Psi a lidé ve městě

Vyhláška by měla být schvalována zastupitelstvem města Prahy. Je požadováno vodění psů na vodítkách kromě ploch určených pro volné pobíhání psů, které jsou uvedeny v příloze 1 vyhlášky. Psi mají být pod kontrolou majitelů a ti mají zabezpečit, aby psi neomezili nebo neohrozili další osoby nebo zvířata, nezpůsobili škodu na zdraví nebo majetku a neomezili ani neohrozili plynulost silničního provozu. Psům má být zabráněno vstupu do kašen a okrasných nádrží, na prostranství dětských hřišť a pískovišť, hřišť pro seniory, do květinových záhonů a cyklostezek. Příloha 2 pak má stanovovat území s úplným zákazem pohybu psů. Tato pravidla se nemají vztahovat na psy služební a záchranářské při výkonu služby nebo záchranných prací nebo při výcviku Také nemají zahrnovat psy speciálně vycvičené jako průvodci zdravotně postižených a psy canisterapeutické při práci nebo výcviku. Připomínkování vyhlášky městskou částí bylo stanoveno do 13. září ale naše městská část si pro potřebnou diskusi a nutnost kvalitního stanoviska vyjednává možnost prodloužení do 25. září 2015

Praha 6 registruje 6265 psů a neregistrovaných psů bude významné množství.

V současné době jsou pro volné pobíhání psů vyčleněny plochy zeleně v rozsahu 27 hektarů. Odbor dopravy a životního prostředí připravil nový návrh ploch veřejné zelně v rozsahu 42 hektarů, který byl představen na veřejné diskusi a zveřejněn na facebookovém profilu městské části. Nově zde byl zařazen například park Lázaro Cárdenase a další plochy. Radnice uspořádala veřejnou diskusi. Převažovali zastánci stávající svobody volného pohybu psů z řad odborné i laické veřejnosti, kteří upozorňovali, že řádná socializace psa se v praxi v zásadě neobejde bez jeho možnosti volně se vyrovnat s cizími vjemy. Tímto dochází k redukci preventivní agresivity. Vodítko navíc zkracuje útěkovou vzdálenost. Pozitivní motivace psů pak může být efektivnější než restrikce. Zastánci přísnější regulace volného pohybu psů zmiňovali vlastní negativními zkušenosti s majiteli nevychovaných psů. Diskutována byla také problematika psích exkrementů. Obě strany ideového sporu se nakonec shodly, že ani sebelepší obecní vyhláška není všespásná. Základem je totiž primárně osobní odpovědnost majitelů psů, nikoli kolektivní represe.

V současné situaci je tedy možné vymezit plochy pro volný pobyt psů v dostatečné dostupnosti a rozsahu, což návrh odboru nenaplňuje. Ale je možná i cesta opačná – tedy vymezení ploch, kam psi nesmějí.

Nejsprávnější cestou je samozřejmě výchova psů a edukace lidí. Osobní odpovědnost majitelů psů není vždy dostatečná. Sankce jsou slabé a těžko vymahatelné. Řešení a budoucnost je v dialogu, zlepšování vztahů mezi lidmi a psy, edukaci a odpovědnosti lidí za sebe, zvířata i životní prostředí.

MUDr. Antonín Nechvátal, radní pro životní prostředí