Programové priority koaliční smlouvy pro Prahu 6

 

Celý text koaliční smlouvy

Programové priority koalice

Odpovědné hospodaření

Odpovědná správa, řádné a efektivní nakládání s veřejnými penězi, odpovědné a účelové nakládání se zbylým nemovitým majetkem městské části a s tím související reorganizace akciové společnosti SNEO; revize nájemních smluv na nebytové prostory s ohledem na podporu drobného podnikání. Revize nevýhodných smluv na péči o zeleň a úklid.

Otevřená radnice

Uživatelsky přátelská elektronizace agend, otevřená radnice; široká spolupráce se spolky, občanskými iniciativami a zájmovými skupinami.

Územní rozvoj

Rozvoj obce při respektu k místním hodnotám; přátelské městské prostředí; oživení veřejného prostoru v Praze 6. Revize postoje Prahy 6 k velkým stavebním a dopravním projektům. Aktivní zapojení občanů do debaty o rozvoji okolí jejich bydliště. Koncepční řešení dostavby a funkce Vítězného náměstí. Ponechání strategických pozemků Vítězného náměstí ve vlastnictví hlavního města s možností svěření MČ. Koncepce rozvoje a následně regulační plány pro rozvojová a zanedbaná území. Řádné architektonické a výtvarné soutěže pro úpravy veřejných prostranství a výstavbu veřejných budov. Zachování rezidenčního rázu Prahy 6.

Ochrana životního prostředí

Zachování veřejných parků a finančně únosná údržba městské zeleně. Ochrana veřejné zeleně a přírodního dědictví. stop úbytkům zeleně, výsadba nových stromů v ulicích. Zachování rekreačního areálu Džbán pro veřejnost a ochrana zahrádkářských osad.

Výchova, vzdělávání a volný čas

Dostatek míst ve školkách a základních školách, kvalitní vzdělávání s důrazem na výuku cizích jazyků, bezbariérová školská zařízení. Podpora organizátorů volnočasových a kulturních aktivit na Praze 6, dlouhodobá podpora aktivních občanů a organizací; podpora a širší zapojení nepedagogických pracovníků ve školkách a základních školách; navýšení rozpočtů v kulturní a komunitní oblasti, posílení grantového systému. Navýšení rozpočtu v oblasti podpory sportu dětí a mládeže. Nabídka vzdělávacích akcí pro seniory – počítačová gramotnost, tematické přednášky.

Dopravní politika

Aktivní řešení problémů způsobených zprovozněním tunelu Blanka.Omezení tranzitní automobilové dopravy v Praze 6 podporou budování záchytných parkovišť a modernizací trati Praha – Kladno a propojení s letištěm. Podpora dokončení pražského okruhu v severní variantě Středočeským krajem. Podpora pěší dopravy a cyklodopravy. Ochrana zájmů občanů Prahy 6 při rozhodování o rozšiřování letiště Václava Havla.

Sociální a zdravotní péče

Vytvoření dlouhodobé koncepce sociální a zdravotní polItiky. Kvalitní péče o seniory a občany se zdravotním omezením, moderní přístup k ústavní a hospicové péči; řešení otázky bezdomovectví podporou nízkoprahového přístupu k získání práce a sociálně pracovní a psychologická podpora. Vypracování komplexní bytové koncepce s ohledem na méně majetné rodiny a seniory.

Bezpečná Praha 6

Posílení hlídek městské policie s důrazem na pěší a cyklistické. Nulová tolerance hazardu. Prevence drobné kriminality.