Zelená Praha 6

O zeleň a úklid veřejných prostranství i komunikací se pečuje na základě rámcových smluv uzavřených minulým vedením městské části. Jsou platné až do roku 2017. Zásahy do veřejné zeleně byly omezeny na nezbytnou míru. Informujeme veřejnost o větších povolených káceních stromů a keřů, prořezávání a investičních akcích v zeleni. Úklid veřejného prostoru byl zachován v rozsahu i četnosti jako dříve.

Negativní dopady už realizovaných dopravních staveb je možné zmenšovat výsadbou bariérové a izolační zeleně. Nezbytné je zajištění imisního a hlukového monitoringu u křižovatek městského okruhu a kapacitních komunikací na něj navazujících /Svatovítská, Patočkova a dalších/. Imisní a hlukové monitoringy, hlukové mapy a další potřebné informace musí být dostupné veřejnosti. Pozornost je věnována kvalitě vzduchu a přijímání opatření potřebných pro zlepšení kvality ovzduší. Při výskytu smogových situací je nutný aktivní postup města a městské části za využití informací a analýz Českého hydrometeorologického ústavu.

Praha 6 požadovala plné posouzení vlivů na životní prostředí u uvažované dostavby stadionu Sparta na Letné a Bubenečských papíren a s těmito záměry vyjádřila nesouhlas v jejich předložené podobě. U rozvojových záměrů na území městské části musí být posuzovány všechny jejich vlivy na životní prostředí /procesy EIA i SEA/.

Spoluúčast /participace/ veřejnosti na rozhodování probíhá při veřejném projednávání budoucnosti parku Generála Lázaro Cárdenase v Bubenči. Dřívější vedení radnice uvažovalo o rozsáhlé přestavbě parku a gigantickém brouzdališti, což jsme kritizovali společně s občanskou veřejností. V participačním procesu se ukazuje správnost našeho názoru. Postupně se daří definovat funkce parku a jeho žádoucí podobu. Takto by měly být projednány další záměry /revitalizace parků, úpravy okolí a zahrad škol a dalších větších lokalit/. Také výsadby stromů, alejí, revitalizace zeleně, ale i potoků a rybníků by měly probíhat za účasti veřejnosti.

Pozornost věnujeme i vodě v krajině od bezejmenných potoků po Brusnici, Litovicko-Šárecký potok přes vodní nádrž Džbán až po Vltavu. Usilujeme o zajištění veřejného vlastnictví pozemků okolo Džbánu – jejich veřejnou přístupnost a využívání. Dlouhodobě se kriticky věnujeme problematice rozvoje Ústřední čistírny odpadních vod: omezování všech jejích negativních vlivů na okolí, počínaje pachy, kalovým a odpadovým hospodářstvím, přes dopravu až po zaplavení. Řeka Vltava musí mít možnost dostatečného rozlivu při záplavách. Při revitalizaci rybníka Vincentinum v Břevnově byly vůči hlavnímu městu, které je majitelem a investorem, vzneseny zásadní požadavky. Bylo dosaženo výrazného zmenšení zásahů do území, přírodě blízkého řešení, organicky zapadajícího do okolí. Následovat bude výsadba stromů. Celý rybník by měl být slavnostně předán veřejnosti do konce listopadu.

Pečujme o celou zelenou infrastrukturu a její organické propojování. Zajišťujme ochranu přírody a krajiny, zlepšení ekologické kvality krajiny a zdravé ekosystémy v ní. Zelená infrastruktura nám poskytuje cenné služby – čistí ovzduší, vodu, zmírňuje nepříznivé změny klimatu.

Zajišťujeme také zdravé a bezpečné prostředí pro děti nejen na hřištích, pro sportovní a jiné vyžití teenagerů, střední generace, až po cvičení seniorů. Po projednání s místními obyvateli bude letos na podzim vybudováno veřejné multifunkční sportoviště u ulice José Martího. Měly by být budovány klidové zóny s hygienickým zázemím pro matky s dětmi na Ladronce i jinde.
Při boji s plevelnými rostlinami konzultujeme postupy s odbornými institucemi, jako je Ministerstvo životního prostředí a výzkumné ústavy. Od loňského roku jsme pro potenciální kancerogenitu /konstatovanou agenturou Světové zdravotnické organizace/ přestali aplikovat postřik veřejných ploch herbicidem glyfosátem.

Při sběru tříděných odpadů městem Prahou vyžadujeme potřebnou četnost stanovišť, jejich vývoz a nezbytný úklid okolí. Cílem je maximální využití komodit separovaného sběru. Edukace veřejnosti o vzniku odpadů a nakládání s nimi pokračuje. Základem je ale přístup každého z nás k odpadům a odpadkům a nakládání s nimi ve veřejném prostoru.

Každý svým chováním vytváří stopy a mění planetu. Odpovědnost za životní prostředí je věcí nás všech.

Péče o životní prostředí je prací pro budoucnost.

MUDr. Antonín Nechvátal
radní pro životní prostředí
Městské části Praha 6
anechvatal@praha6.cz