Polyfunkční dům „ U Markéty“ s mnoha otazníky

V Břevnově pod poliklinikou od architekta R. F. Podzemného je směrem k Patočkově ulici nezastavěné svažité území. Pozemky byly určené územním plánem převážně jako zeleň a patřily městu.

Následně ale byl územní plán změněn pro možnou masivní zástavbu – zmiňováno bylo využití pro sociální a zdravotní účely. Poté ale byly pozemky rozhodnutím tehdejšího zastupitelstva Prahy 6 s majoritou ODS odprodány a veřejné využití se nerealizovalo.

Před dvěma lety proběhlo územní řízení, výsledkem kterého bylo rozhodnutí o umístění polyfunkčního sedmipodlažního domu v maximální délce. Koncem loňského roku byla InterCorou s.r.o. podána žádost o prodloužení platnosti tohoto územního rozhodnutí.

Uplatnil jsem zásadní připomínky: Jedná se o území Břevnova při Patočkově ulici, které je stále více zatěžováno dopravně, imisně i hlukově. Není zde zajištěn kontinuální monitoring a výsledky měření z okolí jsou varující. Zejména byly opakovaně zachycovány nadlimitní koncentrace oxidů dusíku. Nejsou k dispozici aktuální údaje o rostoucím dopravním zatížení. Oficiální údaje o vlivech na zdraví obyvatel nejsou dostupné, nicméně podle ústních sdělení je v okolí zvýšený výskyt onkologických onemocnění. Hluk by se od uliční fasády odrážel do areálu škol. Masivní stavba by dále zhoršila místní ovzduší omezením cirkulace vzduchu a koncentrací imisí v údolí.

Navrhovaná extenzivní stavba o sedmi nadzemních podlažích a při její délce zásadně mění charakter okolí a má negativní vliv i na vzdálenější území.  Dopravní situace se bude dále zhoršovat. Výjimka ze stavební uzávěry na břevnovskou radiálu je hodná pozornosti. Samotná radiála nebude v dohledné budoucnosti realizována.

Neexistuje koncepce okolního území ani celého Břevnova. Požádal jsem o reakci městské části na výše uvedené skutečnosti.

Proti prodloužení platnosti územního rozhodnutí jsem se odvolal. Petice občanů byla předána na úřad městské části.

Hodnoty Břevnova je nutné ochránit.

 

MUDr. Antonín Nechvátal

zastupitel Městské části Praha 6 za Stranu zelených