Podpora sportu pro děti a mládež na Praze 6

V polovině května se Komise pro sport a volnočasové aktivity Zastupitelstva Městské části Praha 6 sešla na dvoudenním výjezdním zasedání a obsáhle diskutovala optimální podporu oblastí, kterým se věnuje. Zelení byli aktivně reprezentováni oběma svými zástupci. Právě vyhlášený cílený dotační program “Sport dětem” je prvním hmatatelným výsledkem této akce.

“Se sportováním dětí a mládeže je to na pováženou”, říká Vladimír Šraier, zastupitel SZ a člen komise a cituje ze studie FTVS a ČVUT “.. Jsme svědky výzkumně prokazatelné nedostatečné orientace dětí a mládeže na pohybové a sportovní aktivity. Na přelomu tisíciletí kolem 40 % dětí a mládeže trpělo především v důsledku sedavého způsobu života nějakým typem zdravotního oslabení. Nesportující adolescenti trpí oproti sportujícím o mnoho více zdravotními, somatickými a psychickými problémy, které se pak odrážejí i v jejich chování a duševním životě. U sportující mládeže se nachází větší důvěra ve své zdraví, estetičtější tělesný vzhled, méně pokusů o sebevraždu, menší užití tabákových výrobků, vína a marihuany…” (zdroj: Kdo nejvíce přivádí mládež ke sportu?)

Městská část Praha 6 vyhlašuje jednoletý dotační program „Sport dětem“ – podporu sportovních klubů a tělovýchovných jednot, které sdružují děti a mládež do 18 let.
Cílem a prioritou programu je nabídnout dětem a mládeži do 18 let:
  • kvalitní podmínky pro jejich tělesný a duševní rozvoj
  • integraci v rámci osobnosti dítěte
  • pěstování mezilidských vztahů napříč věkovými skupinami
  • rozvíjení talentu a podporu schopností dítěte
  • zdravý životní styl
  • prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže

Detailní podmínku ve vyhlášení dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2015.