Dobré zprávy pro Břevnov

Hotel Petynka před koupalištěm, který má stavební povolení možná nebude realizován. Majitel pozemku Geosan nyní uvažuje o záměru výstavby bytových domů. Na koupališti uvažuje městská část o vybudování krytého plaveckého centra.

Projekt Zelené Malovanky již získal stavební povolení na vertikální stěny, které by měly obrůstat vegetací, ale lávky pro pěší nad křižovatkou nejsou aktuálně do záměru zařazeny. Usilujeme proto, aby alespoň lávka z ulice Na Petynce do prostoru před poštou byla realizována společně se stěnami.

Rybníky na potoce Brusnici: Poslední rybník u křižovatky Malovanka má porušené dno a protéká. Je ve správě odboru strategických investic Hlavního města Prahy. Revitalizace rybníka Vincentinum byla plánována a je realizována městem Prahou. Podařilo se mi dosáhnout zásadního zmenšení původního záměru, kdy úpravy měly zasáhnout až k ulici ulice Radimově, měl být budován přepad na hrázi a také velmi rozsáhlé modelace terénu v okolí. S městem se podařilo vyjednat vhodné řešení, kdy plocha hladiny bude jen velmi mírně  rozšířená. Budou zbudovány třímetrové schody pro přístup do rybníka. Hrází byl proveden průtlak, aby byl zajištěn dostatečný odtok vody z rybníka. Místo gabionových zdí je realizováno přírodě blízké opevňování břehů kamennou rovnaninou za pomoci zhutňované zeminy, které se používá v Rakousku. V okolí rybníka by měla být provedena výsadba stromů. Samotná revitalizace byla zahájena v červnu, kdy byl vybagrován sediment včetně neuvěřitelného množství často i bizarních odpadků a vyhozených věcí od nedopalků po lavičku. Práce by měly být dokončeny do listopadu tohoto roku. Poté proběhne slavnostní předání veřejnosti. Proběhly opakované úklidy okolí rybníka, kdy se daří dosahovat eliminace odpadků. Tento veřejný prostor, jako i další, je ale samozřejmě vizitkou těch, kteří tady procházejí. Doufám, že se nám společně podaří zajistit kulturní stav okolí rybníka.

Záměry Geosanu na výstavbu bytových domů v okolí břevnovského mrakodrapu byly opakovaně předkládány městské části, která s nimi zatím nesouhlasila, nyní je kanceláří architekta uvažováno o řešení s nebo dokonce i bez břevnovského mrakodrapu.

Spojovací komunikace pro pěší strmějším svahem mezi ulicemi Ve Střešovičkách a ulicí Talichovou se nachází na pozemcích, které původně patřily státu. Následně byly dříve nabídnuty naší městské části, která o ně ale bohužel neprojevila zájem. Poté byly zakoupeny soukromým investorem. Následně zde bylo dosaženo územního rozhodnutí pro pěti bytový dům nazývaný Southern Hill architekta Alexandra Holuba. Pak byly předkládány projekty zastavující prakticky celý svah bytovým domem s více než dvaceti byty, kdy propojení ulic mělo být realizováno výtahem. Komise územního rozvoje rady naší městské části dne 9. září tento záměr ale zamítla. Komise na můj návrh doporučila radě, aby požádala město Prahu aby üsilovalo usilování o získání pozemků se zachováním významné pěší cesty a využití pro veřejnost.

Soud zrušil úpravu koeficientu územního plánu pozemků u Kutnauerova náměstí, kde byla plánována masivní bytová výstavba.

Na Ladronce se daří dosahovat omezení počtu pořádaných akcí a časově zkracovat jejich ukončení. Vedle tenisových kurtů by mohla vzniknout klidová zóna pro matky s dětmi a sportovní areál pro děti.

U bytových domů Rozmarýn poblíž televizní věže, severně od Tomanovy ulice se povedlo dosáhnout přizpůsobení projektu okolí.

Městská část se snaží o převzetí Polikliniky pod Marjánkou do své správy a zajištění jejího rozvoje.

Jsem velmi rád, že se nám společně daří měnit další směřování Břevnova a těším se na spolupráci se všemi.

MUDr. Antonín Nechvátal, radní pro životní prostředí