prahy 6. Parkovací místa mají být primárně pro místní občany, ne pro dojíždějící Středočechy nebo lidi cestující na letiště. Podporujeme proto rozšíření parkovacích zón – mimo jiné v lokalitách Liboce a Ruzyně.


P+R v oblasti Dlouhé Míle s dočasnou obsluhou pomocí autobusů


Praha 6 potřebuje kapacitní záchytná parkoviště na svém okraji. Prosazujeme okamžité zřízení velkokapacitního parkoviště P+R v lokalitě Dlouhá Míle, které bude provizorně obsluhováno autobusy do té doby, než dojde k výstavbě železnice.


Měření kvality vzduchu, zejména u Evropské, za účelem zlepšení životního prostředí


Rozšíříme měření znečištění ovzduší a hluku u silnic v Praze 6 pomocí levných smart čidel a zajistíme bezodkladné zveřejňování jeho výsledků. Detailní informace o stavu ovzduší použijeme při prosazování opatření zlepšujících životní prostředí v metropoli, a to na úrovni městské části i hlavního města (dynamická regulace dopravy, vymísťování tranzitní dopravy, zavádění nízkoemisních zón).


Moderní spojení s letištěm a Kladenskem po kolejích


Železniční napojení severozápadního okolí Prahy je zásadním předpokladem pro zklidnění automobilové dopravy na území Prahy 6. Prosazujeme proto co nejrychlejší výstavbu modernizované železniční trati na Kladno s odbočkou na letiště.


Citlivé řešení výstavby tramvajové trati


Podporujeme výstavbu tramvajové trati ve Vlastině ulici za podmínky respektování připomínek občanů a dostavby parkovacího domu pro místní obyvatele. Tramvajová trať je ekologicky čistším způsobem dopravy. Pohlídáme, aby byla přínosem pro své okolí.


Návrat trolejbusů na Prahu 6 – spojení Petřin, Liboce a Ruzyně


Rozvoj tzv. parciálních trolejbusů (bateriové elektrobusy, které je možné nabíjet za jízdy pomocí troleje) umožňuje zlepšení životního prostředí ve městě. Podle předběžných studií je vhodnou trasou pro zavedení parciálních trolejbusů současná linka č. 191. Budeme podporovat další přípravu na jejich zavedení.


Rozvoj letiště nesmí být na úkor občanů Prahy 6


Současná ranvej Letiště Václava Havla má dostatečnou kapacitu a i přes současný růst objemu cestujících má dostatečnou rezervu. Výstavbu nové ranveje blíž Praze proto nepodporujeme – přibližovat leteckou dopravu centru měst je proti všem světovým trendům. Okolí letiště může být obchodní a volnočasovou zónou, která obohatí Prahu 6 a vynahradí její zatěžování hlukem z letadel.


Kultivace okolí Džbánu


Dlouhodobě prosazujeme výkup koupaliště Džbán a pozemků v jeho okolí městem Prahou o veřejného vlastnictví a otevření cesty pro veřejnost po severní hraně nádrže. Zasadíme se o doplnění a vylepšení cest do Šárky, aby byly dostupnější z více míst, třeba i s kočárkem. Zásadně ovšem odmítáme takový typ dohod, kdy by město soukromníkovi výměnou za odprodej vlastního areálu umožnilo rozsáhlou stavební aktivitu v okolí.


Prague British School


Dědina je jedním z míst, které čeká v následujících dekádách urbanistická proměna. Praha 6 má do roku 2022 uzavřenu smlouvu o podnájmu školní budovy Na Vlastině s The Prague British School. Již dnes je však třeba zvážit, zda danou budovu nepotřebuje Praha 6 pro potřeby veřejného školství. Zároveň se bude muset postarat o nalezení vhodného objektu, kde by mohla The PBS v případě vypovězení nájmu důstojně existovat. Praha 6 je totiž mezinárodním uzlem celé Prahy a mezinárodní škola na její území patří.


Zapojení místních při přípravě zástavby v oblasti Nové Ruzyně


Oblast tzv. Nové Ruzyně považujeme za vhodné místo pro novou rezidenční výstavbu. Městská část musí aktivně koordinovat, aby se k této výstavbě mohli dostatečně vyjadřovat sousedé, zajistit, že bude v oblasti dostatečná veřejná vybavenost, a kontrolovat, aby došlo k vytvoření urbanistického napojení na stávající zástavbu a nové budovy splňovaly nejpřísnější ekologická kritéria.


Vybudování pěšího spojení mezi Dědinou a Divokou Šárkou


Prověříme možnost výstavby pěší cesty mezi sídlištěm Dědina a Divokou Šárkou přes stávající pole, kde jsou v současné době pouze spontánně vyšlapávané cestičky.


Místní poradní komise jako první místo pro řešení občanských problémů Dědiny a Dolní Liboce


Se svými 100 000 obyvateli je Praha 6 jednou z největších samospráv v republice. Abychom přiblížili rozhodování radnice a občanů, zřídíme devět místních poradních komisí pro její jednotlivé části (Bubeneč a Dejvice; Hanspaulka; Veleslavín, Vokovice a Červený vrch; Dědina a Dolní Liboc; Bílá Hora a Stará Ruzyně; Petřiny a Horní Liboc; Břevnov; Střešovice a Ořechovka; Sedlec a Šárecké údolí). V těchto komisích budou zastoupeni politici, zástupci úřadu a městských organizací, členové zdejších spolků i místní občané a podnikatelé. Tyto komise budou mít na starosti řešení lokálních problémů a budou první adresou, kam se mohou občané obracet se svými připomínkami a podněty.

Petřiny a Horní Liboc

Úprava a oživení okolí stanice metra Petřiny

Podobně jako na Hradčanské oživíme veřejný prostor u nových stanic metra. Vedle stánků, výsadby vegetace a budování vodních prvků zajistíme úpravu prostoru formou herních plácků, laviček, a dalších míst k posezení. Petřiny si zaslouží vybudovat své vlastní náměstí. Jako optimální místo se jeví prostor mezi obchodním domem a Hvězdným městečkem. V této oblasti prosadíme nejprve majetkové scelení a na základě architektonické soutěže následně humanizaci prostoru tak, aby se svojí funkcí co nejvíce přibližoval náměstí.


Revitalizace sídliště Petřiny – sídliště jako důstojné místo k životu


Na základě připomínek místních připravíme revitalizaci sídliště Petřiny, jejímž cílem bude ochrana a kultivace zeleně, podpora služeb, zvýšení bezpečnosti a zlepšení pěších vazeb.
Živá a bezpečná sídliště se živými parky


Ochrana obory Hvězda a jejího bezprostředního okolí před zástavbou


Dlouhodobě vystupujeme ve prospěch ochrany bezprostředního okolí obory Hvězda před rezidenční zástavbou.


Příprava sportovního areálu na Vypichu


Při projednávání výstavby armádního sportovního areálu na Vypichu budeme důsledně hájit zájmy místních, mimo jiné prostupnost území pro pěší a dále možnost využívat areál širokou veřejností pro sportovní aktivity.


Navýšení kapacit ve školách a školkách


Generační obměna na jednom z nejhezčích pražských sídlišť si žádá navýšení kapacit v místních mateřských a základních školách. Petřiny jsou vyhledávanou lokalitou pro rodiny s malými dětmi. Přestože zdejší byty nejsou velké, mnoho z nich volí tuto lokalitu proto, že jejich druhým obývákem “za rohem” je obora Hvězda. Z hlediska jejich komfortu není možné, aby rodiče s malými dětmi byli nuceni dojíždět přes celou Prahu 6 do školek, kde ještě mají volná místa.


Zklidnění dopravy v rezidenčních čtvrtích


Našim cílem je, abyste se nebáli pustit své děti na ulici. Podle zkušeností ze zahraničí to není utopie. Je potřeba jasně odlišit ulice, které mají sloužit tranzitní dopravě, a ty, které mají být určené pouze pro místní provoz a parkování. Samotné zavedení zóny 30 nestačí – po domluvě s místními budeme prosazovat takové úpravy, které řidiči opravdu ukážou, jak se na konkrétní ulici chovat (úprava šířky ulice, stavba vyvýšených přechodů aj.). Nestane se to okamžitě, ale je třeba začít s prvními opatřeními. Prozatím proto posílíme bezpečí na přechodech, které často využívají děti, a to i pomocí dobrovolníků. Budeme prosazovat umístění měřičů rychlosti na nejexponovanějších místech, které řidiče upozorní na její případné překračování. Příkladem může být ulice Sestupná, kudy si řidiči zkracují cestu z Petřin do Liboce a kde se stává mnoho dopravních nehod – prosadíme zde výstavbu pevných prahů, případně necháme instalovat i radar.


Příprava pro tramvajové spojení Petřiny – Vypich


Podpoříme projektovou přípravu tramvajového spojení Petřiny – Vypich za podmínky projednávání s veřejností. Tramvajová trať je ekologicky čistším způsobem dopravy. Pohlídáme, aby byla přínosem pro své okolí.


Návrat trolejbusů na Prahu 6 – spojení Petřin, Liboce, Ruzyně


Rozvoj tzv. parciálních trolejbusů (bateriové elektrobusy, které je možné nabíjet za jízdy pomocí troleje) umožňuje zlepšení životního prostředí ve městě. Podle předběžných studií je vhodnou trasou pro zavedení parciálních trolejbusů současná linka č. 191. Budeme podporovat další přípravu na jejich zavedení.


Využití objektu MŠ Šantrochova pro předškolní péči dle aktuálních potřeb mladých rodin


Praha 6 potřebuje další zařízení pro předškolní péči, mimo jiné i pro děti mladší 3 let. Objekt MŠ Šantrochova je vhodný k těmto účelům.


Rozvoj podmínek pro pěší a cyklisty – zřízení cyklostezky po celém severním obvodu Petřin


Budeme zvyšovat prostupnost Prahy 6 pro pěší a cyklisty. Zajistíme realizaci opatření navržených v generelu bezmotorové dopravy, který byl na základě naší iniciativy zpracován během uplynulého volebního období. Cyklistická a pěší doprava musí mít takové podmínky, aby vždy mohly být první volbou pro krátké cesty.


Revitalizace bývalého libockého hřbitova


Na základě participace veřejnosti naplánujeme a realizujeme citlivou revitalizaci bývalého libockého hřbitova. Naším záměrem je vytvoření přírodního hřbitova, kde by se snoubila úcta k zemřelým s úctou k přírodě.


Ochrana severního okraje Petřin před zástavbou


Zachováme zelený pás na severním okraji Petřin a pohlídáme, aby nadále sloužil jako oddechové území.


Místní poradní komise jako první místo pro řešení občanských problémů Petřin a Horní Liboce

Se svými 100 000 obyvateli je Praha 6 jednou z největších samospráv v republice. Abychom přiblížili rozhodování radnice a občanů, zřídíme devět místních poradních komisí pro její jednotlivé části (Bubeneč a Dejvice; Hanspaulka; Veleslavín, Vokovice a Červený vrch; Dědina a Dolní Liboc; Bílá Hora a Stará Ruzyně; Petřiny a Horní Liboc; Břevnov; Střešovice a Ořechovka; Sedlec a Šárecké údolí). V těchto komisích budou zastoupeni politici, zástupci úřadu a městských organizací, členové zdejších spolků i místní občané a podnikatelé. Tyto komise budou mít na starosti řešení lokálních problémů a budou první adresou, kam se mohou občané obracet se svými připomínkami a podněty.